Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71228

Hankkeen nimi: Digitaaliset sisällöt ja palvelut sekä mobiilit ohjelmistot

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 28.8.2015 ja päättyy 31.12.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: CERIFFI OYCERIFFI OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2562094-3

Jakeluosoite: PL 132

Puhelinnumero: +358 451645778

Postinumero: 87400

Postitoimipaikka: KAJAANI

WWW-osoite: www.ceriffi.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Kettunen Mikko

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: mikko.kettunen(at)ceriffi.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 45164 5778

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Korkealaatuisten digitaalisten sisältöjen tuottaminen, joiden avulla mahdollistetaan pk-yritysten tuottavuuden kehittyminen. Nykyaikaisten mobiilien ohjelmistotuotteiden kehittäminen yritysten tehokkuuden ja kilpailukykyvyn seurantaan.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 73 730

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 41 588

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 73 730

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 41 588

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kajaanin

Kunnat: Kajaani

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Kehräämöntie 7

Postinumero: 87400

Postitoimipaikka: KAJAANI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Uusien työpaikkojen syntyminen vielä vaatimatonta.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Uusien työpaikkojen syntyminen vielä vaatimatonta.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Jatkossa näemme hyödylliseksi huomioida asia uusien henkilöiden rekrytoinnissa.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 5
Digitaaliset sisällöt vähentävät paperin kulutusta.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 5
Digitaaliset sisällöt vähentävät paperin kulutusta.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei vaikutusta.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei vaikutusta.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutusta.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Ei vaikutusta.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei vaikutusta.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 3 0
Työpaikkojen syntyminen megatrendien avaamille markkinanäkymille.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 9 3
Uudet sähköiset liiketoimintamallit ja uudet ansaintalogiikat.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Ei vaikutusta.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 7
Asiakkaiden saama lisähyöty mobiileista seurantapalveluista: työhyvinvointi ja työssä jaksaminen.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Ei vaikutusta.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Ei vaikutusta.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei vaikutusta.
Ympäristöosaaminen 0 6
Asiakkaiden saamat hyödyt mobiilisti toteutetuista riskien arvioinneista.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen päätarkoituksena oli digitalisoida Ceriffi Oy:n konsultointia ja tuottaa aineistoa mahdollistamaan tätä. Hankkeen aikana toteutettiin lähes 200 digitaalista aineistoa, mitä voidaan hyödyntää yrityksen toiminnassa sekä Suomessa että kansainvälisessä liiketoiminnassa. Hankkeen toisena tuloksena parannettiin Ceriffi Check-mobiiliseurantaa, joka vastaa nyt paremmin yrityksen tarpeita ja sitä voidaan käyttää myös englanninkielisillä alueilla.