Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71227

Hankkeen nimi: RETU - Resurssitehokasta uusiutuvaa energiaa

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2016 ja päättyy 31.7.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pirkanmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Ekokumppanit Oy

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 1801748-4

Jakeluosoite: PL 487

Puhelinnumero: 040 806 2617

Postinumero: 33101

Postitoimipaikka: TAMPERE

WWW-osoite: http://www.ekokumppanit.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Suvi Holm

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: suvi.holm(at)tampere.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 040 7044 099

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

RETU - Resurssitehokasta uusiutuvaa energiaa on puolitoista vuotta kestävä Ekokumppanit Oy:n hallinnoima hankekokonaisuus. Sen tavoitteena on edistää uusiutuvan energian käyttöön liittyvää liiketoimintaa, vahvistaa uusiutuvan energian käyttöä, vähähiilisiä ratkaisuja ja biotalouden kehitystä Pirkanmaalla. Hanke muodostuu kahdesta työpaketista. Niissä hyödynnetään konkreettisia esimerkkikohteita vähähiilisen energiatuotteen ja -palvelun kehittämisessä sekä pienimuotoisen keskitetyn lähienergiaratkaisun mahdollistamisessa. RETU-hanke auttaa maakunnallisen ilmasto- ja energiastrategian sekä kuntien vähähiilisyystavoitteiden toteutumiseen tarvittavien merkittävien rakenteellisten muutosten vauhdittamista ympäristön asettamien reunaehtojen puitteissa.
Ensimmäinen työpaketti on SunRETU - Vastuullisen energiatuotteen ja -palvelun kehittäminen. Sen tavoitteena on lisätä uusiutuvien energialähteiden käyttöä ja siihen liittyvää paikallista liiketoimintaa tarjoamalla energia-alan toimijoiden käyttöön uusiutuvaan energiaan perustuvien energiatuotteiden suunnitteluprosessin kuvaus. Hankkeessa tuotetut ratkaisut edistävät ennen kaikkea aurinkoenergian mutta myös muiden vähähiilisten energiatuotteiden ja –palveluiden erottuvuutta nk. energia-alan bulkkituotteista ja edistävät siten vastuullista liiketoimintaa Pirkanmaalla. Työpaketti muodostuu yhteenvedosta, jossa kuvataan ennen kaikkea aurinkoenergiaan mutta myös muihin uusiutuviin energialähteisiin perustuvien energiatuotteiden ja –palveluiden osalta, millaisella viestinnällä ne erottuvat ei-vähähiilisistä kilpailijoistaan, kuluttajien näkemysten kartoittamisesta, uuden vähähiilisen energiapalvelun tuotteistamisprosessin kuvauksesta ja tuotelanseerauksen suunnittelusta.

Toinen työpaketti on LähiRETU - Resurssitehokasta uusiutuvaa lähienergiaa. Sen tavoitteena on parantaa paikallisiin uusiutuviin energialähteisiin perustuvien alueellisten pienen mittakaavan keskitettyjen lämmön- ja sähköntuotantoratkaisujen toteuttamismahdollisuuksia uudisrakentamisalueilla. Työpaketti keskittyy teknis-taloudellisen toteutettavuuskysymysten rinnalla kiinteistöjen yhteisen alueellisen pienimuotoisen energiantuotannon toteutuksen kaavoitukseen, organisointiin ja toimijoiden osallistamiseen liittyviin käytännön reunaehtoihin ja ratkaisuihin. Työpaketin 2 tuloksena tavoitellaan valitun kohdealueen kokemusten pohjalta muokattua monistettavaa alueellisen pienimuotoisen keskitetyn energiantuotantoratkaisun toteutus- ja organisointimallia. Sisällöllisenä tavoitteena on, että kiinteistönomistajat ja asukkaat saadaan sitoutettua yhteiseen energiantuotantoratkaisuun, joka vastaa kohdealueen energiantuotannosta uusiutuvilla energialähteillä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Aurinko- ja kaukolämpötyöpaketin 1 varsinaiset kohderyhmän muodostuvat kaukolämpöä ja muita vähähiilisyyttä edistäviä energiatuotteita ja -palveluja tuottavat energia-alan yritykset ja kunnalliset liikelaitokset.

Lähienergiaan keskittyvän työpaketin 2 varsinaisia kohderyhmiä ovat mahdolliseen pienimuotoiseen ja keskitettyyn alueelliseen energiantuotannon ratkaisuun osallistuvat energiaratkaisuja ja -palveluja tarjoavat yritykset sekä kohdealueiden kehittämisestä ja kaavoituksesta vastaavat kunnat.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Työpaketin 1 välilliset kohderyhmät muodostuvat aurinkolämpölaitteita ja -järjestelmiä sekä niihin liittyviä palveluja tarjoavista yrityksistä, aurinkoenergia-alan koulutusta tarjoavista oppilaitoksista, alan tutkimuslaitoksista, vastuullisia kaukolämpö- ja energiatuotteita hankkivista ja kestävää energiantuotantoa arvostavista yrityksistä ja yhteisöistä, asunto-osakeyhtiöistä, pientaloasukkaista, useamman asunnon kaukolämpökiinteistöjen asukkaista ja kunnista.

Lähienergiatyöpaketin 2 välillisiksi kohderyhmiksi voidaan nostaa rakennuttajat ja rakennusyhtiöt, kiinteistön omistajat, asukkaat sekä paikalliset oppilaitokset ja tutkimusyksiköt. Jälkimmäinen ryhmä on mukana, koska toimivat pienimuotoiset keskitetyt energiantuotantoratkaisut tarvitsevat toteutukseen, ylläpitoon ja suunnitteluun osaajia ja uusia innovaatiota; sama argumentti pätee myös muiden työpakettien ja oppi- ja tutkimuslaitosten välilliseen linkitykseen.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 39 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 36 214

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 56 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 51 496

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pirkanmaa

Seutukunnat: Tampereen, Etelä-Pirkanmaan, Lounais-Pirkanmaan, Ylä-Pirkanmaan, Luoteis-Pirkanmaan

Kunnat: Mänttä-Vilppula, Valkeakoski, Urjala, Parkano, Orivesi, Tampere, Hämeenkyrö, Vesilahti, Pirkkala, Ikaalinen, Virrat, Kangasala, Lempäälä, Nokia, Punkalaidun, Ruovesi, Juupajoki, Akaa, Pälkäne, Ylöjärvi, Sastamala, Kihniö

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hankkeessa ei ole tehty toimintaympäristön analyysia sukupuolinäkökulmasta, koska sukupuolella ei katsota olevan vaikutusta uusiutuvaan energian käytön ja vähähiilisiin ratkaisujen lisäämiseen keskittyvän hankkeen toimintaympäristöön Pirkanmaalla. Tasa-arvokysymykset eivät vaikuta hankkeen tarpeisiin, tavoitteisiin, toimenpiteisiin tai toteutustapaan. Hanke keskittyy rakennerahasto-ohjelman toimintalinjan 2 erityistavoitteen 3.2. mukaisesti vähähiilisen talouden edistämiseen.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Hankkeen työpaketit tarkastelevat energiatuotteiden ja -palvelukokonaisuuksien valintaa ja hankintaa. Nämä työpaketit ja niiden tavoitteet kohdistuvat samalla tavalla naisiin ja miehiin. Työpakettien toteutuksen aikana tullaan kuitenkin todennäköisesti tarkastelemaan sukupuolen vaikutusta valintoihin ja hankintapäätöksiin. Työpaketin 1 vastuullisen energiatuotteen ja työpaketin 2 yhteisen hajautetun energiantuotantoratkaisun yhteydessä tultaneen tarkastelemaan naisiin ja miehiin liittyviä markkinointi-, vaikuttamis- ja osallistamiskeinoja. Käytännössä koko hanke parantaa asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia valita vähähiilisempiä ratkaisuja sukupuolesta huolimatta. Hanke keskittyy rakennerahasto-ohjelman toimintalinjan 2 erityistavoitteen 3.2. mukaisesti vähähiilisen talouden edistämiseen.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei liity sukupuolten tasa-arvon edistämiseen. Hanke keskittyy rakennerahasto-ohjelman toimintalinjan 2 erityistavoitteen 3.2. mukaisesti vähähiilisen talouden edistämiseen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 1 5
Hankkeella ei ole välitöntä vaikutusta luonnonvarojen käytön kestävyyteen. Sen tulosten avulla voidaan kuitenkin välillisesti edistää luonnonvarojen kestävämpää käyttöä. Kyse on kestävämpien energiamuotojen edistämisestä tuotantomielessä työpaketteihin valikoituneiden esimerkkikohteiden jatkosuunnitelmien toteutuessa. Työpaketin 1 tuloksena alennettaisiin osaltaan kaukolämmön ja yhdistetyn aurinkolämpökeräinjärjestelmän investointikynnystä toteutusasteelle ja työpaketin 2 jatkona toteutettaisiin alueellinen keskitetty energiantuotantoratkaisu. Pidemmän aikavälin välillinen vaikutus luonnonvarojen käytön kestävyyteen on kokonaisuudessaan positiivinen, jos uusiutuvan energian käytön edut pystyvät kompensoimaan uusien energiantuotantoyksiköiden aiheuttamat ympäristöhaitat.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 2 4
Hanke ei suoraan vähennä ilmastonmuutoksesta aiheutuvia riskejä, vaan se voi korkeintaan välillisesti lisätä sidosryhmien tietoisuutta niistä. Hankekokonaisuudella on kuitenkin välillistä vaikutusta ilmastoriskien vaikuttavuuteen työpaketteihin valikoituneiden esimerkkikohteiden jatkosuunnitelmien toteutuessa. Positiiviset välilliset nettovaikutukset ovat kuitenkin äärimmäisen pienet, koska ne syntyvät pitkällä aikavälillä ja suurella epävarmuudella ratkaisun synnyttämien päästövähennysten vaikuttaessa ilmakehän kasvihuonekaasupitoisuuteen ja globaaliin ilmastomuutokseen.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Hankkeella ei ole välitöntä vaikutusta kasvillisuuteen, eliöihin ja monimuotoiseen. Sillä voi olla kuitenkin välillistä vaikutusta tähän ekologisen kestävyyden ulottuvuuteen työpakettien jatkokokonaisuuksien toteutuessa. Nettomääräisesti paikallinen välillinen positiivinen vaikutus on erittäin pieni, koska toteutuksissa huomioitaisiin esimerkiksi Tampereen tapauksessa viheralueet ekosysteemiajattelun periaatteiden mukaisesti.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 2 7
Hanke ei vaikuta suoraan pinta- tai pohjaveteen tai maaperään. Sen työpaketeilla voi olla välillistä vaikutusta tähän ekologisen kestävyyden ulottuvuuteen jatkokokonaisuuksien toteutuessa. Huolellinen toteutus kaikissa vaihtoehdoissa minimoi kuitenkin nettomääräisen ympäristövaikutukset vesiin tai maaperään positiiviseksi varsinkin, jos ajatellaan, että uusiutuvilla ratkaisuilla korvataan pohjavesien ja maaperän pilaantumisriskin omaavia öljynkäyttöä. Molempien hanketyöpakettien tavoitteena on vaikuttaa vähentävästi ilmakehään pääsevien ja ilmastonmuutosta lisäävien suorien energiaperäisten päästöjen määrään edistämällä kestävän uusiutuvan energian käyttöä ja vähähiilisten ratkaisuja; lisäksi biokaasun käytön tehostamiseen ja keskitettyyn aurinkolämpöön liittyvissä työpaketissa 1 on positiivinen vähentävä vaikutus paikalliseen ilmanlaatuun vaikuttaviin suoriin päästöihin. Uusiutuvia hyödyntävään hajautettuun ratkaisuun liittyy jonkin pieni mahdollisuus, että puupohjaisten biopolttoaineiden aiheutuu ilmanlaatua heikentäviä pienhiukkaspäästöjä. Yleensä useamman kiinteistön keskitetty energiantuotantoratkaisu tuottaa energiaa todennäköisesti pienemmillä hiukkasten ominaispäästöillä kuin yksittäiset kiinteistökohtaiset biopolttoaineratkaisut.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hankkeella voi korkeintaan olla välillistä vaikutusta Natura 2000 -ohjelman kohteille, jos työpaketin 1 tulokset alentaisivat keskitetyn aurinkolämpökeräinkentän ja muun aurinkokaukolämpöinfrastruktuurin rakentamiskynnystä tai työpaketin 2 mukainen alueellinen keskitetty energiantuotantoratkaisu toteutettaisiin siten, että jompikumpi ratkaisuista rakennettaisiin uhkaamaan Natura 2000 -määriteltyä aluetta. Rakentamisen ja maankäytön ohjauksen ja määräysten vuoksi välillinen vaikutus on tässä tapauksessa käytännössä nolla.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 2 5
Hankkeella ja sen työpaketeilla on välillinen vaikutus materiaaleihin ja jätteisiin etenkin, jos tarkasteluun otetaan mukaan energiatehokkuus. Hankkeen teemoihin sisältyy paikallisten uusiutuvien energialähteiden tehokkaampi hyödyntäminen. Työpaketin 1 myötä mahdollisesti rakentuva kaukolämpöön yhdistetty keskitetty aurinkolämpöjärjestelmä tai työpaketin 2 myötä mahdollisesti toteutuva useamman kiinteistön yhteinen hajautettu energiantuotantoyksikkö merkitsevät energiankäytön tehostumista.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 4 9
Hankkeen molempien työpakettien keskeisimpänä vaikutustavoitteena on aurinkolämmön tai muun paikallisen uusiutuvan energialähteen käytön lisääminen. Hankkeen välitön vaikutus on huomattavasti pienempi, mutta tiedon lisääntymisen ja esimerkkikohteiden eteenpäin viemisen vuoksi selkeästi positiivinen.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 2 6
Hankekokonaisuus vaikuttaa välillisesti elinkeinorakenteen kestävyyteen. Työpaketit korostavat osaamisen yhdistelyä käytännön ratkaisujen edistäjänä ja uudenlaisen liiketoimintamahdollisuuksien luojana. Niissä haastetaan perinteisiä ajattelumalleja ja toimijoita muutokseen, joustavuuteen ja uuden tiedon hyödyntämiseen. Kokonaisuudessa hanke tukee siirtymistä vähähiiliseen talouteen ja rakentaa reunaehtoja vähähiilisyyttä tukeville tuotteille ja palveluille ja niihin liittyville innovaatioille erityisesti energia-alalla.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 2 4
Hanke vaikuttaa välillisesti aineettomien tuotteiden ja etenkin palvelujen kehittämiseen. Varsinkin työpaketti 2 nostaa teknologioiden rinnalle palveluliiketoiminnan mahdollisuudet alueellisessa yhteisessä energiantuotantomallissa.
Liikkuminen ja logistiikka 3 6
Hanke tehostaa välillisesti uusiutuviin energialähteisiin liittyvää logistiikkaa. Molemissa työpaketeissa painotetaan paikallisten uusiutuvien energialähteiden hyödyntämistä ja siten myös läheltä saatavan energian kuljetukseen liittyvien ympäristö- ja kustannusvaikutusten minimointia.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 2 5
Hankkeella on välillistä hyvinvointivaikutuksia. Työpaketit edistävät uusiutuvien energianlähteiden käyttöä ja vähähiilisiä energiaratkaisujen toteuttamista. Kysyntä kasvattaa paikallista yritystoimintaa, vaikuttaa positiivisen kerroinvaikutuksen kautta työllisyyteen ja vaikuttaa alueen taloudellista hyvinvointiin positiivisesti. Samanaikaisesti muutoin tuontienergialähteisiin käytetyt eurot jäävät maakuntaa hyödyntämään. Hankkeen työpaketit lisäävät epäsuorasti myös osallisuutta. Työpaketin 2 toteutukseen liittyy paikallisten asukkaiden ja kiinteistönomistajia aktivointi paikalliseen kehittämiseen. Omaehtoisen alueellisen energiantuotannon avulla voi konkreettisesti vaikuttaa omaan lähiympäristöön ja yhteisöllisyyteen.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Hankkeen ja sen työpakettien vaikutus tasa-arvon kehitykseen on erittäin vähäinen.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Hankkeella ja sen työpaketeilla on yhteiskunnalliseen ja kulttuurilliseen yhdenvertaisuuden kehitykseen erittäin vähäinen vaikutus.
Kulttuuriympäristö 0 -1
Hankkeella ei ole välitöntä vaikutusta kulttuuriympäristöön. Sen työpaketeilla voi olla kuitenkin välillistä vaikutusta maisemaan, virkistysalueisiin ja kaupunkirakenteeseen työpakettien kokonaisuuksien toteutuessa jatkossa. Työpaketin 1 tulokset voivat edistää keskitettyjä aurinkolämpökeräinkenttiä, joilla voi olla merkittäviä negatiivisiakin maisemavaikutuksia. Työpaketin 2 alueelliset pienimuotoiset energiantuotantoratkaisu voivat vaikuttaa maiseman lisäksi esim. taajamailmeeseen ja rakennuskantaan.
Ympäristöosaaminen 4 7
Hanke itsessään kasvattaa pirkanmaalaista ympäristöosaamista ja tietopohjaa työpakettien painopistealueilla. Työpaketeissa korostuu soveltava ympäristöosaamisen ja sen yhdistely käytännön ratkaisuihin. Onnistuessaan työpaketit lisäävät myös energia- ja ympäristöosaamisen koulutus- ja tutkimustarvetta, koska toimivat aurinkolämpö- ja lähienergiaratkaisut tarvitsevat toteutukseen, ylläpitoon ja suunnitteluun osaajia ja uusia innovaatiota. Lisäksi työpaketit lisäävät asiantuntemuksen rinnalla myös aurinkolämpö- ja lähienergiatietoutta kuntalaisten, kiinteistönomistajien, yrittäjien, virkamiesten ja muiden paikallisten toimijoiden keskuudessa.

9 Loppuraportin tiivistelmä

RETU - Resurssitehokasta uusiutuvaa energiaa oli puolitoista vuotta kestävä Ekokumppanit Oy:n hallinnoima
hankekokonaisuus. Sen tavoitteena oli edistää uusiutuvan energian käyttöön liittyvää liiketoimintaa, vahvistaa
uusiutuvan energian käyttöä, vähähiilisiä ratkaisuja ja biotalouden kehitystä Pirkanmaalla. Hanke muodostui kahdesta
työpaketista:

Ensimmäinen työpaketti oli SunRETU - Vastuullisen energiatuotteen ja -palvelun kehittäminen. Hankkeessa
tuotetut ratkaisut edistävät ennen kaikkea aurinkoenergian mutta myös muiden vähähiilisten energiatuotteiden ja
–palveluiden erottuvuutta nk. energia-alan bulkkituotteista ja edistävät siten vastuullista liiketoimintaa Pirkanmaalla.
Työpaketti muodostui yhteenvedosta, jossa kuvataan pääosin aurinkoenergiaan mutta myös muihin uusiutuviin
energialähteisiin perustuvien energiatuotteiden ja –palveluiden osalta, millaisella viestinnällä ne erottuvat ei-vähähiilisistä
kilpailijoistaan, kuluttajien näkemysten kartoittamisesta, uuden vähähiilisen energiapalvelun
tuotteistamisprosessin kuvauksesta ja tuotelanseerauksen suunnittelusta.

Toinen työpaketti oli LähiRETU - Resurssitehokasta uusiutuvaa lähienergiaa. Työpaketti keskittyi teknistaloudellisen
toteutettavuuskysymysten rinnalla kiinteistöjen yhteisen alueellisen pienimuotoisen energiantuotannon
toteutuksen kaavoitukseen, organisointiin ja toimijoiden osallistamiseen liittyviin käytännön reunaehtoihin ja
ratkaisuihin. Työpaketin 2 tuloksena luotiin monistettava alueellisen pienimuotoisen keskitetyn energiantuotantoratkaisun toteutusmalli uudelle omakotitaloalueelle.