Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71417

Hankkeen nimi: Komppi

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 15.12.2015 ja päättyy 31.12.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: HUOLTSIKKA OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 1952628-0

Jakeluosoite: Syväsentie 4

Puhelinnumero: +358503165100

Postinumero: 50800

Postitoimipaikka: MIKKELI

WWW-osoite: www.huoltsikka.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Noponen Perttu

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: johtaja/hpj.

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: perttu.noponen(at)huoltsikka.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358503165101

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Komppi -hanke on Huoltsikka Oy:n yrityksen kokonaisvaltainen hanke avopalveluiden perhelähtöisen työskentelyn ja maahanmuuttajien kotoutumispalveluiden kehittämiseksi.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 94 120

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 66 386

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 94 120

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 66 386

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Savo

Seutukunnat: Mikkelin

Kunnat: Mikkeli

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Syväsentie 4

Postinumero: 50800

Postitoimipaikka: MIKKELI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 9, joihin työllistyvät naiset 6

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 7, joihin työllistyvät naiset 5

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeessa tullaan arvioimaan perhetyön ja maahanmuuttajien kotouttamisen menetelmiä myös sukupuolinäkökulmasta. Analyysi tehdään omana toimintana.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeessa arvioidaan valitujen toimintamallien vaikutusta sukupuolten tasa-arvon kannalta.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasa-arvon lisääminen, mutta sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 3
Hankkeen avulla pyritään synnyttämään uutta osaamispääomaa, työpaikkoja ja maahanmuuttajien valmiuksia työllistyä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 5
Hankkeen focus on osaamiseen ja asiantuntemukseen perustuvan palvelujen kehittämisessä.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 10
Hankkeella kehitetään palveluja, jotka edistävät asiakkaiden elämänhallintataitoa terveyden edistämisessä, hyvinvoinnissa, osallisuudessa ja työllistymisessä, sekä palveluiden käyttämisessä. Hyvinvoinnin odotetaan kumuloituvan yhteiskunnallisen osallisuuden välityksellä.
Tasa-arvon edistäminen 7 7
Hankkeessa kehitetään menetelmiä, jotka edistävät vanhempien osallisuutta erilaisissa sukupuoli-/perherooleissa. Edelleen hanke edistää maahanmuuttajien tasa-arvoisia toimintaedyllytyksiä suomalaisessa yhteiskunnassa.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 7 7
Hankkeella edistetään maahanmuuttajien kotoutumista ts, toimintaedellytyksiä ja integroitumista suomalaiseen yhteiskuntaan. Perhetyön osiossa edistetään haastavissa tilanteissa olevien yhdenvertaisuutta yhteiskunnallisessa kontekstissa.
Kulttuuriympäristö 4 4
Hankkeella edistetään eri väestöryhmien tietoisuutta kulttuuriympäristöstämme, synnytetään edellytyksiä toimia siinä ja osallistua sen kehittämiseen.
Ympäristöosaaminen 4 4
Hankkeessa yhtenä ulottuvuutena on luontohoivamenetelmät ja niiden soveltuvuuden arviointi palveluntuotannossa.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Komppi ­hanke oli Huoltsikka Oy:n yrityksen kokonaisvaltainen hanke perhelähtöisen työskentelyn ja maahanmuuttajien kotoutumispalveluiden kehittämiseksi. Hankkeessa kehitettiin Huoltsikka Oy:n lastensuojelun sijaishuolto- ja avopalveluiden palveluprosesseja ja menetelmiä siten, että ne vastaavat lasten ja nuorten tarpeiden lisäksi koko perheen tuen tarpeisiin. Hankkeen toisessa painopisteessä nostettiin organisaation osaamistasoa monilkulttuurisuustyön osalta sekä kehitettiin maahanmuuttajille ja pakolaistaustaisille asiakkaille suunnattuja elämänhallintataitoja ja kotoutumista edistäviä palvelukonsepteja.