Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71246

Hankkeen nimi: Kantolan alueen kestävä kehittäminen

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.7.2015 ja päättyy 31.3.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: KUHMON KAUPUNKI

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0186204-0

Jakeluosoite: PL 15

Puhelinnumero: +358 44 725 5304

Postinumero: 88900

Postitoimipaikka: KUHMO

WWW-osoite: www.kuhmo.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Huusko Tuulikki

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Hankepäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: tuulikki.huusko(at)woodpolis.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358447255300

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Puutuoteteollisuuden ja Kantolan alueen systemaattinen kehittäminen ovat Kuhmon kaupungin pitkäaikaisia tavoitteita. Alueella on nykyisellään kattava puutuoteteollisuuden osaamiskeskittymä.Toiminnan viimeaikainen laajentuminen ja monipuolistuminen ovat luoneet edellytykset uuden, kasvuhakuisen pitkän aikavälin strategian luomiselle. Hankkeen tavoitteena on aikaansaada edellytykset Kantolan alueen yritysten liikevaihdon merkittävälle nostamiselle luomalla uusi strategia ja siihen pohjautuva toimintasuunnitelma, kehittämällä alueen puutuoteklusterin kilpailukykyä ja kartoittamalla uusia liiketoiminta-avauksia. Kasvua haetaan erityisesti viennistä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 309 170

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 304 043

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 386 462

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 380 054

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kehys-Kainuun

Kunnat: Kuhmo

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Kainuuntie 82

Postinumero: 88900

Postitoimipaikka: KUHMO

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Puutuoteala on ollut miesvaltainen, mutta naisten määrään tavoitellaan kasvua. Kehittyvä liiketoiminta antaa mahdollisuuksia sukupuolten tasa-arvon lisäämiselle. Sukupuolinäkökulma huomioidaan hankkeen viestinnässä.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sukupuolten välinen tasa-arvo on tiedostettu hankesuunnitelmaa valmisteltaessa. Hankkeessa tavoiteltavat uudet liiketoiminta-avaukset sekä klusterin uudet toimintamallit tarjoavat tasa-arvoiset mahdollisuudet kummallekin sukupuolelle. Sukupuolinäkökulma huomioidaan hankkeen viestinnässä.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeessa tähdätään uuden liiketoiminnan käynnistämiseen sekä tehokkaasti toimivan puutuoteklusterin aikaansaamiseen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 10 8
Hanke edistää liiketoimintaa, joka perustuu uusiutuvan puuraaka-aineen käyttöön.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 8 8
Hanke edistää puun käyttöä. Hiili varastoituu puutuotteisiin ja auttaa vähentämään hiilidioksidin määrää ilmakehässä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 6 6
Hanke pyrkii edistämään puun käyttöä ja siten korvaamaan uusiutumattomien materiaalien käyttöä.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 8 8
Hanke edistää puun käyttöä. Hiili varastoituu puutuotteisiin ja auttaa vähentämään hiilidioksidin määrää ilmakehässä.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hanke ei uhkaa Natura 2000-ohjelman kohteita.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 9 8
Tavoitteena on tehostaa yritysverkoston toimintaa. Tämä merkitsee energia- ja resurssitehokkuuden paranemista. Toimenpiteenä on uusien liiketoiminta-avausten kartoitus yritysten prosessien sivutuotteiden jalostuksesta. Varsinaisen elinkaarensa lopussa puu voidaan hyödyntää energiantuotannossa.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 7 8
Hanke edistää prosessien sivutuotteiden jatkojalostusta, edistää energiatehokkuutta ja lisää uusiutuvan puumateriaalin käyttöä.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 10
Hankkeen tavoitteena on edistää puuhun perustuvaa uutta liiketoimintaa ja työpaikkoja.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 8
Hankkeen yhtenä tavoitteena on edistää puurakentamiseen liittyvien moninaisten palveluliiketoimintojen käynnistymistä.
Liikkuminen ja logistiikka 5 5
Hanke edistää puun jalostusasteen nostamista ja siten pienentää logistiikan rasittavuutta ympäristölle. Hanke pyrkii edistämään myös kaluston käytön tehokkuutta.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 9
Hankkeen päämääränä on uuden liiketoiminnan ja uusien työpaikkojen syntyminen. Lisäksi luodaan edellytyksiä puun uusille käyttömuodoille.
Tasa-arvon edistäminen 8 8
Tasa-arvon edistäminen otetaan huomioon hankkeen toteutuksessa. Työpaikkojen syntyminen jo sinällään edistää tasa-arvopyrkimyksiä.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 7 8
Hanke pyrkii edistämään yhteiskunnallista ja kulttuurista yhdenvertaisuutta erityisesti työllisyyttä edistämällä.
Kulttuuriympäristö 0 7
Hankkeella ei ole välittömiä vaikutuksia kulttuuriympäristöön. Se kuitenkin edistää puun käyttöä rakentamisessa ja luo siten edellytyksiä myönteisiin vaikutuksiin kulttuuriympäristöön.
Ympäristöosaaminen 10 10
Hanke lisää tietoa puun myönteisistä ympäristövaikutuksista sekä energia- ja resurssitehokkuudesta.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Kantolan alueen kestävä kehittäminen- hankkeen hallinnoijana toimi Kuhmon kaupunki ja hanketta toteutettiin kaupungin omistamassa Woodpoliksessa. Toteutusaika oli 1.7.2015 - 31.3.2017. Hankkeen kustannusarvioksi ELY-keskus hyväksyi 386.462 e, sis. alv. Myönnetty avustus oli 309.170 e, joten kaupungin osuus oli 77.292 e. Hankkeen toteutuneet kustannukset 31.3.2017 olivat Kuhmon kaupungin kirjanpidon mukaan 378.787,46 e sis. alv. Hankkeen tehtävänä oli saada aikaiseksi Kantolan alueelle kasvuhakuinen vuoteen 2020 ulottuva strategia ja toimintasuunnitelma tavoitteen saavuttamiseksi. Päämääränä oli, että Kantolan alueen liikevaihto nousisi nykyiseltä 100 miljoonan euron tasolta 170 - 200 miljoonaan euron tasolle ja alueelle syntyisi 50 - 70 uutta työpaikkaa vuoteen 2020 mennessä. Kantolan alueen kestävä kehittäminen -hankkeen tehtävänä oli luoda edellytykset em. päämäärän saavuttamiseksi alueen yritysverkoston kilpailukykyä vahvistamalla ja uusia liiketoiminta-avauksia kartoittamalla. Kasvua haettiin myös hankkeessa tehtyjen viennin toimintamallien kautta. Hankkeen konkreettisena tulostavoitteina olivat: 1. Aikaansaada strateginen vuoteen 2020 ulottuva suunnitelma ja visio Kantolan puutuoteklusterin kehittämiseksi. 2. Tehdä suunnitelma tavoitevision saavuttamiseksi. 3. Luoda kuvaus Kantolan puutuoteklusterin tunnettuuden vahvistamiseksi. 4. Olemassa olevan yritysverkoston kilpailukyvyn vahvistuminen. 5. Uusien puutuoteklusteria vahvistavien liiketoiminta-avausten aikaansaaminen. Hankkeessa tehtiin strateginen visio Kantolan puutuoteklusterin kehittämiseksi vuoteen 2020 asti. Se pitää sisällään konkreettisia toimenpide-ehdotuksia, joita lähdetään viemään eteenpäin jatkokehittämisessä. Hankkeessa selvitettiin, miten digitalisaatiota ja teollista internetiä voitaisiin hyödyntää Kantolan alueella sekä nostettiin esille käytännön työkaluja alueen kehittämiseksi. Alueelle on kehitettävä parempi verkkosivualusta, jossa toimintaa pystytään kehittämään enemmän klusteritoimintamalliseksi. Hankkeessa toteutettiin viestinnän välineet, joihin kuului Woodpoliksen brändäys ja graafisen ilmeen suunnittelu. Lisäksi tähän kuului uudenaikainen responsiivinen verkkoportaali, joka sisälsi mm. oman intranet-järjestelmän tiedonjakoa varten. Hankkeessa luotiin Kantolan puutuoteklusterin viestintäsuunnitelma alueen tunnettuuden parantamiseksi. Hankkeessa toteutettiin myös brändistrategia, joka auttaa alueen tuotteiden ja palveluiden markkinointia. Hankkeessa selvitettiin Kantolan alueen yrityksien yhteistyömalleja. Woodpoliksen ja alueella toimivien yritysten syytä kehittää edelleen koulutus-, tutkimus- ja kehittämistoiminnan yhteistyötä ja verkottumista Kainuun ja muualla Suomessa toimivien toimijoiden kanssa. Alueen teollisuuden kannattaa harkita verkottumista raaka-aineiden ja välijalosteiden toimituksissa, biojalosteiden tuotannossa ja CLT-tuotannon ja puurakentamisen sivuvirtojen hyödyntämisessä Kainuun ja muualla Suomessa toimivien yritysten kanssa. Hankkeessa selvitettiin uusia liiketoimintaideoita CLT-levytuotannossa syntyvien hukkapalojen hyödyntämiseksi sekä yritysten sivuvirtojen hyötykäytön tehostamiseksi. CLT:n hyötykäyttöä tehostetaan siten, että selvitetään parhaiten soveltuvat tuoteryhmät, tehdään materiaalia tunnetuksi verkostoitumalla ja tehdään tuotekehitystä, muotoilua, tuotesarjojen kehitystä, esivalmistusta, tuotannon suunnittelua ja markkinaselvityksiä. Hankkeen aikana tehtiin yhteistyötä sekä maakunnallisesti että ylimaakunnallisesti. Yhteistyötä tehtiin jo tunnettujen kontaktien kanssa, mutta huomattavan paljon yhteistyötä saatiin syntymään uusien toimijoiden kanssa.