Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71409

Hankkeen nimi: Computational Spectral Imaging for Biological and Biomedical Applications (CSIBIOMED)

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2016 ja päättyy 31.5.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Innovaatiorahoituskeskus Business Finland

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Itä-Suomen yliopisto

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 2285733-9

Jakeluosoite: PL 1627

Puhelinnumero:

Postinumero: 70211

Postitoimipaikka: KUOPIO

WWW-osoite: www.uef.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Hauta-Kasari, Markku

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Johtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: Markku.Hauta-Kasari(at)uef.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358504056231

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeessa tutkitaan fotoniikan ja ICT:n yhteistyönä laskennallisen spektrivärikuvantamisen uusimpia menetelmiä biologian ja biolääketieteen sovelluksiin. Sovellukset ovat hyvinvoinnin ja ympäristön monitoroinnin painoaloilla. Hankkeen perustutkimusta lähellä olevassa työpaketissa sisältönä ovat uudenlaisen spektrikuvaformaatin kehittäminen ja spektrikuvatietokannan kerääminen eri sovelluksista. Tietokannan analyysiin sovelletaan big datan ja data-analyysin menetelmiä. Lisäksi hankkeessa kehitetään mikroskooppiin spektrikuvantamismenetelmä. Sovelluksiin painottuvassa työpaketissa spektrivärikuvantamista sovelletaan hammaslääketieteen sovellukseen, jossa tutkitaan hammaskiven havainnointia hampaiden pinnalta ja ikenen alta täysin optisella menetelmällä. Tämä voi korvata entistä turvallisempana ja nopeampana menetelmänä muita kuvausmenetelmiä kuten röntgeniä. Biologian sovelluksissa kehitettyä spektrikuvausmikroskooppia sovelletaan kasvien ja ympäristön tilan monitorointiin. Hankkeeseen osallistuvat Joensuussa ja Kuopiossa olevien tutkimusosapuolten lisäksi kolme yritystä, jotka ovat kansainvälinen johtava hammashoitolaitteiden valmistaja PlanMeca, kansainvälinen optiikan ja lääketieteellisen kuvantamisen kehittäjä Olympus Corporation Japanista, sekä aktiivinen data-analytiikan pk-yritys OlapCon Oy Joensuusta.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 414 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 410 924

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 414 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 410 924

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Karjala

Seutukunnat: Joensuun

Kunnat: Joensuu

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Yliopistonkatu 5

Postinumero: 80100

Postitoimipaikka: Joensuu

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 2, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
"Kyseessä on tieteellis-teknologinen projekti, jossa tutkitaan ja pilotoidaan uutta teknologiaa lääketieteen ja biologian aloilla. Sukupuolinäkökulmalla ei ole relevanssia ongelmanasettelun ja tavoitteiden kannalta."
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
"Rekrytoinnit toteutetaan niin, että hakijoista valitaan tehtävään parhaiten soveltuvat heidän sukupuolestaan riippumatta - kaikilla hakijoilla on tässä suhteessa tasa-arvoiset mahdollisuudet. Muutoin projektin toimenpiteillä ei ole vaikutuksia eri sukupuolten asemaan yhteiskunnassa tai kohdesektoreilla."
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Projektin toimenpiteillä ei ole vaikutuksia eri sukupuolten asemaan yhteiskunnassa tai kohdesektoreilla.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ei vaikutusta
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Ei vaikutusta
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 8 0
Hankkeessa tehdään kasvien tilan monitorointia. Kasvitaudit ja ympäristön saastuneisuuden havaitseminen kuuluvat tutkimukseen. Optisilla mittausmenetelmillä saamme kasvien tilan monitoroitua.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
ei vaikutusta
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
ei vaikutusta
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
ei vaikutusta
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
ei vaikutusta
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 0
Projekti yhdistää alueellisten toimijoiden asiantuntijuutta monitieteisesti ja parantaa siten myös yksittäisten toimijoiden toimintaedellytyksiä. Hanke verkottaa fotoniikan, biologian, ja lääketieteen osaajia, alan asiantuntijoita ja alan yrityksiä. Hankkeessa on myös mukana kansainvälinen yritys, joka luo paikallisille toimijoille mahdollisuutta uuteen liiketoimintaan.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
ei vaikutusta
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
ei vaikutusta
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 0
Hankkeessa tehdään hampaiden sairauksien optista tutkimusta. Tämä voi tulevaisuudessa poistaa röntgen kuvauksen käytön hampaiden kuvaamisesta ja luo turvallisemman kuvaamistavan. Tämä lisää hyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
ei vaikutusta
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
ei vaikutusta
Kulttuuriympäristö 0 0
ei vaikutusta
Ympäristöosaaminen 4 0
Hankkeessa tutkitaan ympäristön tilaa optisilla mittausmenetelmillä ja opimme uutta kasvien sairauksista ja saastuneisuuden toteamisesta.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeessa tutkitaan fotoniikan ja ICT:n yhteistyönä laskennallisen spektrivärikuvantamisen uusimpia menetelmiä biologian ja biolääketieteen sovelluksiin. Sovellukset ovat hyvinvoinnin ja ympäristön monitoroinnin painoaloilla. Hankkeen perustutkimusta lähellä olevassa työpaketissa sisältönä ovat uudenlaisen spektrikuvaformaatin kehittäminen ja spektrikuvatietokannan kerääminen eri sovelluksista. Tietokannan analyysiin sovelletaan big datan ja data-analyysin menetelmiä. Lisäksi hankkeessa kehitetään mikroskooppiin spektrikuvantamismenetelmä. Sovelluksiin painottuvassa työpaketissa spektrivärikuvantamista sovelletaan hammaslääketieteen sovellukseen, jossa tutkitaan hammaskiven havainnointia hampaiden pinnalta ja ikenen alta täysin optisella menetelmällä. Tämä voi korvata entistä turvallisempana ja nopeampana menetelmänä muita kuvausmenetelmiä kuten röntgeniä. Biologian sovelluksissa kehitettyä spektrikuvausmikroskooppia sovelletaan kasvien ja ympäristön tilan monitorointiin. Hankkeeseen osallistuvat Joensuussa ja Kuopiossa olevien tutkimusosapuolten lisäksi kolme yritystä, jotka ovat kansainvälinen johtava hammashoitolaitteiden valmistaja PlanMeca, kansainvälinen optiikan ja lääketieteellisen kuvantamisen kehittäjä Olympus Corporation Japanista, sekä aktiivinen data-analytiikan pk-yritys OlapCon Oy Joensuusta.