Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71189

Hankkeen nimi: LAO3D laitehankinnat

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2015 ja päättyy 31.7.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Lapin liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Rovaniemen Koulutuskuntayhtymä

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 0973110-9

Jakeluosoite: Hallintopalvelut, Toripuistikko 5-7, 3. kerros

Puhelinnumero: 0207984000

Postinumero: 96200

Postitoimipaikka: Rovaniemi

WWW-osoite: http://www.redu.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Aittaniemi Tarmo

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: 3D asiantuntija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: tarmo.aittaniemi(at)lao.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 020 798 4158

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä on määritellyt 3D:n osaksi kuntayhtymän strategiaa ja 3D toiminnan kehittämistä Lapin ammattiopiston sekä Lapin alueen yrityselämän välillä.

Kehitetään 3D ympäristö joka palvelee niin opetusta, yritysyhteistyötä kuin myös oppilaitosyhteistyötäkin.

Toteutettava toimintaympäristö mahdollistaa viimeisimpien tekniikoiden hyödyntämisen toimintamallin kehittämisessä. Samalla se antaa yrityksille mahdollisuuden tutustua erilaisiin tekniikoihin ja löytää sieltä omalle yritykselle sopiva laitekanta ja madaltaa kynnystä toteuttaa omia investointeja.

3D-oppimisympäristön kehittäminen ja siellä monialainen toimiminen on tärkeää jotta tekniikoita pääsee hyödyntämään mahdollisimman monen eri alan yritykset. Niin sisällöntuottajat, luovat alat kuin palveluntuottajatkin.

Eri alojen päivitettyjen opetussuunnitelmien toteuttaminen vaatii toisella astella 3D tekniikoiden mukaan ottamisen melkein kaikilla aloilla.
Hankkeiden välinen yhteistyö on myös mahdollistuu, saadaan yhdistettyä eri aloja, toimijoita ja tekniikoita tehokkaasti.
Esimerkiksi LAO3D hankkeessa voidaan toteutetaan maaston ja tontin 3D malli. Toinen hanke tai yritys voi keskittyä tontille sijoitettavan rakennuksen 3D mallintamiseen. Yhteisestä tiedostosta saadaan toteutettua 3D malli LAO3D investointihankkeen laitekannalla 4-värisenä 3D mallina suoraan yrityksen käyttöön.

Opiskelijat ovat mukana hanketoimijoiden kanssa hankkeen käytännön toteutuksissa, jotta laitekanta saadaan osaksi uusien opetussuunnitelmien käytännön toteutusta ja saadaan 3D-toiminta nopeasti ja luontevasti osaksi perusopetusta, sekä yritysyhteistyötä.
3D ympäristön kehittäminen ja siellä monialainen laitekanta on tärkeää, jotta pystytään toteuttamaan ja kehittämään eri alojen uusia opetussuunnitelmia ja pystytään vastaamaan alojen tulevaisuuden haasteisiin.


Vahvistamalla yritysten 3D -osaamista ja laajentamalla 3D tekniikoiden hyödyntämistä eri aloilla saadaan kestävää ja kilpailukykyistä yritystoimintaa, vetovoimaisuutta Lapin alueelle ja pienennetään yritysten kynnystä päästä mukaan kansainvälisiin verkostoihin.


Hankkeen päättymisen jälkeen Lapin ammattiopistoon on rakennuttu yhdessä yrityselämän kanssa toimiva 3D-oppimisympäristö, joka toimii kehityskeskuksena niin kouluympäristölle kuin yrityselämäyhteistyölle.

Yritysten 3D-osaaminen ja investoinnit kasvavat. 3D tekniikoita hyödynnetään eri aloilla ja kilpailukyky ja osaaminen Lapin alueelle kasvaa.Liite: LAO3D tiivistelmäkaavio

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

LAO3D -hankkeen kohderyhmään kuuluvat Lapin ammattiopiston eri yksiköt, eri perustutkinnot sekä aloilla työskentelevät opetushenkilöstö ja opiskelijat.
Vahvana osana kohderyhmään ovat lappilaiset 3D tekniikoista hyödyntävät, tekniikoista kiinnostuneet yritykset ja yritystoimintaa suunnittelevat yksityishenkilöt.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Lapin ammattiopiston kanssa kansainvälisessä vaihdossa mukana olevat oppilaitokset ja opiskelijat.
Lapin muut 3D tekniikoita hyödyntävät hankkeet hankkeiden yhteistyössä toteutettujen yritystoimeksiantojen kautta.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 246 929

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 239 189

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 352 756

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 341 699

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Itä-Lapin, Rovaniemen, Tunturi-Lapin, Pohjois-Lapin

Kunnat: Ranua, Inari, Kittilä, Posio, Salla, Sodankylä, Savukoski, Enontekiö, Muonio, Pelkosenniemi, Rovaniemi, Kolari, Utsjoki, Kemijärvi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
LAO:n aloilla olevat opiskelijat: Aikuiset: Luonnontieteiden ala: N 0 ja M 3 Luonnonvara- ja ympäristöala: N 29 ja M 27 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala: N 38 ja M 18 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala: N 36 ja M 12 Tekniikan ja liikenteen ala: N 12 ja M 66 Kaikki yhteensä: N166 ja M137 Nuorten koulutus: Humanistinen ja kasvatusala N 13 ja M 13 Luonnontieteiden ala N 63 ja N 2 Luonnonvara- ja ympäristöala N171 ja M 23 Muu koulutus N 17 ja M 13 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala N 76 ja M410 Tekniikan ja liikenteen ala N385 ja M222 Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala N100 ja M139 LAO Yhteensä: N 1230 ja M 743 Lapin matkailuopisto LMO: N 144 ja M 262
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Moderneilla teknikoilla edesautetaan eri aloille hakeutuvien opiskelijoiden sukupuolista samanarvoisuutta.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei päätavoite.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 3 3
3D tekniikoiden hyödyntämistä voidaan auttaa suunnittelemaan/dokumentoimaan erilaisia hakkuuvaihtoehtoja metsiin.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Neutraali.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Neutraali.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Neutraali.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
3D tekniikoiden voidaan hyödyntää suunnittelemaan/dokumentoimaan erilaisia hakkuuvaihtoehtoja metsiin.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 5 5
Modernien tekniikoiden kautta minimoidaan materiaalien käyttö. Syntyvät jätteet lajitellaan.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 5 5
3D tekniikoiden hyödyntämisessä auttaa suunnittelemaan/dokumentoimaan erilaisia hakkuuvaihtoehtoja metsiin.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 7 7
Tuodaan yritysten tietoisuuteen 3D tekniikoiden antamat mahdollisuudet perustuotannossa ja uusien tuotteiden kehittämisessä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 6 6
Palvelumuotoilussa voidaan hyödyntää visualisointia, animointia ja muita 3D mallinnus/tulostus tekniikoita.
Liikkuminen ja logistiikka 5 5
Logistiikan apuvälineiden suunnittelu/valmistus.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 3 3
Tuo uusia virikkeitä ja saattaa monialaisuudella eri aloja yhteistyöhön.
Tasa-arvon edistäminen 3 4
Edistää tasaa-arvoisuutta ja kaventaa alan mies/nais opiskelijoiden määrää kuin myös perustettavien yritysten tasa-arvoa.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Neutraali.
Kulttuuriympäristö 5 5
3D tekniikoiden hyödyntämisessä auttaa suunnittelemaan/dokumentoimaan erilaisia kulttuuriympäristöjä.
Ympäristöosaaminen 7 7
3D tekniikoiden hyödyntämisessä auttaa suunnittelemaan rakennettavia ympäristöjä entistä paremmin.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-