Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71342

Hankkeen nimi: Data-analytiikan osaamiskeskittymä Satakunnan kilpailukyvyn, innovaatiotoiminnan ja vetovoimaisuuden edistäjänä

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2016 ja päättyy 31.12.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pirkanmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: TTY-säätiö

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 2286106-3

Jakeluosoite: Pohjoisranta 11 A

Puhelinnumero: 03 311511

Postinumero: 28100

Postitoimipaikka: PORI

WWW-osoite: http://www.tut.fi/pori

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: TURUNEN JARI JUHANI

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Yliopistonlehtori

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jari.j.turunen(at)tut.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0408262748

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kehittynyt analytiikka on uusi murroksellinen teknologia, jolla on syvällistä vaikutusta mm. teollisuuteen, palveluihin, työelämään ja kulutustottumuksiin. Asiantuntijoiden mukaan hyödyntämällä analytiikkaa koko organisaation tasolla voidaan saavuttaa jopa yli 60 % kasvu yrityksen kannattavuudessa. Hankehakemuksemme lähtökohtana on, että myös Satakuntalaisten organisaatioiden on otettava analytiikan tarjoamat mahdollisuudet parempaan käyttöön, jos haluamme olla kilpailukykyisiä sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla. Tähän tarvitaan osaamista, joka pohjautuu yhtäältä hyväksi havaittuihin käytäntöihin ja toisaalta tieteelliseen tutkimukseen.

Hankkeella tavoitellaan alueen elinkeinoelämän (mm. teollisuuden, yritysten ja julkisten toimijoiden) kilpailukyvyn paranemista ja uudistumista. Hankkeessa keskitytään poistamaan osaamispohjaisia esteitä, joita uusien ratkaisujen ja toimintatapojen käyttöönottoon sisältyy. Hankkeessa luodaan ja juurrutetaan alueelle uudenlaista yhteistoimintaa, jonka tavoitteena on parantaa alueen organisaatioiden valmiuksia hyödyntää kehittynyttä analytiikkaa muuttuvassa toimintaympäristössä. Hankkeen tuloksena alueelle syntyy kehittyneen analytiikan osaamiskeskus sekä sen ympärille kehittyneen analytiikan tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymä. Osaamiskeskuksen verkkopalvelu toimii analytiikan tiedonjakelukanavana Satakunnassa.

Hankkeen konkreettiset toimenpiteet:
1 Selvitetään kehittyneen analytiikan state-of-the-art
2 Kartoitetaan kehittyneen analytiikan nykytila ja keskeiset osaamistarpeet
3 Luodaan analytiikan eri sovellusalueista kiinnostuneiden organisaatioiden verkostot
4 Toteutetaan analytiikan hyödyntämistä tukeva verkkopalvelu (www.datatiede.fi)
5 Suunnitellaan analytiikan e-oppimispalvelu
6 Jaetaan tietoa ja osaamista seminaareissa ja työpajoissa
7 Suunnitellaan analytiikan innovaatioalusta

Hankkeen tuloksena alueen toimijat pystyvät monipuolisesti hyödyntämään kehittyneen analytiikan tuomat uudet mahdollisuudet, mikä parantaa niiden kilpailukykyä. Alueen yritykset pystyvät kehittämään tuotteistaan ja prosesseistaan aiempaa parempia ja tehokkaampia. Uusia palveluinnovaatioita syntyy niin palvelualoilla kuin teollisuudessa. Uudet palveluratkaisut synnyttävät uutta yrittäjyyttä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinainen kohderyhmä muodostuu alueen elinkeinoelämästä. Alueen teollisuus, yritykset, julkiset toimijat, kunnat ja kaupungit voivat kaikki tehostaa toimintaansa, kustannustehokkuuttaan sekä tarjoamiensa palvelujen saavutettavuutta hyödyntämällä analytiikkaa. Analytiikka auttaa erityisesti alueen teollisuutta uusiutumaan. Hanke lisää julkisten toimijoiden datavarantojen hyväksikäyttöä. Erityisesti pk-yritykset hyötyvät verkostoitumisesta ja kykenevät luomaan uutta liiketoimintaa tai laajentamaan sekä modernisoimaan nykyistä palvelutarjontaansa.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välilliseen kohderyhmään kuuluvat erityisesti Satakunnan alueen korkeakouluopiskelijat sekä uusia palveluja käyttävät loppuasiakkaat.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 138 961

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 127 706

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 198 516

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 186 691

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Satakunta

Seutukunnat: Rauman, Porin, Pohjois-Satakunnan

Kunnat: Kankaanpää, Ulvila, Merikarvia, Rauma, Kokemäki, Nakkila, Huittinen, Pomarkku, Eura, Harjavalta, Pori, Säkylä, Siikainen, Jämijärvi, Karvia, Eurajoki

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hankkeessa noudatetaan Tampereen teknillisen yliopiston tasa-arvosuunnitelmaa. Hankkeen toteutuksessa huomioidaan tasapuolisesti molemmat sukupuolet.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeessa noudatetaan Tampereen teknillisen yliopiston tasa-arvosuunnitelmaa. Molemmilla sukupuolilla on tasavertaiset mahdollisuudet kehittyä data-analytiikan huippuasiantuntijoiksi.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen. Hankkeessa huomioidaan molempien sukupuolten tasa-arvoinen osallistuminen hankkeeseen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 6 10
Liiketoiminnan analytiikka, logistiikan optimointi
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Ei erityistä vaikutusta
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei erityistä vaikutusta
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 6 10
Analytiikkaan perustuvat cleantech-ratkaisut
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei erityistä vaikutusta
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 6 10
Analytiikkaan perustuvat cleantech-ratkaisut
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 4
Analytiikalla voidaan tehostaa uusiutuvan energian tuottoa
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 10
Tehostaa toimintaa, mahdollistaa uusia palveluideoita
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 10
Analytiikka mahdollistaa uusia palveluideoita
Liikkuminen ja logistiikka 6 10
Logistiikan optimointi, älyliikennepalvelut
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 6 10
Mahdollistaa uusia hyvinvointipalveluja, mahdollistaa uusia terveyspalveluja, mahdollistaa uusia turvallisuuspalveluja
Tasa-arvon edistäminen 0 2
Edistää osaltaan tasa-arvoa
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 6 10
Analytiikka mahdollistaa älykkäitä palveluita haja-asutusseuduille
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei erityistä vaikutusta
Ympäristöosaaminen 4 6
Lisää tietoisuutta cleantech-ratkaisuista

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena oli data-analytiikan hyödyntämisen tukeminen ja edistäminen Satakunnan alueen organisaatioissa. Hankkeelle asetettiin seitsemän konkreettista toimenpidettä:
1 Selvitetään kehittyneen analytiikan state-of-the-art: Hankkeessa tehtiin data-analytiikan nykytilasta kertova selvitysdokumentti. Selvitysdokumentti (156 sivua) kattaa laajan setin käytettävissä olevia menetelmiä ja sovellusalueita. Dokumentti julkaistiin hankkeen sivustolla huhtikuussa 2018 (http://www.datatiede.fi/selvitys/).
2 Kartoitetaan kehittyneen analytiikan nykytila ja keskeiset osaamistarpeet: Hankkeessa toteutettiin data-analytiikan hyödyntämiskysely. Kyselyn ja yrityskäyntien sekä tapaamisten tuloksista laadittiin kartoitusraportti. Raportti julkaistiin hankkeen sivustolla joulukuussa 2018 (http://www.datatiede.fi/kartoitus/).
3 Luodaan analytiikan eri sovellusalueista kiinnostuneiden organisaatioiden verkostot: Hanke toteutti aktiivista verkostoitumista ja eri verkostojen esiintuomista toimintansa aikana. Hankkeessa luotiin data-analytiikan aiheesta kiinnostuneiden tahojen verkosto. Hankkeen aikana mukaan saatiin yli 200 verkostoon ja viestintälistalle liittynyttä henkilöä (http://www.datatiede.fi/verkostot/).
4 Toteutetaan analytiikan hyödyntämistä tukeva verkkopalvelu: Hankkeelle luotiin sivusto,www.datatiede.fi, ja se on toiminut tietopakettien ja tapahtumatietojen välittämisen jakelukanavana (http://www.datatiede.fi/).
5 Suunnitellaan analytiikan e-oppimispalvelu: Hankkeelle luotu www.datatiede.fi -sivusto on toiminut myös digitaalisen oppimisympäristön alustana. Sisältönä on tarjottu data-analytiikan aiheista oppimismateriaalia MOOC-verkkokurssien, TED-puhevideoiden, äänikirjojen sekä opinnäytetöiden esittelyjen ja linkitysten muodossa sekä TTY Porin pitämien kurssien esittelyvideoita ja Deep learning -seminaariluentojen tallenteita (http://www.datatiede.fi/digitaalinen-oppimisalusta/).
6 Jaetaan tietoa ja osaamista seminaareissa ja työpajoissa: Hanke järjesti 5 seminaaria ja niiden teemoina olivat yleinen/kauppa, terveys, liikenne, teollisuus ja koulutus. Seminaarien yhteydessä pidettyjen minityöpajojen lisäksi hanke järjesti 3 erillistä työpajaa, joissa tutustuttiin pilvipalvelujen tarjoajiin (IBM Cloud, Google Cloud ja Amazon Web Services) matching-henkisesti. Yhteensä hankkeen omissa seminaareissa ja työpajoissa esittäytyi yli 40 puhujaa eri yrityksistä tai organisaatioista ja tilaisuuksiin osallistui yhteensä noin 350 henkilöä. Tilaisuuksista tuotettiin hankkeen sivustolle lähes 50 kpl videotaltiointeja. Hanke osallistui useisiin muiden toimijoiden järjestämiin tapahtumiin ja oli monessa mukana esittäytymässä ja kertomassa data-analytiikan aiheesta (http://www.datatiede.fi/omat-tapahtumat/).
7 Suunnitellaan analytiikan innovaatioalusta: Hankkeelle luotu www.datatiede.fi -sivusto on toiminut osaltaan yleisenä innovaatioalustana. Sivustolla on esitelty joukko R-kielellä toteutettuja analytiikan esimerkkejä ja työpajojen tapahtumasivujen kautta käyttäjillä on ollut mahdollisuus tutustua IBM:n ja Googlen tarjoamiin analytiikan työkaluihin. (http://www.datatiede.fi/innovaatioalusta/).