Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71311

Hankkeen nimi: Kierrätysmuovien 3D-tulostuksen sovelluslaboratorio

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2016 ja päättyy 13.10.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Innovaatiorahoituskeskus Business Finland

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Turun ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2528160-3

Jakeluosoite: Joukahaisenkatu 3 A

Puhelinnumero: +3582330000

Postinumero: 20520

Postitoimipaikka: TURKU

WWW-osoite: www.turkuamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Suominen, Jenni

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: N/A

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jenni.suominen(at)turkuamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358403550936

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

3D-tulostimien käyttöön otolla odotetaan olevan yhtä suuria vaikutuksia maailman muuttumiseen kuin kaupungistumisella ja internetin yleistymisellä on aikoinaan ollut. Kierrätysmateriaalin käyttö 3D-tulostuksessa on osa kehittyvää kiertotalouden tematiikkaa ja sen hyödyntämisellä on mahdollisuus luoda Suomeen sekä uutta elinkeinotoimintaa että vahvistaa olemassa olevien yritysten kansainvälistä kilpailukykyä.

Kierrätysmuovien 3D-tulostuksen sovelluslaboratorio on Turun ammattikorkeakoulun, ammattikorkeakoulu Arcadan ja Suomen ympäristökeskuksen (Syke) yhteinen projekti, joka toteutetaan tiiviissä yhteistyössä yritysten kanssa. Projektissa tutkitaan kierrätysmuovien hyödynnettävyyttä 3D-tulostusmateriaalina ja siihen liittyviä liiketoimintamahdollisuuksia yritysten tarpeista lähtien.

Hankkeessa valmistetaan ja tutkitaan muun muassa kierrätysmuoveista valmistettuja 3D-tulostuslankaprototyyppejä yhteistyössä osallistuvien yritysten kanssa. Lisäksi tutkitaan jauhemuotoisten kierrätettyjen 3D-tulostinmuovien regenerointia sekä jauhemaisten kierrätysmuovien hyödyntämistä. Samalla kehitetään teollisen muovijätemateriaaliin hyödyntämiseen uusia menetelmiä, teknologioita, tuotteita ja liiketoimintamalleja.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 86 400

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 82 800

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 86 400

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 82 800

6 Maantieteellinen kohdealue

Hankkeen toiminta on valtakunnallista

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Joukahaisenkatu 3A

Postinumero: 20520

Postitoimipaikka: Turku

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankesuunnittelussa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta. Tämä on ollut tärkeää, koska aihepiirin piirissä on perinteisesti se tilanne, että se on hyvin miesvaltaista.Hankesuunnittelussa analyysi on tehty seuraavan aineiston pohjalta: hankevalmistelijat ovat laadullisin menetelmin analysoineet vuonna 2014 eri aihepiirin seminaareissa ja messuilla jne. olleita sukupuoli jakaumia. Tilanne on miesvoittoinen: aihepiiri ehkä koetaan teknisenä ja teollisena (tms) ja osallistujat ovat olleet pääsääntöisesti miehiä. Lisäksi hankevalmistelun kuluessa tiimi tutustui erilaisiin sukupuolten tasa-arvovaikutusten työkaluihin, minkä avulla hankkeessa voidaan kiinnittää asiaan huomiota ja toteuttamaan osaltamme tasa-arvon valtavirtaistamista perinteisesti miesvaltaisella alalla.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen suunnitteluvaiheessa on tutustuttu Tasa-arvon valtavirtaistaminen kehittämisohjelmissa ja projekteissa -oppaaseen. 3D-hankkeen päätavoitteena on muu kuin sukupuolten tasa-arvo.Tämä tarkoittaa,että sukupuolinäkökulma on valtavirtaistettava eli sisällytettävä projektin toimintaan sen kaikissa vaiheissa ja tasa-arvoa edistetään sukupuolitietoisella toiminnalla eli ottamalla tietoisesti huomioon sukupuolen merkitys ja sukupuolten välillä olevat erot.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen mutta se otetaan hankkeessa vahvasti huomioon.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 9 9
Hanke kehittää ja tukee yritysten toimintoja, joilla päästään irti nyt vallalla olevasta lineaarisesta tuotantomallista, jossa tarvitaan jatkuvasti uusia neitseellisiä raakaaineita, jotka päätyvät tuotteiden kautta ongelmaksi jätteenä kaatopaikalle
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 9 9
Hankkeessa otetaan muovijäte ja sivuvirrat hyötykäyttöön, mikä vähentää jätteen määrää ja neitseellisten raakaaineiden tarvetta. Nämä vähentävät luonnollisesti erilaisten luonnon raaka-aineiden hankinnasta syntyviä vaikutuksia luontoon ja ilmastoon, mikä hidastaa ilmastonmuutosta ja tätä kautta myös sen aiheuttamat riskitvähenevät. Hanke tukee toimia, jolla päästään vähähiilisyyteen.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 6 6
Projektilla ei ole haitallisia vaikutuksia kasvillisuuteen tai eliöihin. Luonnon monimuotoisuuden säilymistä suojellaan siten, että yritysten neitseellisten raakaaineiden tarve vähenee, mikä vähentää niiden hankinnasta aiheutuvia (esim. louhinta ja kuljetuspäästöt) haitallisia vaikutuksia luontoon. Hankkeen tarkoituksena on vähentää yritysten jätemääriä, mikä vähentää haitallisia vaikutuksia kasvillisuuteen, eliöihin ja säilyttää luonnon monimuotoisuutta.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 7 8
Jätteeksi päätyvän muovimateriaalin vähentyminen vaikuttaa välillisesti veteen, maaperään sekä ilmanlaatuun. Kaatopaikoille ja polttoon päätyvän materiaalin määrä vähenee, jolloin esimerkiksi poltosta aiheutuvien päästöjen määrät laskevat.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 6 6
Hankkeella ei ole negatiivisia vaikutuksia Natura 2000-ohjelman kohteisiin. Hankkeella on enemmänkin positiivisia vaikutuksia, kun yritysten jäte päätyy hallitusti uudeksi tuotteeksi tai palveluksi.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 9 9
Luonnonvarojen riittävyys ja etenevä ilmastonmuutos ovat suuria haasteita tulevaisuuden yhteiskunnalle ja liiketoiminnalle. Hankkeen keskeisenä tavoitteena on jätteeksi päätyvän materiaalin vähentäminen tehostamalla materiaalien uudelleenkäyttöä ja kierrätystä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 9 6
Pääasiassa projektissa pyritään valjastamaan muovijäte tai sivuvirta uudeksi tuotteeksi tai palveluksi, mutta jos tämä ei ole mahdollista, jätemuovia voidaan hyödyntää energialähteenä
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 7 9
Kierrätysliiketoiminnalla ja 3D tulostuksella on paljon mahdollisuuksia erilaisille yrityksille ja uusille liiketoimintamalleille. Ja toisin päin: jos emme pole tässä kehityksessä mukana, tipumme globaalisti kyydistä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 8 8
Osana 3D-kehittämistä on mahdollista laajasti pohtia myös aineettomuuden mahdollisuuksia.
Liikkuminen ja logistiikka 7 10
Onnistuessaan 3D tulostuksen uusilla liiketoimintamalleilla on dramaattisen positiivinen vaikutus logistiikan ja liiketoiminnan maaimassa. Todennäköisesti tulemme lähitulevaisuudessa hoitamaan monet kuljetustarpeet 3D tulostamisen kautta.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 8
Hanke edistää yhteistyötä alueella ja yhteistyössä on mukavampi tehdä töitä. Hanke lisää yritysten luovuutta, kun yritykset etsivät yhteistyössä uusia ja ennakkoluulottomia ratkaisuja muoviylijäämämateriaalin hyödyntämiselle 3Dn keinoin. Hankkeessa luodaan alueelle kaikille toimijoille avoin kumppanuusverkosto, mikä lisää yhteistyötä. 3D tuotteet ja palvelut niiden ympärillä lisäävät hyvinvointia alueelle kestävän kehityksen periaatteita kunnioittaen.
Tasa-arvon edistäminen 9 9
Asiantuntijoiden osaamista tarvittaessa kootaan henkilöt osaamisen ja kiinnostuksen perusteella. Hankkeessa pyritään poistamaan stereotyyppiset jaottelut naisten ja miesten töistä ja annetaan kaikille yhtäläinen mahdollisuus tarttua haasteisiin.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 8 8
Hankkeessa kaikilla toimijoilla on yhtäläiset mahdollisuudet osallistua hankkeen toimintaan kulttuuritaustasta riippumatta.
Kulttuuriympäristö 7 7
Hankkeessa kunnioitetaan alueen kulttuuria ja pyritään mahdollisuuksien mukaan vaikuttamaan sen säilymiseen. Hanke tukee kiertotalouden kulttuurin vahvistumista, mikä on yhteiskunnan (kansallisesti ja globaalisti) kehittymiselle välttämätöntä.
Ympäristöosaaminen 10 10
Kierrätys on hankkeen keskiössä ja tätä kautta hanke liittyy keskeisesti ympäristöosaamisen hyödyntämiseen ja kehittämiseen.

9 Loppuraportin tiivistelmä

3D-tulostimien käyttöön otolla odotetaan olevan yhtä suuria vaikutuksia maailman muuttumiseen kuin kaupungistumisella ja internetin yleistymisellä on aikoinaan ollut. Kierrätysmateriaalin käyttö 3D-tulostuksessa on osa kehittyvää kiertotalouden tematiikkaa ja sen hyödyntämisellä on mahdollisuus luoda Suomeen sekä uutta elinkeinotoimintaa että vahvistaa olemassa olevien yritysten kansainvälistä kilpailukykyä.

Kierrätysmuovien 3D-tulostuksen sovelluslaboratorio on Turun ammattikorkeakoulun, ammattikorkeakoulu Arcadan ja Suomen ympäristökeskuksen (Syke) yhteinen projekti, joka toteutetaan tiiviissä yhteistyössä yritysten kanssa. Projektissa tutkitaan kierrätysmuovien hyödynnettävyyttä 3D-tulostusmateriaalina ja siihen liittyviä liiketoimintamahdollisuuksia yritysten tarpeista lähtien.

Hankkeessa valmistetaan ja tutkitaan muun muassa kierrätysmuoveista valmistettuja 3D-tulostuslankaprototyyppejä yhteistyössä osallistuvien yritysten kanssa. Lisäksi tutkitaan jauhemuotoisten kierrätettyjen 3D-tulostinmuovien regenerointia sekä jauhemaisten kierrätysmuovien hyödyntämistä. Samalla kehitetään teollisen muovijätemateriaaliin hyödyntämiseen uusia menetelmiä, teknologioita, tuotteita ja liiketoimintamalleja.