Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71190

Hankkeen nimi: Englanninkielinen asiakaspalvelusovellus Smartti.

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 29.5.2015 ja päättyy 28.2.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: SMARTIFIK OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2502131-8

Jakeluosoite: Kirkkokatu 27 A 44

Puhelinnumero: +358405845020

Postinumero: 90100

Postitoimipaikka: OULU

WWW-osoite: www.smartifik.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Huttunen Henri

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: henri.huttunen(at)smartifik.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358405845020

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Englanninkielisen tuotteen kehitys, digitaalinen plugin-myynti magento-verkkokaupassa ja myynnin automatisaatio omassa verkkokaupassa mahdollistavat nopean kasvun kansainvälisillä markkinoilla.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 24 920

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 21 601

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 24 920

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 21 601

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulun

Kunnat: Oulu

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Kirkkokatu 27 A 44

Postinumero: 90100

Postitoimipaikka: OULU

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hanke on sukupuolineutraali.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Hanke on sukupuolineutraali.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankeen tavoite on yrityksen kasvu. Hanke on sukupuolineutraali.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Hankkeessa ei käytetä materiaaleja, jotka vaikuttavat luonnonvarojen käytön kestävyyteen.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 2
Asiointi keskittyy entistä enemmän verkkoon, joten asiakkaiden tarvitsee käydä vähemmän paikan päällä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Hanke ei vaikuta luontoon, kasvillisuuteen, eikä eliöihin.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Asiointi keskittyy entistä enemmän verkkoon, joten asiakkaiden tarvitsee käydä vähemmän paikan päällä.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutusta.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 2 2
Palvelutoiminta, joka on kokonaan digitaalista ei synnytä jätettä tai vaadi fyysistä materiaalia.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 5
Smartifikin palvelimet sijaitsevat Amazonin pilvipalvelussa. Amazonin tavoite on 100%:sti uusiutuvan energian hyödyntäminen omissa palveluissa. Tällä hetkellä uusiutuvia hyödynnetään 25%:sti maailmanlaajuisesti. Tavoite ensi vuoden loppuun on 40%.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 4 2
Smartifik tuo lisää työpaikkoja Ouluun vientivoittoisen kasvun myötä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 0
Smartifikin tuote on aineeton palvelu.
Liikkuminen ja logistiikka 0 5
Smartifikin tuote mahdollistaa asiakkaiden palvelemisen verkossa, joten se vähentää asiakkaiden liikkumista.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 3 3
PK- yritysten toimintojen tehostaminen vaikuttaa positiivisesti hyvinvointiin. Asikastyytyväisyys lisää myös hyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Neutraali vaikutus.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Neutraali vaikutus.
Kulttuuriympäristö 0 0
Neutraali vaikutus.
Ympäristöosaaminen 0 0
Neutraali vaikutus.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-