Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71401

Hankkeen nimi: Workseed-pilvipalvelu käyttäjälähtöisen työnkulun digitalisointiin

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 1.1. Uuden liiketoiminnan luominen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 31.12.2015 ja päättyy 31.10.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: WORKSEED OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2733384-1

Jakeluosoite: Laserkatu 6

Puhelinnumero: +358406481188

Postinumero: 53850

Postitoimipaikka: LAPPEENRANTA

WWW-osoite: www.workseed.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Weiland Markus

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: CEO

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: markus.weiland(at)workseed.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358406481188

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on tuotteistaa Workseed SaaS-palvelu PK-yritysten ja työyhteisöjen työnkulun digitalisointiin ja edesauttamaan organisaatioiden digitaalista uusiutumista. Workseedin avulla yritys luo kilpailukykyisemmän organisaation, jossa voidaan ja kommunikoidaan paremmin. Workseed on toimialariippumaton palvelu, mutta ensisijaisessa kohderyhmässä ovat asiantuntijaorganisaatiot jotka suorittavat asennus- ja kokoonpanotehtäviä, katselmuksia, auditointeja tai tarjoavat koulutuspalveluita.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 62 900

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 59 882

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 62 900

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 59 882

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Karjala

Seutukunnat: Lappeenrannan

Kunnat: Lappeenranta

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Laserkatu 6

Postinumero: 53850

Postitoimipaikka: LAPPEENRANTA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 10, joihin työllistyvät naiset 5

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 2, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 1, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Workseed palvelun yhtenä asiakaslupauksena on työyhteisön toimintamallien yhdenmukaistaminen. Käytännössä tämä luo palvelun käyttäjille sukupuoleen katsomatta yhteneväiset kriteerit ja laatuvaatimukset tehtävien suorittamiseen. Palvelun käyttö siten edesauttaa sukupuolten välistä tasa-arvoa.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeeseen osallistuvat henkilöt on valittu ammatillisten profiilien perusteella
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite on tuoda Workseed-palvelu markkinoille, mikä välillisesti edesauttaa sukupuolten välistä tasa-arvoa asiantuntijatehtävissä.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 2
Workseediä käytetään toimintojen optimointiin ja inhimillisten virheiden vähentämiseen mikä vähentää mm. liikenteen päästöjä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 2
Workseediä käytetään toimintojen optimointiin ja inhimillisten virheiden vähentämiseen mikä vähentää mm. liikenteen päästöjä.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 2 0
Workseedillä on positiivinen vaikutus työhyvinvointiin, koska työntekijä saa selkeän ohjeistuksen työn suorittamiseen.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Tuotekehityshankkeen tavoitteena oli tuoda markkinoille Workseed SaaS-palvelu ammatillisen koulutuksen digitaaliseksi tukivälineeksi. Palvelun avulla oppilaitos nostaa opetustyön tuottavuutta, kehittää opettajien valmentavaa työotetta sekä lisää opiskelijoiden aktiivisuutta. Hankkeessa toteutettiin mm. analytiikkaa opiskelijoiden osaamisen seurantaan, helppokäyttöistä raportointia älypuhelimilla sekä ohjelmistoarkkitehtuuri, jolla Workseed-palvelu linkittyy suosituimpiin verkko-oppimisympäristöihin.