Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71420

Hankkeen nimi: Aurinkodemo

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.12.2015 ja päättyy 31.8.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pirkanmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Oy Merinova Ab

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 0778620-2

Jakeluosoite: PL 187

Puhelinnumero: +358400730747

Postinumero: 65101

Postitoimipaikka: Vaasa

WWW-osoite: http://www.merinova.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: KONU MIKA JUHANI

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: mika.konu(at)merinova.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0400 730 747

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Suomessa ei ole tällä hetkellä tutkimus- ja kehittämisalustaa (t&k-alustaa), jossa voitaisiin teollisessa mittakaavassa testata ja kehittää aurinkosähköjärjestelmiin liittyviä tuotteita. EnergyVaasa -klusterin toimijoista useat toimittavat aurinkosähköjärjestelmiin liittyviä tuotteita, suunnittelua ja komponentteja, joten selkeä tarve yhteiselle t&k&i-alustalle on.

Aurinkodemo -hankkeen tavoitteena on selvittää ja valmistella 1, 3 tai 5 MW aurinkosähköjärjestelmän rakentamista Vaasan seudulle.

Hankkeessa selvitetään teknologia- ja kustannusnäkökulmasta perusteita teollisen mittakaavan aurinkosähköjärjestelmän rakentamiseksi. Lisäksi hankkeessa selvitetään, kuinka aurinkosähköjärjestelmää voidaan hyödyntää alan teollisuuden yhteisenä tutkimus-, kehitys- ja innovaatioalustana.

Hankkeen toimenpiteet koostuvat kolmesta työpaketista:
Työpaketti 1: Teknologiavaihtoehtojen ja kehitysmahdollisuuksien selvitys Tavoitteena on selvittää minkälaisia teknologisia vaihtoehtoja aurinkosähköjärjestelmän toteuttamiseksi on ja millaisia vaatimuksia/erityisehtoja Suomen ilmasto ja aurinkomäärät asettavat.

Työpaketti 2: Kustannustekijät ja takaisinmaksuaika Työpaketissa selvitetään aurinkosähköjärjestelmän kustannustekijät sekä takaisinmaksuaika ja tuotto.

Työpaketti 3: Järjestelmän hyödyntäminen T&K-alustana Työpaketissa toteutetaan suunnitelma yhteisen t&k&i-alustan toteuttamiseksi.

Hankkeen tuloksena syntyy selvitysraportti, jossa käsitellään laajamittaisen aurinkosähköjärjestelmän eri teknologiavaihtoehtoja ja kehitysmahdollisuuksia Suomessa sekä aurinkosähköjärjestelmän kustannustekijöitä ja takaisinmaksuaikaa investoijan näkökulmasta sekä selvitysraportin lisäksi suunnitelma aurinkosähköjärjestelmän hyödyntämisestä alan teollisuuden t&k&i-alustana.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Energiayhtiöt, energiateknologiayhtiöt ja Vaasanseudun energiaklusteri.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Kansallisesti huomioiden Suomen päästötavoitteet eli koko yhteiskunta.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 38 160

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 38 160

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 38 160

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 38 160

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjanmaa

Seutukunnat: Vaasan

Kunnat: Vaasa

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Sukupuolineutraali.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Sukupuolineutraali.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Sukupuolineutraali.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 5
Aurinkosähköjärjestelmien osaamisen ja käytön edistäminen.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 5
Aurinkosähköjärjestelmien osaamisen ja käytön edistäminen.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 1
Aurinkosähköjärjestelmien osaamisen ja käytön edistäminen luo edellytyksiä kasvihuonekaasujen vähenemiselle.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 5
Aurinkosähköjärjestelmien materiaalien kestävä valinta.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 5
Aurinkosähköjärjestelmien osaamisen ja käytön edistäminen.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 5
Aurinkosähkäjäjestelmien osaamisen ja käytön edistäminen.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 5
Selvitys luo pohjaa uusien tuotteiden tai palveluiden kehittämiselle.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 5
Auttaa ilmastotavoitteiden saavuttamisessa.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
0
Kulttuuriympäristö 0 0
0
Ympäristöosaaminen 0 5
Aurinkosähköjäjestelmien osaamisen ja käytön edistäminen.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hanke on toteutettu kirjallisuusselvityksenä, asiantuntijahaastatteluina ja alihankintana. Selvityksessä on käsitelty erilaisia aurinkosähköjärjestelmiä ja niihin liittyviä taloudellisia kannattavuuslaskelmia yrityksen ja sähkölaitoksen kannalta. Hankkeessa hahmoteltiin myös aurinkovoimalan mahdollisuuksia toimia tuotekehitys- ja testausalustana.

Hanke muodostui kolmesta työpaketista:

Työpaketti 1: Teknologiavaihtoehtojen ja kehitysmahdollisuuksien selvitys
Hankkeessa käytiin läpi nykyisiä aurinkojärjestelmän teknologiavaihtoehtoja (erilaisia aurinkopaneeleja, inverttereitä ym.) ja näiden komponenttien näköpiirissä olevia kehitystrendejä.

Työpaketti 2: Kustannustekijät ja takaisinmaksuaika
Hankkeessa selvitettiin yksityishenkilön, yrityksen ja voimalaitoksen kannalta aurinkojärjestelmään liittyviä kustannustekijöitä ja muita reunaehtoja. Toteutettiin laskentapohja aurinkojärjestelmän kannattavuuden ja takaisinmaksuajan laskentaan.


Työpaketti 3: Järjestelmän hyödyntäminen T&K&I-alustana
Hankkeessa käytiin läpi ison aurinkojärjestelmän mahdollisuuksia ja siihen liittyviä tarpeita toimia tuotekehitys- ja tutkimusalustana.