Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71235

Hankkeen nimi: XNet - digitalisaatiota edistävät verkkosovellukset

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.12.2015 ja päättyy 31.7.2019

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Pohjanmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Centria ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 1097805-3

Jakeluosoite: Talonpojankatu 2

Puhelinnumero: 06 825 0000

Postinumero: 67100

Postitoimipaikka: Kokkola

WWW-osoite:

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: KÄNSÄKOSKI JANNE

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Kehittämispäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: janne.kansakoski(at)centria.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0406309890

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

XNet-hankkeessa tutkitaan ja kehitetään uusien, viime aikoina toiminnallisuuksiltaan jalostuneiden ja yhä suurempien datamäärien liikuttelun mahdollistavien langattomien tietoliikenneverkkojen mukanaan tuomia uusia mahdollisuuksia yksityisen ja julkisen sektorin toimintaprosessien kehittämisessä.

Tavoitteena on löytää uusia kustannustehokkuutta ja kilpailukykyä edistäviä toimintaprosesseja, -malleja ja -menetelmiä.

Hankkeessa tutkitaan soveltaen nykyaikaisia langatonta tiedonsiirtoa hyödyntäviä teknologioita pilottien avulla. Prototyypeillä toteutettavissa piloteissa etsitään mahdollisuuksia parantaa ja kehittää nykyistä toimintatapaa. Näiden toimintojen myötä hankkeessa rakennetaan uusia toimivia digitaalista teknologiaa hyödyntäviä ratkaisumalleja toimintojen tehostamiseksi. Autenttisissa verkko- ja tietojärjestelmäympäristöissä voidaan pilottien myötä selvittää sovellusten soveltuvuutta laajempaan käyttöönottoon ja tällä tapaa kartoittaa mahdollisuuksia uudelle liiketoiminnalle. Hankkeen vaikutuksesta Centrian osaamispääoman kasvu sekä profiloituminen langattomien verkkojen ja langattomuuteen liittyvien teknologiaratkaisujen tutkimus- ja kehitysorganisaationa vahvistuvat entisestään. Hankkeen myötä ammattikorkeakoulu voi tarjota tulevaisuudessa uusia mittavimpia toimintamalleja, laajempia tutkimus- ja kehitysympäristöjä ja sitä kautta konkreettisempaa tutkimus- ja kehitysosaamista alueen toimijoille. Projektin suunniteltu toteutusaika oli alunperin kolme (3) vuotta, mutta sille haettiin 8 kk:n jatkoaika.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Projektin kohderyhmänä ovat Kokkolan, Kannuksen ja Kaustisen seutukunnan yksityiset ja julkiset yhteisöt. Yhteistä hankkeessa mukana oleville toimijoille on rohkeus, ennakkoluulottomuus ja aito kiinnostus digitalisaatiota edistävien sovellusten hyödyntämiseen ja tätä kautta kilpailukyvyn, liiketoimintaosaamisen ja kannattavuuden parantamiseen.

Digitalisaatiota voidaan edistää toimialariippumattomasti. Useita eri toimialoja ja julkisyhteisöjä läpileikkaavat sovellukset mahdollistavat uusien yhteistyökanavien löytymisen tai syntymisen, mm. verkostoitumisen kautta. Osa digitalisaation kehittymistä ja sen kulttuurin jalkauttamista on verkostoituminen, joka voi parantaa kilpailukykä, synnyttää uudenlaista sisäistä liiketoimintaa tai luoda kokonaan uusia tarpeita eli toimintamahdollisuuksia uusille ulkopuolisille palveluntarjoajille.

Erittäin potentiaalisia hankekumppaneita löytyy mm. energiateollisuuden, rakentamisen ja rakennustekniikan, sekä julkisen sektorin organisaatioista.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeessa mukana olevat henkilöt ja toimijat kartuttavat digitalisaatiota edistävien sovellutusten hyödyntämiseen liittyvää osaamispääomaa entisestään. Hanke tarjoaa sen toteutusaikana opinnäyte- ja harjoitustyö mahdollisuuksia ammattikorkeakoulun opiskelijoille. Ohjelmisto- ja laitekehitystä tekevät pk-yritykset / tutkimuslaitokset ovat välillisiä kumppaneita.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 268 175

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 267 851

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 363 953

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 364 344

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Pohjanmaa

Seutukunnat: Kaustisen, Kokkolan

Kunnat: Perho, Veteli, Halsua, Toholampi, Kaustinen, Kannus, Lestijärvi, Kokkola

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Talonpojankatu 2

Postinumero: 67100

Postitoimipaikka: Kokkola

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hanke on sukupuolineutraali.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeeseen osallistuu yrityksiä teknologian ja liiketoiminnan kehittämisen tarpeiden mukaan. Yrityksiä ei jaotella sukupuolinäkökulman mukaan.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeeseen osallistuu yrityksiä teknologisten tarpeiden ja liiketoiminnan kehittämisen tarpeiden mukaan. Hankkeen päätavoitteena ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 1 2
Ei vaikutusta tai marginaalinen vaikutus. Puu- ja kemianteollisuus mahdollisia kohderyhmiä joilla voisi olla vaikutusta.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 1 2
Ei vaikutusta tai marginaalinen vaikutus.Puu- ja kemianteollisuus mahdollisia kohderyhmiä joilla voisi olla vaikutusta.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 1 2
Ei vaikutusta tai marginaalinen vaikutus.Puu- ja kemianteollisuus mahdollisia kohderyhmiä joilla voisi olla vaikutusta.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 1 2
Ei vaikutusta tai marginaalinen vaikutus.Puu- ja kemianteollisuus mahdollisia kohderyhmiä joilla voisi olla vaikutusta.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 1 2
Ei vaikutusta tai marginaalinen vaikutus.Puu- ja kemianteollisuus mahdollisia kohderyhmiä joilla voisi olla vaikutusta.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 1 2
Ei vaikutusta tai marginaalinen vaikutus. Prosessien kehittäminen voi lisätä taloudellista kestävyyttä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 2 4
Jonkin verran vaikutusta, lähinnä energia-alan kumppaneiden kohdistuvat toimet.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 3 6
Toimintamenetelmien tehostetus. Hankkeessa kehitettävät uudet menetelmät luovat myös pk-yrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 3 6
Tuotteita ja palveluja pyritään kehittämään toimintamenetelmiä kehittämällä
Liikkuminen ja logistiikka 1 2
Menetelmien kehittäminen lisää tehokkuutta.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 1 2
Jonkin verran vaikutusta, mikäli mukaan saadaan terveydenhuoltoalan toimijoita.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Hankkeessa ei suoranaisesti ole yhteyttä tasaarvon kehittämiseen.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Hanke on neutraali yhteis-kunnallisen ja kulttuurisen yhdenvertaisuuden osalta.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei vaikutusta.
Ympäristöosaaminen 2 5
Tehostetaan menetelmiä ja osaamista, ympäristöarvot huomioiden.

9 Loppuraportin tiivistelmä

XNet-hankkeen toiminnan tavoitteena oli edistää ja madaltaa kynnystä teknologian käyttöönottoon sekä tukea digitaalista kehitystä ja luoda uusia mahdollisuuksia liiketoiminnan edistämiseksi digitalisaation keinoin. Hankkeessa päästiin suunniteltuihin numeerisiin ja yleisiin tavoitteisiin. Hankkeessa toteutettiin useita pilotointeja ja demonstraatioita eri toimialoilla. Toteutetut pilotoinnit (yhteensä 28 kpl) pohjautuivat laajaan ja koko hankkeen läpi tapahtuneeseen tiiviiseen yhteistyöhön ja keskusteluun alueen elinkeinoelämän edustajien ja julkisen sektorin kanssa. Hankkeen aikana toteutettiin pilotointeja erityisesti maatalouden, kiinteistö- ja kunnossapitoalan ja kaupan alalla. Lisäksi toteutettiin useita demonstraatioita, jotka ovat sopivia useiden alojen tarpeisiin, sekä tehtiin selvitystyötä ja demonstraatioita teknologiaratkaisuista, jotka toimivat useiden digitaalisten ratkaisuiden selkärankana. Esimerkiksi toteutettiin maitotilalle lehmien aktiivisuuden seuranta -järjestelmä, jossa lehmien kaulapantoihin kiinnitettiin liikeantureita. Anturin lähettämästä tiedosta pääteltiin tekoälyn avulla kiima-aika. Toisenlainen esimerkkipilotointi syntyi hyvinvointialalle. Fiilismittarin kautta työntekijät voivat kertoa päivän fiiliksestä puhelimessa toimivalla sovelluksella. Sovellus antaa tuloksena henkilön ja yrityksen fiiliksen hauskan, somessa jaettavan kuvan saattelemana. Useat toteutetuista pilotoinneista otettiin, tai ollaan aikeissa ottaa, käyttöön osana yritysten toimintaa. Jatkuvan tiiviin yritysyhteistyön lisäksi tehtiin kaupallistamiskartoitus, jonka tavoitteena oli tunnistaa pilotoinnit, joilla oli erityistä kaupallista potentiaalia. Nämä pilotoinnit suuntautuivat erityisesti maatalousalalle, mutta todettiin, että useilla hankkeen pilotoinneilla on edellytyksiä kaupallisiksi tuotteiksi. Hankkeessa tuotetuista piloteista useat toimivat pilvipalveluja hyödyntäen ja siten alustatalouden periaatteita tukien, jolloin niiden kaupallinen hyödyntäminen onnistuu myös mikropalvelu-periaatteella.

Hankkeen yhteistyökumppanit ja verkostot totesivat hankkeen olevan onnistunut, ja jatkohanketta toivottiin. On tärkeää huomioida myös hankkeen aikana tehtyjen lukuisten keskustelujen ja ohjauksen arvo alueen digitaalisen osaamisen kehittäjänä. Toteutettujen pilotointien lisäksi hankkeessa käytiin keskusteluja yritysten kanssa, mikä laski osaltaan kynnystä digitaalisten ratkaisuiden käyttöönottoon. Nämä ruohonjuuritason tulokset toimivat taustavoimana alueen digitaalisessa kehityksessä. Hankkeen tuloksia ja kokemuksia hyödynnetäänkin myöhemmin alkaneissa hankkeissa. Hankkeen toteuttajan näkökulmasta hanke oli onnistunut, sillä hankkeella oli kysyntää kohderyhmän keskuudessa ja tulokset olivat monipuolisia ja onnistuneita.

10 Esimerkkihanke

Viranomainen on merkinnyt hankkeen esimerkkihankkeeksi