Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71416

Hankkeen nimi: UniikkiPakkaus Hietanen Oy

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 1.1. Uuden liiketoiminnan luominen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 29.11.2015 ja päättyy 30.11.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: UNIIKKIPAKKAUS HIETANEN OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2724850-8

Jakeluosoite: Verkkotie 10

Puhelinnumero: +358 447253021

Postinumero: 57710

Postitoimipaikka: SAVONLINNA

WWW-osoite:

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Hietanen Mika

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Omistaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: mika.hietanen21(at)luukku.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 447253021

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Yksilöllisten puupakkausten teko mm. vientiin. Laadukasta työtä, joustavalla ja avoimella otteella.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 10 320

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 7 681

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 10 320

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 7 681

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Savo

Seutukunnat: Savonlinnan

Kunnat: Savonlinna

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Verkkotie 10

Postinumero: 57710

Postitoimipaikka: SAVONLINNA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 2, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 1, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Sukupuolinäkökulma on huomioitu ja vaikutus tasa-arvoon on neutraali.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sukupuolinäkökulma on huomioitu ja vaikutus tasa-arvoon on neutraali.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Päätavoite on liiketoiminnan käynnistäminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 10 0
Puujäte käytetään lämmityksessä. Purut menevät hyötykäyttöön eläinten kuivikkeiksi. Muovit kierrätetään.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 10 0
Käytettävä raaka-aine on puu.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 0
Ostan puutavaran paikalliselta toimittajalta.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 10 0
Firma on aivan pääyhteistyökumppanin vieressä, matkaa 400 metriä. Kuljetusmatka lyhyt.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

---