Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71269

Hankkeen nimi: Pirkanmaan liiton teknisen tuen hanke

Toimintalinja: 6. Tekninen tuki

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2015 ja päättyy 31.12.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pirkanmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Pirkanmaan liitto

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 0828308-4

Jakeluosoite: Kelloportinkatu 1 B

Puhelinnumero: 050 301 7288

Postinumero: 33101

Postitoimipaikka: Tampere

WWW-osoite: http://www.pirkanmaa.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Korkea-aho Eveliina

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: aluekehitysvalmistelija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: eveliina.korkea-aho(at)pirkanmaa.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 044 4222269

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeessa toteutetaan Pirkanmaan liiton tehtävää Kestävää kasvua ja työtä - rakennerahasto-ohjelman 2014 - 2020 välittävänä toimielimenä Euroopan aluekehitysrahaston osalta. Alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista annetun asetuksen (356/2014) 17 §:ssä on lueteltu rakennerahastojen välittävän toimielimen vastuulla olevat tehtävät. Näistä Pirkanmaan liiton teknisen tuen hankkeen toimenpiteisiin kuuluvat seuraavat vastuut:
1) tuen myöntämis- ja maksatuspäätökset
2) sääntöjen vastaisten menojen takaisinperintä ja korjaavat toimenpiteet
3) tiedotus ja viestintä yleisölle, hakijoille, mahdollisille tuensaajille ja tuensaajille
4) hankkeiden seuranta
5) tuensaajille maksettujen menojen hallinnolliset ja paikan päällä tehtävät varmennukset
6) tuensaajille maksettujen menojen lainmukaisuuden vahvistaminen todentamisviranomaiselle kerran vuodessa
7) hallintoviranomaisen avustaminen seurantakomiteatyössä ja ohjelman täytäntöönpanokertomusten laatimisessa Euroopan komissiolle.

Lisäksi Etelä-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Pirkanmaan, Pohjanmaan ja Satakunnan maakunnan yhteistyöryhmien toiminta kuuluu Pirkanmaan liiton teknisen tuen hankkeen piiriin ja niistä aiheutuvat kustannukset sisältyvät teknisen tuen hankkeen kustannuksiin.

Tämän hankkeen puitteissa tehdään myös ohjelmakauden 2021-2027 valmistelua. Vuosina 2020-2023 panostetaan erityisesti EAKR-hankkeiden tuloksista viestimiseen. 2021 saatiin React-EU-elpymisrahoitusta, joka käytetään Länsi-Suomen liitoissa EAKR-rahoittajatehtävien hoitamiseen vuosina 2021-2023.

4 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 2 549 065

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 1 645 277

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 2 549 065

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 1 645 277