Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71414

Hankkeen nimi: HWA Työhyvinvointiohjelman käynnistäminen

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 4.3.2015 ja päättyy 30.5.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: HWA HEALTH & WELLBEING ACADEMY OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 2655706-9

Jakeluosoite: Tuukkalan kylätie 7 D 2

Puhelinnumero: 0447625122

Postinumero: 50500

Postitoimipaikka: MIKKELI

WWW-osoite: Mikkeli

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Ainamo Salla

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: konsultti

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: salla.ainamo(at)ainamo.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 405455552

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

HWA Työhyvinvointiohjelman käynnistäminen -hankkeen tavoitteena on rakentaa HWA Health & Wellbeing Academy Oy:lle kannattavaan liiketoimintaan tähtäävä palveluohjelmakonsepti. Hankkeessa selvitetään potentiaalisten yritysasiakkaiden odotuksia ja tarpeita kokonaisvaltaiseen mitattavaan työhyvinvointiohjelmaan. Hankkeessa kartoitetaan mahdollisia yhteistyökumppaneita ohjelman sisällön tuottajiksi ja näiden soveltuvuutta testataan pilottiasiakkaiden kanssa. Yksi päätavoitteista on luoda HWA:lle vahva hyvinvointipalveluiden tuottajien yhteistyökumppaniverkosto. HWA:n liiketoiminnan ansaintalogiikka ja bisnesmalli testataan kannattavaa kasvua varten.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 77 750

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 74 709

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 77 750

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 74 709

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Savo

Seutukunnat: Mikkelin

Kunnat: Mikkeli

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Tuukkalan kylätie 7

Postinumero: 50500

Postitoimipaikka: MIKKELI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
HWA etsii aktiivisesti ohjelmaansa hyvinvointipalveluita eri puolilla Suomea. Alustavan kartoituksen perusteella on nähtävissä, että sekä työ- että yksilön hyvinvointiin tähtäävien palveluiden tuotannossa toteutuu hyvin sukupuolten välinen tasa-arvonäkökulma.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa siten, että hankesuunnitelmassa on arvioitu toteutuksen vaikutusta sukupuolten tasa-arvon kannalta. Kehittämistoimenpiteiden vaikutus tasa-arvoon on neutraali.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeessa tähdätään tasa-arvoisesti molempien sukupuolten hyvinvointiin niin työyhteisössä kuin yksilöinä.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 3
Tietoisuuden lisääntyminen.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 3
Tietoisuuden lisääntyminen.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 3
Tietoisuuden lisääntyminen.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 3
Tietoisuuden lisääntyminen.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 1
Tietoisuuden lisääntyminen.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 0
Ohjelmassa pyritään tuomaan uusia asiakkaita paikallisten palveluntuottajien piiriin.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 0
Ohjelma tähtää aineettomien palveluiden kehittämiseen ja kulutukseen.
Liikkuminen ja logistiikka 0 3
Verkkko-ohjelma, vain vähän liikkumista edellyttäviä lähipäiviä.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 5
HWA:n ohjelman tähtää työyhteisöiden ja yksilöiden terveyden ja hyvinvoinnin parantamiseen ja siten myös yritystoiminnan kannattavuuden parantamiseen.
Tasa-arvon edistäminen 5 0
Terveysriskien ennaltaehkäisy parantaa sosiaalista tasa-arvoa. Hyvinvointiohjelmaan haetaan työntekijöitä kaikilta yrityksen tasoilta, ei vain yrityksen johdosta.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 5
Ennaltaehkäisevä terveyttä ja hyvinvointia tukeva työ lisää yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa.
Kulttuuriympäristö 0 5
Tietoisuuden ja arvostuksen lisääminen.
Ympäristöosaaminen 5 0
Tietoisuuden lisääntyminen luonnossa järjestettävien lähipäivien osalta.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-