Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71421

Hankkeen nimi: Uusiutuvan energian elämyksellinen demonstraatioympäristö

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.11.2015 ja päättyy 30.4.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pirkanmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Oy Vaasan ammattikorkeakoulu-Vasa yrkeshögskola Ab

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2267669-3

Jakeluosoite: Wolffintie 36 F 11

Puhelinnumero: 050 4084969

Postinumero: 65200

Postitoimipaikka: Vaasa

WWW-osoite: http://www.muova.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Miia Lammi

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: kehittämispäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: miia.lammi(at)vamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358504084969

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Vaasan Energiainstituutti / Vaasan yliopisto, 0209599-8

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Vähähiilinen yhteiskunta edellyttää innovatiivisia energiaa säästäviä ja uusiutuvia energiaa tuottavia teknologioita ja toimintatapoja. Uudistuvat energiajärjestelmät ovat riippuvaisia olosuhteista, jotka osaltaan määrittävät uudistuvan energian järjestelmää. Edelleen tarvitaan tutkimustietoa ja pilottiympäristöjä sekä keinoille integroida innovatiiviset uudistuvan energian teknologiat yhtenäiseksi ja toimivaksi järjestelmäksi. Kestävän energiatuotanon lisääminen edellyttää keinoja lisätä tutkijoiden, yritysten ja päättäjien ymmärrystä uusiutuvista energiaratkaisuista sekä niiden vaikutuksesta ihmisten elämään ja elinkeinotoimintaan.

Projektin tavoitteena on suunnitella kestävään energiatuotantoon liittyvä demonstraatioympäristö, jossa tutkitaan, käytetään ja esitellään innovatiivia, uusiutuvia energiateknologioita. Demonstraatioympäristö tarjoaa pilotointikohteen innovatiivisille teknologioille, uuden tutkimuslaboratorion sekä monipuolisen oppimisympäristön. Energiaratkaisut havainnollistetaan moniaististen ja vuorovaikutteisten tilaratkaisujen avulla, mikä lisää ymmärrystä kestävästä energiatuotannosta eri kohderyhmien parissa. Projektissa tehdään suunnitelma tutkimus- ja pilotointialustana toimivasta energiajärjestelmästä, joka yhdistää erilaisia, innovatiivisia uudistuvan energian teknologioita sekä tiedonsiirtotapoja. Lisäksi projektissa luodaan ideoita, konsepteja ja prototyyppejä keinoista havainnollistaa uusiutuvaa energiaa vuorovaikutteisten tila-toimintaratkaisujen avulla. Projektin konkreettisena tuloksena syntyy raportti demonstraatioympäristön uusiutuvasta energiajärjestelmästä sekä ideoita, konsepteja ja prototyyppejä vuorovaikutteisista tila-toimintaratkaisuista.

Projektin tuloksia on tarkoitus soveltaa rakenteilla olevaan Maailmanperintöporttiin, joka toteutuessaan toimii Pohjanmaan alueen omaleimaisena ja alueen osaamista esittelevänä matkakohteena maailmanperintöalueella saaristossa. Näin Maailmanperintöportti voi toimia uusiutuvan energian tutkimus-, sovellus- ja kokeiluympäristönä, jossa voi perehtyä erilaisiin uusiutuvan energian ratkaisuihin ja saada tietoa niiden soveltamisesta ja käyttöönotosta.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Projektin kohderyhmään kuuluvat uusiutuvia energiaratkaisuja tutkivat ja opettavat laitokset, niitä kehittävät pk-yritykset sekä uusiutuvan energian ratkaisuja hyödyntävät yritykset, yhteisöt ja julkiset toimijat. Seuraavassa on kuvattu tarkemmin projektin kohderyhmiä:

Projektin keskeinen kohderyhmä on uusiutuvan energiatekiikan opiskelijat ja tutkijat. Kohderyhmän tärkeimpiin hyödyntäjiin kuuluu Vaasan energiainstituutti, VEI. Demonstraatioympäristön suunnittelu vahvistaa VEI:n uusiutuvan energian hypridiratkaisuihin liittyvää osaamista. Suunnitelman pohjalta kehitettävä demonstraatioympäristö tarjoaa merkittävän tutkimuslaboratorion, joka täydentää VEI:n laboratoriokokonaisuutta. Samalla se konkretisoi tehtyä tutkimusta ja toimii esittelytilana uusiutuvalle energialle.

Toisena keskeisenä kohderyhmänä on uusiutuvien energia-alan pk-yritykset. Demonstraatioympäristö tukee yritysten
kasvupotentiaalia tarjoamalla demonstraatioympäristön innovatiivisille energiaratkaisuille ja niiden pilotoinneille. Lisäksi projektin kohderyhmänä ovat visualisointi- ja vuorovaikutusteknologioita kehittävät ja hyödyntävät yritykset. Näille ICT-alan yrityksille demonstraatioympäristö tarjoaa pilotointi- ja yhteistyömahdollisuuden energia-alan yritysten kanssa.

Kolmantena kohderyhmänä ovat uusiutuvaa energiaa hyödyntävät ja käyttävät toimijat. Tarkoituksena on levittää
tietoisuutta innovatiivisista uusiutuvista energiaratkaisuista ja siten tukea kestävää energiatuotantoa potentiaalisten käyttäjien parissa.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Lisäksi projektin kohderyhmänä ovat alueen asukkaat ja matkailijat, joille havainnollistetaan energiaratkaisuja
elämyksellisellä ja ymmärrettävällä tavalla. Projektin yhteistyökumppaneita ovat Merenkurkun maailmanperintö r.y,
VisitVaasa, Vasek, sekä alueen kaupungit ja kunnat. Projekti toteutetaan yhteistyössä laajan arvoverkoston kanssa.
Näin ollen projekti edistää julkisten ja yksityisten toimijoiden sekä yrityksien välistä yhteistyötä ja verkostoitumista.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 60 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 60 000

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 100 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 100 000

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjanmaa

Seutukunnat: Vaasan

Kunnat: Mustasaari, Vaasa

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Teknologia-alat ovat perinteisesti miehisiä aloja. Projekti havainnollistaa teknologiaa elämyksellisellä tavalla, minkä oletetaan edistävän alan houkuttelevuutta myös naisten keskuudessa.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Projektin tavoite ja toimenpiteet tähtäävät siihen, että energiateknologia-ala lisää houkuttelevuutta sekä naisten että miesten parissa.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Projektin välillisenä tavoitteena on edistää teknologia-alojen kiinnostavuutta naisten keskuudessa perinteisesti miehisellä alalla.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 6 10
Energiasuunnitelmassa huomioidaan rannikkoalueiden mahdollisuudet uusiutuvan energian tuotantoon.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 6 10
Projekti tavoittelee uusiutuvan energiatuotannon lisäämistä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 6 10
Projektissa huomioidaan arvokkaiden luontokohteiden kyky hajautettuun energiantuotantoon.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 6 10
Projektissa tehtävä suunnitelma vähentää kasvihuonekaasuja sekä huomioi ympäristöolosuhteet.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 6 10
Projektin demonstraatiokohde sijaitsee Natura 2000 -alueella. Unescon maailmanperintökohde
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Energiasuunnitelman lähtökohtana on hyödyntää jätteet energiana. Demonstraatioympäristön suunnittelussa pyritään kestävään materiaalien käyttöön.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 9 10
Energiasuunnitelma perustuu uusiutuvien energialähteiden käyttöön
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 10
Projektin tarkoituksena on kehittää saaristoon kestävää matkailua.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 7 9
Projektissa kehitetään energian havainnollistamiseen perustuvia palveluita.
Liikkuminen ja logistiikka 1 3
Keskittämällä useita toimintoja yhteen demonstraatioympäristöön pyritään kehittämään kestävää liikennettä.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 6 8
Elämykselliset kohteet luonnossa edistävät ihmisen hyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 5 7
Projekti pyrkii havainnollistamaan energiateknologiaa sekä miehiä että naisia kiinnostavalla tavalla.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 4 8
Teknologian havainnollistaminen edistää haastavien energiakysymysten ymmärrettävyyttä. Lisäksi visuaalisuus viestii aiheesta yli kielirajojen.
Kulttuuriympäristö 2 5
Projektissa huomioidaan rannikkoalueen omaleimaisuus.
Ympäristöosaaminen 4 10
Projektissa syntyvät suunnitelma, konseptit ja prototyypit edistävät ihmisten ympäristöosaamista havainnolistamalla uudistuvan energian tuotantoa.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Projektin tavoitteena oli suunnitella kestävään energiatuotantoon liittyvä demonstraatioympäristö, jossa tutkitaan, käytetään ja esitellään innovatiivisia, uusiutuvia energiateknologioita. Demonstraatioympäristö tarjoaa pilotointikohteen innovatiivisille teknologioille, uuden tutkimuslaboratorion sekä monipuolisen oppimisympäristön.

Energiaratkaisut havainnollistettiin moniaististen ja vuorovaikutteisten tilaratkaisujen avulla, mikä lisää ymmärrystä kestävästä energiatuotannosta eri kohderyhmien parissa. Projektissa tehtiin suunnitelma tutkimus- ja pilotointialustana toimivasta energiajärjestelmästä, joka yhdistää erilaisia, innovatiivisia uudistuvan energian teknologioita sekä tiedonsiirtotapoja. Lisäksi projektissa luotiin ideoita, konsepteja ja prototyyppejä keinoista havainnollistaa uusiutuvaa energiaa vuorovaikutteisten tila-toimintaratkaisujen avulla. Projektin konkreettisena tuloksena syntyi raportti demonstraatioympäristön uusiutuvasta energiajärjestelmästä sekä ideoita, konsepteja ja prototyyppejä vuorovaikutteisista tila-toimintaratkaisuista.

Projektin tuloksia sovellettiin rakenteilla olevaan Maailmanperintöporttiin, joka toimii Pohjanmaan alueen omaleimaisena ja alueen osaamista esittelevänä matkakohteena maailmanperintöalueella saaristossa. Rakenteilla oleva Maailmanperintöportti tulee toimimaan uusiutuvan energian tutkimus-, sovellus- ja kokeiluympäristönä, jossa voi perehtyä erilaisiin uusiutuvan energian ratkaisuihin ja saada tietoa niiden soveltamisesta ja käyttöönotosta.