Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71234

Hankkeen nimi: Kirjapaino Koliprint Oy Suomen kannattavimmaksi painotaloksi.

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 1.1. Uuden liiketoiminnan luominen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 9.2.2015 ja päättyy 31.12.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: KIRJAPAINO KOLIPRINT OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 0619467-8

Jakeluosoite: Kauppatie 25

Puhelinnumero: +358401842928

Postinumero: 81200

Postitoimipaikka: ENO

WWW-osoite: www.koliprint.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Niemi Sari

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: sari.niemi(at)koliprint.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 40 184 2928

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeessa kehitetään markkinointi-, myynti-, johtamis- ja tuotantoprosesseja. Samalla tehdään tuottavuutta parantavia investointeja, jotka mahdollistavat uusien tuotteiden ja palveluiden tarjoamisen asiakkaille.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 651 760

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 640 233

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 651 760

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 640 233

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Karjala

Seutukunnat: Joensuun

Kunnat: Joensuu

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Kauppatie 25

Postinumero: 81200

Postitoimipaikka: ENO

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 4, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen vaikutukset voivat edistää sekä nais- että miestyöpaikkojen säilymistä ja syntymistä
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Edistää sekä nais- että miestyöpaikkojen säilymistä ja uusien syntymistä
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen keskeinen tavoite on kilpailukyvyn lisääminen ja sitä kautta työpaikkojen syntyminen ja säilyttäminen

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 2 2
Vähäisessä määrin raaka-aineen hävikin pieneneminen
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 2 2
Ei varsinaista vaikutusta, mutta raaka-aineen vähentäminen vaikuttaa vähäisessä määrin
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei varsinaista vaikutusta
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 2 2
Vähäinen vaikutus raaka-ainehävikin pienenemisestä johtuen
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei varsinaista vaikutusta
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 3 0
Raaka-ainehävikin väheneminen
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 2 0
Raaka-aine hävikin pieneneminen
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 3 3
Kilpailukyvyn paraneminen
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 3 2
Kokonaispalvelun kehittyminen
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Ei vaikuteta tällä hankkeella
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 3 2
Prosessien selkiytymisestä johtuen työhyvinvointi paranee
Tasa-arvon edistäminen 3 0
Molempien sukupuolten työpaikkojen säilyttäminen
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Ei Vaikutusta
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei Vaikutusta
Ympäristöosaaminen 2 2
Prosessien kehittymisen positiivinen vaikutus

9 Loppuraportin tiivistelmä

-