Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71216

Hankkeen nimi: VASEK / Nordic Gateway 17-17-17

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2015 ja päättyy 30.6.2019

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: VAASANSEUDUN KEHITYS OY

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 1850796-9

Jakeluosoite: Nedre Torget 1 A

Puhelinnumero: +3586317 7600

Postinumero: 65100

Postitoimipaikka: VAASA

WWW-osoite: www.vasek.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Pohjala Lasse

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Business Advisor

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: lasse.pohjala(at)vasek.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 400 629 388

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Projektets målsättning är att stöda SM-företagen inom regionens energikluster i tillväxt, internationalisering och innovation genom kompetenshöjning och kontaktskapande med nya samarbetspartners. Projektet söker nya sätt för att möjliggöra företagens förutsättningar att lyckas med export, söka nya samarbetspartners och köpare i de nordiska länderna som Norge, Sverige och även i de andra skandinaviska länderna.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 137 102

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 128 729

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 171 378

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 160 914

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjanmaa

Seutukunnat: Vaasan

Kunnat: Vaasa

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Nedre Torget 1 A

Postinumero: 65100

Postitoimipaikka: VAASA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Projektets verksamhet riktar sig till båda könen.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Projektets verksamhet riktar sig till båda könen.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Projektet är könsneutralt

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 4 4
energiklustrets företag, med hållbara energilösningar.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 5 5
Exportbefrämjande åtgärder för energiklustrets företag, med energisparande lösningar.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 3
Indirekt krav på beaktande av miljöaspekter
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 4 4
energiklustrets företag, med förnybara energilösningar.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 9 9
Ökad export för lokala SM företag
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 2 2
Tjänster för export
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 5
Ökad export ger ökad välfärd
Tasa-arvon edistäminen 5 5
Ökat välstånd ökar jämstäldheten
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 4 4
Krav på beaktande av miljöaspekter kräver kompetens

9 Loppuraportin tiivistelmä

Viexpo, Vasaregionens Utveckling Ab VASEK och YA Yrkesakademin i Österbotten genomförde projektet Nordic Gateway under åren 2015–2019. Projektets målsättning var att stöda SM-företagen i regionen i tillväxt, internationalisering och innovation. På den konkreta nivån hjälpte man företagen skapa kontakter till sina målmarknader samt höja sin kompetens inom export och samarbete. Sammanlagt 98 företag från regionen deltog i projektets åtgärder. De fick ta del av skolningar, föreläsningar, olika slags affärs- och samarbetsrelaterade övningar samt kontaktskapande resor och evenemang. Bland annat ordnade man pop-up-kontor i två norska städer för ett flertal österbottniska företag och under alla EnergyWeek-evenemangen som ordnats i Vasa under projekttiden bjöd projektet på ett norskt tema. I och med projektet har projektteamet skapat goda kontakter till aktörer och företag i Norge, Danmark och Sverige och förmedlat dessa till österbottniska företag. Kontakterna har i många fall blivit bestående. Projektet har också samtidigt kunnat erbjuda businessmöjligheter för norska företag i Finland. Företagen som deltog i projektet har fått nya kontakter och samarbetspartners samt utvidgat sina nätverk. Ett flertal företag har börjat exportera till Norge och Sverige via sina nya kontakter. De bästa och mest givande affärerna skapades i samband med pop-up-kontoren och genom direkta möten och delegationsbesök. Verksamheten kommer att fortsätta i olika former genom Viexpo och VASEK och deras gemensamma samarbete med de skapade nätverken i Skandinavien. Som ett konkret exempel kan nämnas ett samarbete mellan Viexpo, EnergyVaasa och NES (Norwegian Energy Solutions), där målsättningen är att skapa tätt samarbete mellan företag i regionerna. Projektteamet har också skapat ett fungerande samarbete med Finlands honorärkonsulnätverk i Norge samt med Finlands ambassadör i Norge och Norges Ambassadör i Finland. Projektet har en egen hemsida, www.nordicgateway.fi, där information finns samlat om åtgärderna som genomförts under projekttiden. Sidan kommer att funktionera fram till år 2022.