Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71418

Hankkeen nimi: Lähienergian tuottamisen pilotointimalli Suupohjan Rannikkoseudulla

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.12.2015 ja päättyy 30.9.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pirkanmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Ab Företagshuset Dynamo Yritystalo Oy

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 0872411-8

Jakeluosoite: Närpesvägen 2

Puhelinnumero: 06 2243620

Postinumero: 64200

Postitoimipaikka: Närpes

WWW-osoite: http://www.dynamohouse.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Lisa Bäckman-Perälä

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Talouspäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: lisa(at)dynamohouse.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 050 3631 967

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on selvittää Närpiön kaupungissa hankkeeseen valituissa taajamissa
(Näsby-Högbacka-Finby-Böle) lähienergian käytön mahdollisuudet uusiutuviin energialähteisiin
perustuvalla energian käytöllä sekä lisätä uusiutuvan energian käyttöä lähienergian käytön
kehittämisellä Suupohjan Rannikkoseudulla. Valitut taajamat sijaitsevat peräkkäin toisistaan ja
etäisyys on maksimissaan seitsemän kilometriä. Taajamanauha kulkee reittiä Näsby-FinbyHögbacka-Böle.
Nimenomaisella alueella on noin tuhat teollista tai kasvihuonetyöpaikkaa ja
kunnallinen lämpölaitos sekä muutama yksityinen lämpölaitos teholtaan 500 – 1000 kW.

Hankkeen tavoitteena on lähienergiaverkkoalustan suunnitelman laadinta ja kuvaus. Tavoitteena on siis löytää ja tuoda esille pilottimalli, lähienergiaverkon
konseptiehdotus, joka mahdollistaa lähienergiaverkossa energian käytön optimoinnin yritysten tarpeiden mukaan maaseututaajamissa hyvin suurillakin energiakäytön volyymeilla, joissa
toimialoina ovat metalliteollisuus, kasvihuoneviljely ja kunnallinen infratuotanto. Lähienergiaverkko ja sen alusta on työkalu, jonka avulla siihen liittyneet yritykset ja toimijat voivat seurata energian kulutusta ja toimittaa verkkoon energiaa, lämpöä ja sähköä tai jompaakumpaa.
Hankkeen tavoitteena on myös lisätä yritysten yhteistyötä energian tuottamisen, jakamisen ja käytön osa-alueilla.

Toimenpiteinä on kerätä energiadata nimetyltä alueelta, analysoida energian käyttö ja laatia konseptiehdotus lähienergian tuotolle ja käytölle raportin muodossa.

Hankkeen tuloksena on konseptiehdotus lähienergian pilotoinnille on raportin muodossa, missä otetaan kantaa energian tuottamiseen, jakamiseen ja käyttöön maaseututaajamassa, jossa tarvitaan sekä lämpöä että sähköä.Raportin konseptiehdotus koskee eri uusiutuvien energialajien potentiaalista tuotantoa paikallisesti Närpiön taajamissa, maantieteellisesti linjalla Näsby-Högbacka-Finby-Böle.

Raportissa kuvataan energian käytön määrät nimetyllä alueella, energialajit sekä pilotointimallin sisältö energian tuottamiseksi, jakamiseksi ja käyttämiseksi. Pilotointimalli esitetään ehdotuksena ottaen mallia muunlaisista lähienergiaratkaisuista Suomessa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Kohderyhmät ovat valmistava teollisuus, pienyritykset, kasvintuotanto ja kunnallinen infratuotanto sekä koulutuslaitokset.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Epäsuorat kohderyhmät ovat teknologian tuottajat, asujaimisto ja samojen toimialojen pienyritykset ja muut energiaa tarvitsevat yhteisöt muilla vastaavilla seuduilla Suomessa.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 27 600

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 27 600

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 36 600

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 36 600

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjanmaa

Seutukunnat: Sydösterbottens kustregion

Kunnat: Kaskinen, Kristiinankaupunki, Närpiö

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Närpesvägen 2

Postinumero: 64200

Postitoimipaikka: Närpes

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hanke on avoin kaikille osaajille sukupuoleen katsomatta
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hanke on avoin kaikille osaajille sukupuoleen katsomatta
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke tavoittelee uusiutuvan energian käytön lisäämistä sukupuoleen katsomatta.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 9 0
Hanke edistää uusiutuvien lähteiden käyttöä energian kulutuksessa
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 8
Hankkeen tavoite pienentää ilmastonmuutoksen edistymistä
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 9
Luonnon kuormitus vähenee.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 9
Hankkeen tuloksilla vähennetään kassvihuonekaasuja ja maaperän kuormittamista.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Alueella ei ole Natura2000-kohteita.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 9 0
Vähentää materiaalien käyttöä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 10 0
Hankkeen päätavoite lisätä ao. lähteiden käyttöä
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 0
Paikallinen elinkeinorakenteen energiankäyttö siirtyy kestäviin energiamuotoihin.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 8
Hankkeessa kehitetään palvelutuoteitta ja innovaatioita.
Liikkuminen ja logistiikka 0 8
Logistiikka vähenee optimoimalla energian käyttöä.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 9 0
Hyvinvointi lisääntyy siirtymällä uusiutuviin energialähteisiin.
Tasa-arvon edistäminen 0 8
Kaikkien innovaatiot ovat tervetulleita sukupuoleen katsomatta.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 8
Yhdenvertaisuus kasvaa tuottamalla tietoa avoimesti energiankäytöstä.
Kulttuuriympäristö 0 8
Lisäämällä päästötöntä energiaa kulttuuriympäristö säilyy.
Ympäristöosaaminen 9 0
Hanke tuotttaa uutta tietoa alueelle kestävän kehityksen alueella.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeessa selvitettiin Närpiön kaupungissa hankkeeseen valituissa taajamissa (Näsby-Högbacka-Finby-Böle) lähienergian käytön mahdollisuudet uusiutuviin energialähteisiin perustuvalla energian käytöllä sekä mahdollisuudet lisätä uusiutuvan energian käyttöä lähienergian käytön kehittämisellä Suupohjan Rannikkoseudulla. Valitut taajamat sijaitsevat peräkkäin toisistaan ja etäisyys on maksimissaan seitsemän kilometriä. Taajamanauha kulkee reittiä Näsby-FinbyHögbacka-Böle.
Nimenomaisella alueella on noin tuhat teollista tai kasvihuonetyöpaikkaa ja kunnallinen lämpölaitos sekä muutama yksityinen lämpölaitos teholtaan 500 – 1000 kW.

Hankkeessa laadittiin lähienergiaverkkoalustan suunnitelma ja kuvaus. Tavoitteena oli siis löytää ja tuoda esille pilottimalli, lähienergiaverkon konseptiehdotus, joka mahdollistaa lähienergiaverkossa energian käytön optimoinnin yritysten tarpeiden mukaan maaseututaajamissa hyvin suurillakin energiakäytön volyymeilla, joissa toimialoina ovat metalliteollisuus, kasvihuoneviljely ja kunnallinen infratuotanto.
Hankkeen tavoitteena oli myös lisätä yritysten yhteistyötä energian tuottamisen, jakamisen ja käytön osa-alueilla. Tätä osiota vietiin eteenpäin haastatteluin eri yhteyksissä ja tilaisuuksissa.
Hanke aloitettiin kokoamalla tilastotiedot energiakäytöstä Närpiössä ja sen taajamissa sekä lämmön ja sähkön käytön osalta eri lähteistä. Samanaikaisesti haastateltiin kunnan päättäjiä ja energia-alan asiantuntijoita sekä tutkimuslaitosten henkilöstöä aihealueelta. Eräs oleellinen osa hanketta oli hakea malleja eri alueilta Suomesta, jossa on suoritettu erilaisia kokeiluhankkeita lähienergian käytön lisäämiseksi poiketen Närpiön infrastruktuurista.

Toimenpiteinä myös vedettiin yhteen energiadata nimetyltä alueelta, analysoitiin energian käyttö ja laadittiin konseptiehdotus lähienergian tuotolle ja käytölle taulukko- ja kuvamuodossa raportiksi. Hankkeen loppuvaiheessa tehtiin laskelmat lähienergian tuottamiseksi eri volyymeillä, jotka esitetään taulukkona.
Hankkeen tulos oli täten konseptiehdotus lähienergian pilotoinnille raporttina, missä otetaan kantaa energian tuottamiseen, jakamiseen ja käyttöön maaseututaajamassa, jossa tarvitaan sekä lämpöä että sähköä. Konseptiehdotus koskee eri uusiutuvien energialajien potentiaalista tuotantoa paikallisesti Närpiön taajamissa, maantieteellisesti linjalla Näsby-Högbacka-Finby-Böle. Tulokset ovat numeerisia ja karttamuodossa.

Tulokset osoittavat kiistatta, että tarve siirtyä uusiutuviin energialähteisiin ja paikallisesti tuotettuna on välttämätön seudun kilpailukyvyn ylläpitämisessä. Vaikutuksena raportin tulokset ohjaavat suunnittelemaan uusiutuvien energialähteiden investointeja ja raportissa esitetyt tietolähteet auttavat hakemaan oikeat kumppanit ja viranomaisyhteydet hankesuunnittelussa tapauskohtaisesti.