Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71363

Hankkeen nimi: Avokas

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 1.1. Uuden liiketoiminnan luominen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 13.11.2015 ja päättyy 31.5.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: PERHEKUNTOUTUSKESKUS KEPILÄ OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 2256989-8

Jakeluosoite: PL 15

Puhelinnumero: +358 447773577

Postinumero: 73101

Postitoimipaikka: LAPINLAHTI

WWW-osoite: www.kepila.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Hätinen Laura

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: laura.hatinen(at)kepila.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 447773577

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on luoda matalan kynnyksen avohuollon tukipalvelu lapsiperheille. Hankkeessa kehitetään ja mallinnetaan sekä pilotoidaan menetelmä, jonka avulla voidaan tarttua perheen orastavaan uupumukseen ja mahdolliseen lastensuojeluasiakkuuteen ajautumiseen. Palvelulle on selvä tarve ja vuoden 2015 alusta myös kuntien järjestysvastuulla on tarjota palveluja perheille ilman lastensuojelun asiakkuutta. Kehitettävä palvelu on mahdollinen vaihtoehto itse maksaville asiakkaille, jotka haluavat hankkia apua perheeseen jo ennen kuin ongelmia enemmän ilmenee. Palvelu kattaa koko perheen elämänkaaren äitiysneuvolasta täysi-ikäisyyteen saakka. Palvelu sijoittuu olemassa olevien tukipalveluiden edelle ja välille. Kehittämistyön aikana ja sen vaikutuksesta rakennetaan myös eri palveluntuotta

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 30 900

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 22 738

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 30 900

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 22 738

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Kuopion

Kunnat: Kuopio

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Tetrimäentie 90

Postinumero: 71310

Postitoimipaikka: VEHMERSALMI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 2, joihin työllistyvät naiset 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 2.00, joihin työllistyvät naiset 1.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeessa ei ole tehty varsinaista toimintaympäristön analyysia sukupuolinäkökulmasta
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sukupuolinäkökulmaa on huomioitu.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen aikana kehitettiin matalan kynnyksen avohuollon tukipalveluita lapsiperheille jo ennen lastensuojelun asiakkuuden syntymistä. Palveluiden avulla voidaan välttyä pitkäaikaisilta ja kalliilta lastensuojelun tukitoimilta. Hankkeesta saaduilla tuloksilla saavutettiin toimiva preventiivinen palvelumalli lapsiperheille, jonka avulla voidaan säästää lastensuojelun kustannuksia.