Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71419

Hankkeen nimi: Energiamatsi

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.2.2016 ja päättyy 31.12.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pirkanmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Åbo Akademi

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 0246312-1

Jakeluosoite: Strandgatan 2

Puhelinnumero: 06 324 7111

Postinumero: 65100

Postitoimipaikka: Vasa

WWW-osoite: http://www.abo.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: RAUTANEN KIMMO OLAVI

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Verksamhetschef/MediaCity

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: kimmo.rautanen(at)abo.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 06 324 7481

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Ab Yrkeshögskolan Novia, 2059910-2
HANKEN Fortbildning Vasa, 0245907-7
Vasa universitet/Levoninstitutet, 0209599-8

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Projektets målsättning är att pilotisera konceptet Energiamatsi- Energikampen, som är en tävling för att engagera Vasas invånare i frågor som rör energisparande och energikonsumtion. Inom ramen för denna pilotisering kommer vi att testa de olika delmomenten som ska utgöra helheten för en fullskalig produktion i framtiden av konceptet.

Åtgärder: Vi ska
- spela in ett pilotavsnitt (video) med två familjer som tävlar mot varandra i att spara energi
- hitta rätt deltagare och rätt experter.
- hitta de rätta tekniska lösningarna för att monitorera och visualisera energiförbrukning
- arbeta fram ett upplägg för hur vi dokumenterar det som händer och hur avsnitten bygger på varandra
- arbeta fram strategier för distribuering och sociala medier
- arbeta med innehållet för att få det så lockande och engagerande och informativt som möjligt (konceptutveckling)
- skapa en websajt i protoversion
- skapa en strategi för företagsinvolvering i projektet

I korthet innebär detta att vi kommer att göra en pilot, det vill säga testa berättelseformen, genomföra en ursvalsprocess för vem ska vi engagera som experter och som deltagare, testa de tekniska lösningarna (både gällande produktion men framförallt hur vi kan avläsa och redovisa energianvändning på ett bra sätt) samt testa produktionstakten och utreda distributionsmöjligheterna. Ett genomförande av denna pilotversion av konceptet skulle dessutom ge oss - förutom kunskap - en avsevärd del material som kan användas som trailers och marknadsföringsmaterial att sälja in det fullskaliga konceptet till potentiella finansiärer likaväl som den tänkta publiken. Projektet kommer också att utmynna i en strategi för hur företag kan inkluderas i detta projekt som ett led i företagens innovationsverksamhet på energins område.

Som ett resultat av detta projekt kommer vi att få :
- en dokumentation i pappersform över hur själva tävlingskonceptet bör genomföras för att engagera och nå framåt (en konkret beskrivning av tävlingsformatet och hur det ska produceras) samt en i textform dokumenterad strategi för sociala medier (MediaCity)
- ett inspelat och klippt pilotavsnitt (video) som visar konceptets videodel (MediaCity)
- en protoversion av en websajt för Energiamatsi - Energikampen. På denna websajt kommer det att finnas videoklipp (i form av ett pilotavsnitt) och annat material som visar på hur konceptet kommer att funka när det rullas ut i fullskalig produktion (Vasa universitet, MediaCity)
- en i textform dokumenterad strategi för hur olika företag kan vara med i produktionen av Energiamatsi i full skala samt en strategi i textform för en innovationsdel/produktutvecklingsdel tillsammans med några utvalda företag (Hanken)
- En utredning i textform över hurudana tekniska lösningar som finns eller bör utvecklas för att monitorera och visualisera energiförbrukningen i egnahemshus på ett för konceptet passande sätt, samt en utredning i textform över hur tekniken fungerade/inte fungerade i inspelningsskedet i hemmen jämte utvecklingsförslag (Novia)

Genom att projektet i förlängningen strävar till en ökad medvetenhet om energikonsumtion hos de deltagande individerna och företagen har projektet en uttrycklig strävan mot ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Medvetandegörande om energikonsumtionsmönster kan också leda till en ökad insikt om eventuella ojämlikheter i konsumtionsmönster hos män och kvinnor.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Projektets egentliga målgrupp är de aktörer som har behov av en fungerande och engagerande kommunikation till medborgare och slutanvändare om energimedvetenhet och energisparande, dvs Vasa stad och andra kommuner samt företag inom energiteknologi och energiförsörjning.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Indirekta målgrupper är i första hand medborgarna i olika roller (energikonsumenter, invånare i regionen), samt regionutvecklare och energiklustret som helhet.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 40 048

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 40 048

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 66 748

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 66 748

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjanmaa

Seutukunnat: Vaasan

Kunnat: Vaasa

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Nej, inte i detta skede.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Det finns inte mycket forskning specifikt på hushållens konsumtion ur ett könsperspektiv. Studier över mäns och kvinnors konsumtion överlag visar ändå på skillnader bland annat när det gäller matvanor och transporter. Män äter i medeltal mer kött än kvinnor, och män reser mer. Forskning har visat att räknar man om konsumtionen till energiförbrukning betyder högre konsumtion även högre energiförbrukning. En studie som undersökte detta och inkluderade både den direkta och den indirekta energiförbrukningen hos singelkvinnor och singelmän i Grekland, Norge, Sverige och Tyskland, visade att mäns totala energianvändning var högre än kvinnorna i alla länder. I Sverige var skillnaden 22 procent och i Norge 6 procent ( Carlsson-Kanyama & Räty 2008:24, Räty & Carlsson-Kanyama 2010:647). Orsaken till att skillnaden mellan kvinnor och män var så liten i Norge har förklarats med att konsumtion är kopplat till inkomst, och att norrmän överlag har mer pengar (Westlund 2011:21). Resultatet visade att det finns fyra stora energikategorier för både kvinnor och män: bostad, transporter, rekreation och livsmedel. Skillnaden mellan mäns och kvinnors energiförbrukning var störst när det gällde transporter, som i Sverige utgjorde nästan 40 procent av mäns totala energiförbrukning, medan siffran för kvinnor var ungefär 25 procent. Detta projekt riktar in sig på energikonsumtionen i hemmiljö och det kan därför bli svårt att särskilja vem/vilket kön som förbrukar energin i hemmet, medan det däremot helt säkert uppstår diskussioner om vem som gör det när det gäller för familjerna att spara på energiförbrukningen. Könsaspekten på energikonsumtion kan således bli föremål för diskussion och leda till synliggörande och medvetandegörande.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Huvudmålet är att uppmuntra till energimedvetenhet - oavsett kön.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 1 5
Energimedvetenhet och kunskap om konsekvenserna av olika val i energikonsumtion och energiproduktion är en av byggstenarna i en ekologiskt hållbar utveckling och detta är själva grundfundamentet för projektet.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 5
Indirekt börjar all förändring med att medvetandegöra mänskor om deras eget beteende när det gäller energikonsumtion.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
I förlängningen räddas naturen om människan får till stånd en mer hållbar energikonsumtion och livsstil. Projektet är ett sätt att stimulera folk att reflektera över sina egna val gällande en hållbar livsstil.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 2
I förlängningen räddas naturen om människan får till stånd en mer hållbar energikonsumtion och livsstil. Projektet är ett sätt att stimulera folk att reflektera över sina egna val gällande en hållbar livsstil.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Nej.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 2
Pilotskedet omfattar så få människor, två hushåll, men i förlängningen är just all form av sparande gällande energikonsumtion ett mål.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 5
När konsumenter blir uppmärksammade på sin egen energikonsumtion och kostnaderna för den - både för miljön och den egna plånboken - kan det hända att de får upp ögonen för nya hållbara energikällor.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 1 4
genom att projektet strävar till att medvetandegöra medborgare om betydelsen av att reflektera över sin energikonsumtion och, därmed även förhoppnigsvis spara energi, kommer projektet i förlängningen att bidra till ekonomisk hållbarhet i form av medvetenhet om och aktioner som leder till lägre energikostnader för hushållen och till delar därmed även för samhället i stort.De deltagande företagen får upp ögonen för konsumenternas behov och kan förhoppningsvis ändra sina produkter/tjänster därefter.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 2 6
Själva konceptet Energiamatsi blir ett koncept som kan licensieras till andra aktörer och därmed sprids medvetandegörandet om hållbarhet via konceptet.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Nej, inte i detta skede.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 3
För de individer som i förlängningen får upp ögonen för hur de själva kan påverka sin energikonsumtion kan ett psykiskt välmående uppstå - en känsla av att kunna bidra till en hållbar utveckling.
Tasa-arvon edistäminen 0 5
När man i en familj studerar sin energikonsumtion kan det uppstå diskussioner om mönster för konsumtionen, se ovan, och via detta kan en jämlik fördelning av konsumtionen i bästa fall uppstå.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 5
Många forskare (ex. Ulvila, Pasanen) anser att hållbar utveckling kräver en övergripande omvälvning av kulturen i vårt samhälle. Med kultur avser forskarna all mänsklig verksamhet, allt tänkande, alla institutioner och alla föremål. De pekar på två orsaker framför andra när det handlar om ohållbar kultur: kravet på ekonomisk tillväxt och de hierarkiska strukturerna i våra samhällen.Eftersom energiförsörjningen är en ödesfråga för mänskligheten är det ytterst relevant att utveckla nya sätt att medvetandegöra mänskligheten som konsumenter på sin egen energiförsörjning med sikte på framtida utmaningar för en hållbar utveckling.
Kulttuuriympäristö 0 0
Nej.
Ympäristöosaaminen 5 0
Hela projektet syftar till att öka medborgarnas miljökompetens via medvetenhet om sina egna beteenden och konsumtionsmönster. Vi tror att detta kommer att underlättas av att föra in element av tävling och spelifiering som traditionellt är nöjesindustrins komponenter.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Projektets syfte var att pilotisera konceptet Energiamatsi- Energikampen, som är en tävling för att engagera Vasas invånare i frågor som rör energisparande och energikonsumtion. Inom ramen för denna pilotisering har vi testat de olika delmomenten som utgör helheten för en fullskalig produktion i framtiden av konceptet.

Åtgärder: Vi har
- spelat in ett pilotavsnitt (video) med en familj som tävlar i att spara energi
- hittat rätt deltagare och rätt experter.
- hittat de rätta tekniska lösningarna för att monitorera och visualisera energiförbrukning
- arbetat fram ett upplägg för hur vi dokumenterar det som händer och hur avsnitten bygger på varandra
- arbetat fram strategier för distribuering och sociala medier
- arbetat med innehållet för att få det så lockande och engagerande och informativt som möjligt (konceptutveckling)
- skapat en websajt i protoversion
- skapat en strategi för företagsinvolvering i projektet

I korthet innebär detta att vi har gjort en pilot, det vill säga testat berättelseformen, genomfört en urvalsprocess för vem ska vi engagera som experter och som deltagare, testat de tekniska lösningarna (både gällande produktion men framförallt hur vi kan avläsa och redovisa energianvändning på ett bra sätt) samt testat produktionstakten och utrett distributionsmöjligheterna. Pilotversionen gav oss en avsevärd del material som kan användas som trailers och marknadsföringsmaterial att sälja in det fullskaliga konceptet till potentiella finansiärer likaväl som den tänkta publiken. Projektet har också utmynnat i en strategi för hur företag kan inkluderas i detta projekt som ett led i företagens innovationsverksamhet på energins område.

Som ett resultat av detta projekt levereras :
- en dokumentation i pappersform över hur själva tävlingskonceptet bör genomföras för att engagera och nå framåt (en konkret beskrivning av tävlingsformatet och hur det ska produceras) samt en i textform dokumenterad strategi för sociala medier (MediaCity)
- ett inspelat och klippt pilotavsnitt (video) som visar konceptets videodel (MediaCity)
- en protoversion av en websajt för Energiamatsi - Energikampen. På denna websajt finns videoklipp (i form av ett pilotavsnitt) och annat material som visar på hur konceptet kommer att fungera när det rullas ut i fullskalig produktion (Vasa universitet, MediaCity)
- en i textform dokumenterad strategi för hur olika företag kan vara med i produktionen av Energiamatsi i full skala samt en strategi i textform för en innovationsdel/produktutvecklingsdel tillsammans med några utvalda företag (Hanken)
- En utredning i textform över hurudana tekniska lösningar som finns eller bör utvecklas för att monitorera och visualisera energiförbrukningen i egnahemshus på ett för konceptet passande sätt, samt över hur tekniken fungerade/inte fungerade i inspelningsskedet i hemmen jämte utvecklingsförslag (Novia)

Genom att projektet i förlängningen strävar till en ökad medvetenhet om energikonsumtion hos medborgare och företag har projektet en uttrycklig strävan mot ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Medvetandegörande om energikonsumtionsmönster kan också leda till en ökad insikt om eventuella ojämlikheter i konsumtionsmönster hos män och kvinnor.