Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71425

Hankkeen nimi: Materiaaliteknologian TKI-keskuksen konseptointi ja toiminnan pilotointi Pohjois-Savossa (MaTKI-konsepti)

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.2.2016 ja päättyy 31.1.2019

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Savon liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Itä-Suomen yliopisto

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 2285733-9

Jakeluosoite: Yliopistonranta 1 (PL 1627)

Puhelinnumero: 0294 45 1111

Postinumero: 70210

Postitoimipaikka: Kuopio

WWW-osoite: http://www.uef.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: KOISTINEN ARTO PEKKA

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Tutkimuspäällikkö, Dosentti

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: arto.koistinen(at)uef.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 044 716 3260

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Savon koulutuskuntayhtymä, 1852679-9
Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, 2629463-3

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tämän projektin keskeisenä tavoitteena on valjastaa alueen oppimisympäristöjen materiaaliteknologian asiantuntemus ja laitekanta hyödyntämään yritysten T&K-toimintaa. Projektin taustaksi tehdyn selvityksen mukaan (MaTKI-selvitys, 2015) Pohjois-Savossa on useita pk-yrityksiä, joilla on tarve esimerkiksi testauspalveluille, mutta paikallisten oppilaitosten tarjoamat palvelut, TKO-infrastruktuuri ja osaaminen eivät ole riittävästi yritysten tiedossa. Lisäksi alueen yritysten kehittymisen kannalta eräs hidastava tekijä on teknillisen yliopistokoulutuksen puuttuminen Itä-Suomen yliopistosta.

Projektissa kehitetään konsepti oppilaitosrajojen yli toimivalle Materiaaliteknologian TKI-keskukselle ja pilotoidaan sen toimintamallin toimivuutta yrityskohteissa. Projektissa saatujen kokemusten ja tulosten perusteella arvioidaan kriittisesti kolmea oppilaitosta koskevan asiantuntijaverkoston järjestäytymistä TKI-keskukseksi, joka tuottaa yritysten tarvitsemia tutkimus- kehitys-, koulutus- ja innovointipalveluja. Projekti toteutetaan yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston (UEF) eri laitosten materiaalitutkimuksen, Savonia amk:n tekniikan alan asiantuntijoiden ja Savon koulutuskuntayhtymän (AO) eri koulutusalojen kesken. Projektin yksi keskeinen innovatiivisuus liittyy nimenomaisesti kolmen eri oppilaitostason osaamisen yhdistämiseen alueen elinkeinoelämän tarpeisiin vastaten.

Projektikokonaisuuden toteutus jaetaan neljään alakohtaiseen työpakettiin, joiden yksityiskohtaiset kehittämiskohteet on suunniteltu projektiin sitoutuneiden yritysten kanssa; Työpaketteja ovat mm. Metallit ja korroosion esto; Puu- ja rakennusmateriaalit sekä muovit ja komposiitit; Uudet materiaalit ja Biopohjaiset materiaalit; Keskuksen toimintojen kehittäminen;

Tämän projektin aikana muodostetaan oppilaitosten yhteistyönä toteutettavia palveluja ja muodostetaan toimintakonsepti Materiaaliteknologian TKI-keskukselle, jonka toimintaedellytykset arvioidaan hankkeen aikana. Keskuksen toimintaa pilotoidaan hyödyntämällä yritysten identifioimia materiaaleihin liittyviä kehitystarpeita. Samalla luodaan tuotteistettuja analyysipalveluja vastaavien tarpeiden tyydyttämiseksi myös jatkossa. Henkilöstön ammattitaidon kehittämiseksi kootaan yritysten tarpeeseen räätälöityjä koulutuksia sekä koordinoidaan materiaaliteknologian osaajien asiantuntijaverkosto, johon yritykset voivat jatkossa tukeutua TKI-toimintojensa yhteydessä. Kokonaisuus tukee laajasti alueen yritysten uusiutumis-, kasvu- ja kansainvälistymistavoitteita. Hankkeen toteuttamisen yhteydessä oppilaitosten asiantuntijat jalkautuvat yrityskentälle kehityskohteiden tunnistamisen, ratkaisulähtöisen ja resurssitehokkaan yhteistyön kehittämiseksi ja käyttöönottamiseksi.

Materiaaliteknologia on laajasti sovellettavissa kone-, muovi- ja energiateknologian aloilla tuotekehityksen ja uusien innovaatioiden mahdollistajana. Projektin välittöminä vaikutuksina ovat mm. alueella saatavissa olevien ja yritysten kilpailukykyä lisäävien tuotekehitys- ja testauspalvelujen kehittäminen, oppilaitosten laiteinfrastruktuurin ja oppimisympäristöjen tehokkaampi hyödyntäminen, ja yritysten asiantuntemuksen ja ammattitason nousu räätälöityjen koulutusten myötä. Välillisesti projekti lisää esim. luonnontieteen ja tekniikan alojen vetovoimaisuutta lisäämällä opiskelijoiden integroitumista alueen yritysten toimintaan opinnäytetöiden ja kehitysprojektien myötä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Varsinaisena kohderyhmänä ovat alueen yritykset, jotka toimivat materiaaliteknologian alalla, ts. valmistavat tuotteita, joissa materiaalivalinnoilla on keskeinen asema. Tähän kuuluvia yrityksiä ja teollisuuden aloja on laajasti, mutta keskeisimpiä toimialoja ovat metalli- ja pinnoitusala sekä puu- ja muovialat. Myös uusien materiaali-innovaatioiden parissa toimivia yrityksiä toimii alueella useita.

Projektin konkreettisiin toimenpiteisiin (pilottitutkimuksiin) on sitoutunut yhteensä 15 yritystä, joiden kanssa on sovittu konkreettisista pilotointikohteista.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisenä kohderyhmänä ovat mm. paikalliset kehitysyhtiöt, tutkimusorganisaatiot, oppilaitokset (ml. opiskelijat). Pidemmällä aikavälillä projekti vaikuttaa välillisesti eri oppilaitosten opiskelijoiden koulutustarjontaan ja koulutusyhteistyöhön oppilaitosten kesken, samoin kuin opiskelijoiden integroitumiseen yritysten toimintaan tämän projektin kehityspolkujen yhteydessä.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 694 055

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 653 372

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 880 506

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 829 694

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Kuopion, Koillis-Savon, Varkauden, Sisä-Savon, Ylä-Savon

Kunnat: Rautavaara, Vesanto, Siilinjärvi, Rautalampi, Kaavi, Suonenjoki, Sonkajärvi, Kuopio, Tervo, Keitele, Kiuruvesi, Tuusniemi, Lapinlahti, Varkaus, Vieremä, Leppävirta, Pielavesi, Iisalmi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 6, joihin työllistyvät naiset 3

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Toimintaympäristön sukupuolinäkökulmaa peilattu taustaksi tehdyn selvityksen yhteydessä.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Yrityssektorin uudistuvat tarpeet (mm. toimintaympäristön digitalisoituminen) ja niiden vaikutus sukupuolinäkökulmasta otetaan huomioon hankkeessa.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoitteena on alueen yritysten osaamisen, kilpailukyvyn ja oppilaitosyhteistyön kehittäminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 3 5
Projektin aikana kehitetään mm. kierrätettävien muovien uusiokäytön mahdollisuuksia.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 2 3
Pyritään mm. vähähiiliseen tuotantomenetelmäkehitykseen.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei tämän projektin aihealueella.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 3 4
Projektissa kehitetään mm. päästöjen suodattamiseen ja lannoitukseen hyödynnettävien materiaalien ominaisuuksia.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei tämän projektin aihealueella.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 5 5
Materiaalien kehittäminen, kierrätettävien materiaalien tutkimus ja prosessointimenetelmien kehittäminen.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 2 2
Projektissa kehitetään mm. biojalostuksen menetelmiä ja tuotteiden jatkohyödyntämistä.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 7 8
Alueen yritystoiminnan kilpailukyvyn kehittäminen, osaamisen lisääminen ja kansainvälistymisen tukeminen.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 5
TKI-keskuksen tuottamat koulutuspalvelut, materiaalitietopankit ym.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Ei tämän projektin aihealueella.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Ei tämän projektin aihealueella.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Ei tämän projektin aihealueella.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Ei tämän projektin aihealueella.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei tämän projektin aihealueella.
Ympäristöosaaminen 2 2
Kierrätettävien materiaalien kehitys ja vähähiilisyys.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeessa luotiin toimintatapa kolmen oppilaitostason yhteiselle tutkimus- ja testauspalvelutoiminnalle sekä osaamisverkosto Pohjois-Savon yritysten ja asiantuntijoiden välille. Kyseistä toimintamallia kehitettiin 19 yrityksen kanssa tehdyissä pilottiprojekteissa, joissa tarpeisiin kohdennettua osaamista kehitettiin tuotteistetuiksi tutkimus-, testaus- ja koulutuspalveluiksi. Hankkeessa tehtiin myös kattava selvitys vastaavista kansallisesti saatavissa olevista palveluista.

Hanke toteutettiin yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston (UEF) eri laitosten materiaalitutkimuksen, Savonia amk:n tekniikan alan asiantuntijoiden ja Savon koulutuskuntayhtymän eri koulutusalojen kesken.

Hankkeen yksi keskeinen innovatiivisuus liittyi nimenomaisesti kolmen eri oppilaitostason osaamisen yhdistämiseen alueen elinkeinoelämän tarpeisiin vastaten. Verkoston osaaminen ja palvelut on kuvattu kootusti web-sivuilla ja ovat yritysten ja muiden tarvitsijoiden käytössä myös jatkossa (www.materiakeskus.fi).