Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71276

Hankkeen nimi: Boosteri - Polku yrittäjäksi

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2016 ja päättyy 31.3.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: KAINUUN ETU OY

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0784050-4

Jakeluosoite: Seminaarinkatu 2

Puhelinnumero: +358 44 551 4602

Postinumero: 87100

Postitoimipaikka: KAJAANI

WWW-osoite: www.kainuunetu.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Toivanen Antti

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: antti.toivanen(at)kainuunetu.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 445514554

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Boosteri -Polku yrittäjäksi hanke täydentää alueen puutteet alkavien yritysten neuvontapalveluissa ja aktivoi yritysten perustantaa. Hanke muodostaa matalan kynnyksen yhden luukun periaatteella toimivan alkavien yritysten toimintaa neuvovan ja Oma Yrityssuomi ¿palveluiden käyttöä edistävän palvelumallin. Yrityksen perustajien neuvonta ja ohjaus ovat hankkeen toimenpiteistä keskeisimmät. Hankkeen tuloksena alkavien yritysten määrä on kahden vuoden aikana yhteensä 100 kpl suurempi kuin se olisi ilman hanketta. Heti kv-kasvuun pääseviä start up ¿yrityksiä löydetään hankkeen aikana 5 kpl ja omistusvaihdoksien määrää saadaan lisättyä 20 kpl hankkeen aikana. Nämä alkavien yritysten joukosta seulotut kasvajat siirretään Kasvua Kainuuseen hankkeen asiakkaiksi kasvun polulle.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 249 650

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 243 649

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 299 650

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 348 072

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kajaanin

Kunnat: Kajaani

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Seminaarinkatu 2

Postinumero: 87100

Postitoimipaikka: KAJAANI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Yritys-Suomi Kainuu seurantatietojen mukaan Kainuun alueella alkavien yritysten jakauma on 40% naisia, 60% miehiä
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen toiminnot kohdistuvat ihmisiin:miehiin ja naisiin. Hankkeen toiminnoissa tarkastellaan sukupuolijakaumaa, jonka pohjalta voidaan toteuttaa esilletulleita tarpeita sukupuolten välinen tasa-arvo huomioonottaen.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Päätavoite ei kuitenkaan ole tasa-arvon edistäminen vaikka hanke kohdistuukin sekä miehiin että naisiin tasa-arvoisesti.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 0
Hanke toteutetaan koko Kainuun alueella. Tavoitteena on saada yritysten määrä Kainuussa kasvuun ja löytää uusia kasvuyrityksiä ja lisätä omistusvaihdoksien määrää
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 4 0
Haetaan myös kasvuyrityksiä jolla skaalautuvat mobiilit tuotteet
Liikkuminen ja logistiikka 6 0
Verkostoituminen ja toimintojen tehostaminen .
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 4 0
Tavoitteena on tuottavuuden parantaminen.
Tasa-arvon edistäminen 4 0
Hankkeessa toteutetaan mm. sukupuolten välistä tasa-arvoa.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 5 0
Hankkeessa toteutetaan yhdenvertaisuusperiaatetta.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Kainuun Etu Oy:n hallinnoima Boosteri-Polku Yrittäjäksi -hanke on toiminut 1.1.2016 - 31.3.2018 välisenä aikana. Hankkeen kokonaisbudjetti on 356 645 euroa, jota ovat rahoittaneet Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus/EAKR 70% ja Kainuun Etu Oy 30%. Hanke on työllistänyt 1,5 htv, projektipäällikkö Asko Suutari (100%) ja palveluassistentti Annukka Koskelo (50%). Hankkeen tavoitteena oli rakentaa Kainuun Etu Oy:n tiloihin Seminaarinkadulle hyvin tunnistettu kasvupotentiaalisten alkavien yritysten neuvontapiste. Asiakkaat ovat hyvin löytäneet palvelun, asiakkaina yhteensä 163 henkilöä. Hankkeen toiminnalla tavoiteltiin lisäksi uusyritysperustantatason nostamista aiempien vuosien tasolle 2014-2015 notkahduksen jälkeen. Vuoteen 2015 verrattuna uusia yrityksiä perustettiin Kainuussa 17% enemmän (38 kpl) vuonna 2016. Vuoden 2017 määrä säilyi edellisen vuoden tasolla. Yritysten omistajavaihdosten osalta Boosteri-Polku yrittäjäksi -hanke oli tukemassa ostajapuolta silloin, kun hän oli yksityinen henkilö. Omistajavaihdosasiakkaita oli kaikkiaan 34 kpl, joista lopulliseen vaihdokseen/yrityskauppaan saatettiin 10 kpl. Vuonna 2015 alussa aloittaneesta Kasvua Kainuuseen -hankkeesta puuttui aloittavien yritysten palvelu. Boosteri-Polku yrittäjäksi -hankkeen myötä hanke- ja palvelukokonaisuuteen saatiin koko yrityksen elinkaari mukaan. Aloittaneet kasvupotentiaaliset yritykset on saatu näin joustavasti kasvupalveluihin. Hankkeen tavoitteena oli täydentää jo olemassa olevia yrittäjyyttä suunnittelevien henkilöiden palveluja TE-toimistossa ilman päällekkäistä toimintaa. Toimintamallista sovittiin yhdessä. Menettely on toiminut hyvin, TE-toimisto on pääosin hoitanut starttiraha-asiakkaat ja hankkeen palveluissa ovat olleet kasvupotentiaaliset, monipuolista rahoitusta tarvitsevat sekä vahvaa henkilökohtaista palvelua vaativat yritysaihiot. Hankkeen asiakkaat ovat rekisteröineet 52 kpl uusia yrityksiä ja tätä kautta on syntynyt yhteensä n. 90 uutta työpaikkaa.