Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71298

Hankkeen nimi: Innovative Technologies and Concepts for Business Growth Based on Finnish Mushrooms

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2016 ja päättyy 31.12.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Innovaatiorahoituskeskus Business Finland

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Turun yliopisto

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 0245896-3

Jakeluosoite: Yliopistonmäki

Puhelinnumero:

Postinumero: 20014

Postitoimipaikka: TURUN YLIOPISTO

WWW-osoite: www.utu.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Suomela, Jukka-Pekka

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: N/A

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jusuom(at)utu.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358445171076

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Projektissa kehitetään sienialan toimijaketjun kanssa markkinalähtöiset tuotekonseptit kahteen käyttökategoriaan: elintarvike- ja foodservice-käyttöön sekä ravintolisä- ja aineosakäyttöön. Konseptikehityksessä hyödynnetään kohdemarkkinoilla tehtävä selvityksiä ja testauksia.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 359 900

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 359 900

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 359 900

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 359 900

6 Maantieteellinen kohdealue

Hankkeen toiminta on valtakunnallista

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Yliopistonmäki

Postinumero: 20014

Postitoimipaikka: Turku

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 2, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Keräily- ja elintarvikeala ovat naisvaltaisia.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Luodaan lisäarvoa naisvaltaiselle alalle kehittämällä uusia sovelluksia.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Päätavoite on alan verkostoiminen ja osaamisalustojen vahvistaminen. Nämä tukevat naisvaltaisen alan mahdollisuuksia.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 8 0
Ekotehokas ja kestävä luonnonvarojen käyttö; maailman ravinnetalouden parantaminen.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 5 5
Laajentaa maailman ruokahuollon perustaa.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 10 0
Lisää monimuotoisen metsän arvoa --> vähentää tuhoavien toimien kannattavuutta.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 5 5
Vaikutus on neutraali, mutta lisätessään toimivan ekosysteemin arvoa vahvistaa em. seikkojen suojelun tärkeyttä.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 5 5
Lisääntyvä toiminta mahdollistaa tarkemman ohjauksen Natura-alueiden ulkopuolelle.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 5 0
Edistää kiertotaloutta ja ympäristön kestävää käyttöä
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei vaikutusta
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 10
Keräily- ja viljelysienet tarjoavat merkittäviä elinkeinomahdollisuuksia, jotka tarvitsevat myös tukipalveluita.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 5
Teknologiaosaaminen sovellettavissa muihin tilanteisiin, palvelumyyntinä.
Liikkuminen ja logistiikka 5 10
Lisäperuste toimivan logistiikkaverkon ylläpitämiselle Suomessa. Aiheutuva rasitus kuitenkin pieni.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 2 5
Lisämahdollisuus elinvoimaiselle maaseudulle
Tasa-arvon edistäminen 5 5
Kohdistuu naisvaltaiseen sektoriin.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 5 5
Tukee monikulttuurista Suomea vahvistamalla maahanmuuttajien työmahdollisuuksia ja heidän ruokakulttuuriinsa kuuluvien raaka-aineiden jalostusta.
Kulttuuriympäristö 5 5
Ylläpitää elävää maaseutua.
Ympäristöosaaminen 8 5
Lisää ymmärrystä ekosysteemistä ja sen kestävästä hyödyntämisestä.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Projektissa kehitetään sienialan toimijaketjun kanssa markkinalähtöiset tuotekonseptit kahteen käyttökategoriaan: elintarvike- ja foodservice-käyttöön sekä ravintolisä- ja aineosakäyttöön. Konseptikehityksessä hyödynnetään kohdemarkkinoilla tehtävä selvityksiä ja testauksia.