Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71249

Hankkeen nimi: Bittiguru datakeskus

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 5.5.2015 ja päättyy 30.8.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: BITTIGURU OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2493251-5

Jakeluosoite: Lylykoskentie 3A

Puhelinnumero: +358 400882000

Postinumero: 80130

Postitoimipaikka: JOENSUU

WWW-osoite: www.bittiguru.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Hakulinen Ari

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: ari.hakulinen(at)bittiguru.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 400882000

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Bittiguru datakeskushankkeessa yhtiö pyrkii turvaamaan laadukkaan datakeskuksen säilymisen Pohjois-Karjalassa. Hankkeen tavoitteena on rakentaa datakeskus, joka toteuttaa alueellisia ja valtakunnallisia data- ja konesalipalveluita laadukkaasti ja pitkäkestoisesti - myöhemmin myös kansainväliset tarpeet huomioiden. Hankkeen päällimmäisenä tavoitteena on hankkia datakeskukseksi soveltuva kiinteistö, joka on hyviä valokuituyhteyksien päässä ja soveltuu rakenteeltaan datakeskuskäyttöön (riittävän suojattu kiinteistö). Lisäksi kohde mahdollistaa henkilöstön työskentelyn datakeskuksen yhteydessä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 87 250

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 87 250

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 87 250

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 87 250

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Karjala

Seutukunnat: Joensuun

Kunnat: Outokumpu

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Kummunkatu 22

Postinumero: 83500

Postitoimipaikka: OUTOKUMPU

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 4, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
toimintaympäristössä on analysoitu henkilöstön saatavuutta suokupuolineutraalista näkökulmasta.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
hankkeessa on tasavertainen sukupuolinäkökulma. Osaaminen on ratkaisevassa roolissa ei sukupuoli.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
hankkeen päätavoite on turvata yrityksen ydinliiketoiminta.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 1 4
virtualisointien avulla pystytään merkittävästi keventämään ympäristökuormaa
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 8 10
virtualisointi on juuri tätä
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-