Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71338

Hankkeen nimi: Pikahitsaus Oy liiketoiminnan kehittämishanke

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 1.1. Uuden liiketoiminnan luominen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 28.5.2014 ja päättyy 31.12.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: KOKKOLAN PIKAHITSAUS OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 1076135-6

Jakeluosoite: Levytie 3

Puhelinnumero: +358 503769210

Postinumero: 67800

Postitoimipaikka: KOKKOLA

WWW-osoite: www.pikahitsaus.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Pietilä Esa

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: esa.pietila(at)pikahitsaus.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 503769210

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Alumiinituotteiden ja niihin liittyvien sopimusvalmistuspalvelujen kehittäminen

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 112 270

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 87 337

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 112 270

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 87 337

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Pohjanmaa

Seutukunnat: Kokkolan

Kunnat: Kokkola

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Levytie 3

Postinumero: 67800

Postitoimipaikka: KOKKOLA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 10, joihin työllistyvät naiset 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 9.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hitsaamotyöntekijöiksi rekrytoidaan mielellään naisia, mutta työn fyysisen kuormittavuuden vuoksi naishitsareiden rekrytointi on vaikeaa.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Ks. edellinen vastaus
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ks. edellinen vastaus

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 6 5
Lujitemuovin korvaaminen 100% kierrätettävällä alumiinilla
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 6 5
Hiilidioksiidipäästöjen pienentäminen kuljetustarpeiden vähentymisen vuoksi
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 6 7
Kemikaalipäästöjen vähentyminen lujitemuovin korvaaminen kierrätettävällä alumiinilla
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 9 10
Jätemäärän minimointi korvaamalla lujitemuovi alumiinilla
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 10 10
Alihankintatuotanto siirretään asiakkaan tiloihin, jolloin kuljetukset minimoituvat
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 7 9
Luodaan mahdollisuuksia maahanmuuttajille työllistyä
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Kokkolan Pikahitsaus Oy käynnisti alumiiniveneiden sopimusvalmistusliiketoiminnan kehittämishankkeen. Hanke toteutettiin Ely-keskuksen tuella. Hanke onnistui luomaan yhtiölle uuden ja pysyvän liiketoiminta-alueen, loi uusia työpaikkoja ja kasvatti liikevaihtoa