Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71407

Hankkeen nimi: Nanoteknisesti biosuojattu kestopuu (SafeWood)

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2016 ja päättyy 31.5.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Innovaatiorahoituskeskus Business Finland

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Itä-Suomen yliopisto

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 2285733-9

Jakeluosoite: PL 1627

Puhelinnumero:

Postinumero: 70211

Postitoimipaikka: KUOPIO

WWW-osoite: www.uef.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Haapala, Antti

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: N/A

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: antti.haapala(at)uef.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0445202849

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

SafeWood - Nanoteknisesti biosuojattu kestopuu
Puutuotteiden kestävyyttä kosteutta, lahoa, homeita ja auringon valoa vastaan parannetaan erilaisten pintakäsittelyiden ja painekyllästyksen avulla. Suoja-aineiden pysyvyys puussa, käytetyt kemikaalit sekä käsiteltyjen puutuotteiden kierrätys voivat olla ongelmallisia. Siksi on tarpeen kehittää uusia vihreitä puunsuoja-aineita. SafeWood projektissa tutkitaan kemiallista puunsuojauksen konseptia, joka perustuu havupuun kuoresta erotettujen tanniinien tai puun pyrolyysin sivutuotteena syntyvien pyrolyysinesteiden ja nanoselluloosan yhteisvaikutuksiin. Erityisesti tutkitaan tanniinien erotus- ja muokkausmenetelmiä, pyrolyysinesteiden käyttöä puunsuojauksessa, nanoselluloosan käyttöä suoja-aineiden sideaineena sekä testataan pintakäsiteltyjen ja kyllästettyjen puumateriaalien kestävyyttä laboratorio- ja kenttäkokein. Tavoitteena on uusi, ekologinen ja tehokas puunkäsittelykonsepti.Tutkimus suoritetaan Itä-Suomen yliopiston, Oulun yliopiston sekä Luonnonvarakeskuksen yhteistyönä 2016–2017.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 287 100

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 287 100

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 287 100

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 287 100

6 Maantieteellinen kohdealue

Hankkeen toiminta on valtakunnallista

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Yliopistokatu 7

Postinumero: 80100

Postitoimipaikka: Joensuu

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
"Kyseessä on tieteellis-teknologinen projekti, jossa pilotoidaan uutta tuotantoteknologiaa ja eri toimijoiden välisen älykkään erikoistumisen ja kumppanuuden edellytyksiä. Sukupuolinäkökulmalla ei ole relevanssia ongelmanasettelun ja tavoitteiden kannalta."
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
"Rekrytoinnit toteutetaan niin, että hakijoista valitaan tehtävään parhaiten soveltuvat heidän sukupuolestaan riippumatta - kaikilla hakijoilla on tässä suhteessa tasa-arvoiset mahdollisuudet. Muutoin projektin toimenpiteillä ei ole vaikutuksia eri sukupuolten asemaan yhteiskunnassa tai kohdesektoreilla."
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Projektin toimenpiteillä ei ole vaikutuksia eri sukupuolten asemaan yhteiskunnassa tai kohdesektoreilla.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 8 0
Hankkeessa kehitetään vihreitä puumateriaalin suojauksen menetelmiä jolla puun käyttö haastavissa rakennuskohteissa mahdollistuu ja tuotteiden käyttöaika pitenee, toisaalta tavoitellaan puunsuoja-aineen ympäristöystävällisyyden parantamista ja käsittelykemikaalien aiheuttamien ympäristökuormien alenemaa.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 5 0
Puurakenteiden keston parantaminen ja puurakentamisen yleistyminen pidentää puun käyttöikää jolloin se myös sitoo hiiltä tehokkaasti ja vähentää muiden materiaalien kulutuksesta johtuvaa vaihtoehtoiskustannusta.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 7 0
Nykyisten myrkyllisten puunsuoja-aineiden kulkeutuminen maaperään voi merkittävästi vähentyä mikäli hankkeessa kehitetty teknologia saadaan toimimaan. Uusi puunsuoja-aine ei sisältäisi raskasmetalleja eikä valuisi ympäröivään luontoon.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 7 0
Myrkyllisten puunsuoja-aineiden kulkeutuminen vesistöihin voi merkittävästi vähentyä mikäli hankkeessa kehitetty teknologia saadaan toimimaan. Uusi puunsuoja-aine ei sisältäisi raskasmetalleja eikä valuisi ympäröivään luontoon.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hankkeella ei ole vaikutuksia Natura-kohteisiin
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 7 0
Biosuoja-aineiden valmistus hyödyntää raaka-aineenaan teollisia jätteitä ja sivuvirtoja, kuten metsäteollisuuden kuorijätteitä. Kemialliset prosessit perustuvat vihreän kemian tuotantomalleihin.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 3
Biokyllästetty puuaines ei olisi ongelmajätettä vaan voitaisiin kierrättää tai hyödyntää energiantuotannossa.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 0
Projekti yhdistää alueellisten toimijoiden asiantuntijuutta monitieteisesti ja parantaa siten myös yksittäisten toimijoiden toimintaedellytyksiä. Hanke verkottaa biomassan tuottajia, jalostajia, laitevalmistajia, asiantuntijoita sekä jalosteiden loppukäyttäjiä. Hankkeen loputtua investoidut infrastruktuurit sekä niiden käyttömahdollisuudet TKI-toimintaan ovat alueellisten ja kansallisten toimijoiden hyödynnettävissä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 5
Projekti tarjoaa osatoteuttajille mahdollisuuden soveltaa teknologista ja tietoteknistä asiantuntijuutta alalla, joka on määritelty maakunnallisesti ja kansallisesti merkittäväksi. Hanke edesauttaa myös osaamispääoman laajentamista ja aineettomien palvelujen tarjoamista tulevaisuudessa.
Liikkuminen ja logistiikka 0 2
Projektilla ei ole suoria vaikutuksia liikkumiseen ja logistiikkaan. Lähinnä TKI toiminnan paikallisten edellytysten parantamisen kautta saavutetaan etuja puutuotteiden tutkimus- ja kehitystoiminnan paikalliselle suorittamiselle.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 0
Kuoritähteen hyödyntäminen erikoiskemian tuotteiden tuotannossa sekä nanoselluloosan johdannaiset ovat potentiaalisia uusien teollisten tuotteiden lähteitä. Tutkittavat sovellukset puun suojaukseen voivat myös johtaa uusiin puutuotteisiin ja vihreän kemian tuotteisiin.
Tasa-arvon edistäminen 0 4
Eri sukupuolilla on tasapuoliset mahdollisuudet tulla rekrytoiduksi projektin tehtäviin.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 3
Hanke edistää maaseudulla tapahtuvaa metsäbiomassan käyttöä ja voi siten parantaa maaseutuväestön mahdollisuuksia uuteen yrittäjyyteen. Hanke palvelee myös naisvaltaisiksi katsottuja tutkimusaloja ml. kasvi-biologia ja kemia ja edistää näiden alojen työpaikkojen syntyä.
Kulttuuriympäristö 0 5
Hanke voi edistää puurakentamisen yleistymistä ulkotiloissa ja lisätä yritysten sekä julkisen sektorin mielenkiintoa perinnerakentamiseen ja vihreisiin materiaalivalintoihin.
Ympäristöosaaminen 0 5
Vihreän kemian puunkäsittelytuotteet voivat kaupallisina tuotteina edesauttaa ympäristökuormituksen vähentämisessä ja hankkeessa kehittyvä tietotaito osaltaan edistää kestävän kasvun periaatteita.

9 Loppuraportin tiivistelmä

SafeWood - Nanoteknisesti biosuojattu kestopuu
Puutuotteiden kestävyyttä kosteutta, lahoa, homeita ja auringon valoa vastaan parannetaan erilaisten pintakäsittelyiden ja painekyllästyksen avulla. Suoja-aineiden pysyvyys puussa, käytetyt kemikaalit sekä käsiteltyjen puutuotteiden kierrätys voivat olla ongelmallisia. Siksi on tarpeen kehittää uusia vihreitä puunsuoja-aineita. SafeWood projektissa tutkitaan kemiallista puunsuojauksen konseptia, joka perustuu havupuun kuoresta erotettujen tanniinien tai puun pyrolyysin sivutuotteena syntyvien pyrolyysinesteiden ja nanoselluloosan yhteisvaikutuksiin. Erityisesti tutkitaan tanniinien erotus- ja muokkausmenetelmiä, pyrolyysinesteiden käyttöä puunsuojauksessa, nanoselluloosan käyttöä suoja-aineiden sideaineena sekä testataan pintakäsiteltyjen ja kyllästettyjen puumateriaalien kestävyyttä laboratorio- ja kenttäkokein. Tavoitteena on uusi, ekologinen ja tehokas puunkäsittelykonsepti.Tutkimus suoritetaan Itä-Suomen yliopiston, Oulun yliopiston sekä Luonnonvarakeskuksen yhteistyönä 2016–2017.