Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71318

Hankkeen nimi: Polku tulevaisuuden ruokamaailmaan

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2016 ja päättyy 30.9.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Innovaatiorahoituskeskus Business Finland

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Vaasan Yliopisto

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 0209599-8

Jakeluosoite: PL 700

Puhelinnumero:

Postinumero: 65101

Postitoimipaikka: VAASA

WWW-osoite: www.uva.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Forsman, Laura

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: N/A

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: laura.forsman(at)suomi24.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358-40-5146146

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Polku Tulevaisuuden Ruokamaailmaan-hanke rakentaa tutkimuksellista osaamista Varsinais-Suomeen sijoittuvalle real life -innovaatioalustalle. Hankkeen tutkimusosiossa lähestytään kuluttajan kokemusta moniaistisena elämyksenä, jossa tuotteen kuluttajassa herättämää tunnetilaa pyritään analysoimaan moniaistilaboratoriossa. Optimaalisia aistikombinaatioita etsitään erilaisia aistiärsykkeitä testaamalla. Moniaistisuutta hyödyntävät konseptit siirretään tutkimusravintolaan ja kauppaympäristöön, jossa kuluttajan käyttäytymistä seurataan uudenlaisen ns. puuttumattoman havainnointiteknologian avulla. Myöhemmin valmistuva Tulevaisuuden Ruokamaailma, fyysinen innovaatioalusta tulee tarjoamaan ainutlaatuisen tutkimusalustan terveyttä edistävälle tieteelliselle tutkimukselle, kaupalliselle tutkimukselle sekä koemarkkinointialustan eri alojen yritysten tuotteille ja palveluille. Kuluttaja asiointi Tulevaisuuden Ruokamaailmassa aivan kuin normaalissa lounasravintolassa tai kaupassa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 130 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 116 712

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 130 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 116 712

6 Maantieteellinen kohdealue

Hankkeen toiminta on valtakunnallista

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Vaasantie 1C

Postinumero: 60100

Postitoimipaikka: Seinäjoki

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Projekti ei sisällä sukupuolinäkökulmaa.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen tutkimus- ja ohjausryhmän kokoonpanoissa.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Projektin tutkimusasetelma ei sisällä sukupuolinäkökulmaa.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 6
Hankkeen työpakettien tutkimukset tähtäävät luonnonvarojen kestävän käytön edistämiseen (lähiruoka ja kasvisten käyttö).
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 5
Kauppatutkimuksen tähtääminen lähiruoan käytön lisäämiseen vähentää ruoan kuljetusmatkoja ja ravintolatutkimuksen tähtääminen kasvisten käytön lisäämiseen ja lihan käytön vähentämiseen, vähentävät molemmat ilmastokuormaa.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei mainittua vaikutusta.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 3
Kauppatutkimuksen tähtääminen lähiruoan käytön lisäämiseen vähentää ruoan kuljetusmatkoja ja sitä kautta päästöjä
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei mainittua vaikutusta.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 5
Kauppatutkimuksen vaikutuksesta lähiruoan hävikki kaupassa välillisesti pienenee
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei mainittua vaikutusta.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 7 0
Tutkimuscaset lisäävät projektissa mukana olevien paikallisten yritysten osaamista ja mahdollisuuksia kaupassa ja HoReCa sektorilla
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 6 0
Kauppa- ja ravintolatutkimukset mahdollistavat uudenlaisten palvelukonseptien kehittämisen
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Ei mainittua vaikutusta.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 6 0
Kohderyhmälle räätälöityjen HoReCa, pakkaus ja tuotevalikoiman kehittyminen
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Ei mainittua vaikutusta.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 8
Kuluttajaryhmästä riippumatta tutkitaan kuluttajakäyttäytymistä ja sen pohjalta kehitetään kestävää ja terveellistä lounasruokatarjontaa
Kulttuuriympäristö 8 0
Ruokakulttuurin ja lähiruoan arvostuksen lisääntyminen lähiruoan etuja korostamalla
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei mainittua vaikutusta.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Polku Tulevaisuuden Ruokamaailmaan-hanke rakentaa tutkimuksellista osaamista Varsinais-Suomeen sijoittuvalle real life -innovaatioalustalle. Hankkeen tutkimusosiossa lähestytään kuluttajan kokemusta moniaistisena elämyksenä, jossa tuotteen kuluttajassa herättämää tunnetilaa pyritään analysoimaan moniaistilaboratoriossa. Optimaalisia aistikombinaatioita etsitään erilaisia aistiärsykkeitä testaamalla. Moniaistisuutta hyödyntävät konseptit siirretään tutkimusravintolaan ja kauppaympäristöön, jossa kuluttajan käyttäytymistä seurataan uudenlaisen ns. puuttumattoman havainnointiteknologian avulla. Myöhemmin valmistuva Tulevaisuuden Ruokamaailma, fyysinen innovaatioalusta tulee tarjoamaan ainutlaatuisen tutkimusalustan terveyttä edistävälle tieteelliselle tutkimukselle, kaupalliselle tutkimukselle sekä koemarkkinointialustan eri alojen yritysten tuotteille ja palveluille. Kuluttaja asiointi Tulevaisuuden Ruokamaailmassa aivan kuin normaalissa lounasravintolassa tai kaupassa.