Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71427

Hankkeen nimi: Terveysteknologian Kehityskeskus (TeKe)

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2016 ja päättyy 30.6.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Savon liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kuopion kaupunki

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0171450-7

Jakeluosoite: Tulliportinkatu 37 E

Puhelinnumero: 044 718 6107

Postinumero: 70110

Postitoimipaikka: Kuopio

WWW-osoite: http://www.kuopio.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Arto Holopainen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Digitalisaatioasiantuntija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: arto.holopainen(at)kuopio.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 045 139 3996

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Kuopio Innovation Oy, 2178569-5
Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, 0171495-3

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Pohjois-Savon alueen yhdeksi tärkeimmäksi osaamisalueesi on muodostunut terveys- ja hyvinvoinnin osaaminen sekä tutkimus. Terveysteknologian kehityskeskuksen tavoitteena on Pohjois-Savon asiakastarpeista lähtevän innovaatio-, testaus- ja kehitystoiminnan lisääminen sekä yritysten liiketoiminnan kasvun edistäminen nopeuttamalla innovaatioiden koti- ja varsinkin vientimarkkinoille pääsyä. Keinoina ovat aiempaa tehokkaampi ja paremmin kohdennettu yhteistyö, neuvonta, olemassa olevien kehitys- ja testausympäristöjen hyödyntäminen, referenssien ja tutkimustulosten saaminen sekä kaikkien saavutusten esille tuominen. Viimeksi mainitun tavoitteena on houkutella alueelle lisää yrityksiä, osaavia työntekijöitä ja investoijia. Toimintojen kehittymisen myötä Pohjois-Savon alueelle tulee käyttöön uusimmat tuotteet, palvelut ja ratkaisut, joilla tehdään terveys- ja hyvinvointipalveluista kustannustehokkaampia ja laadukkaampia. Kun kehitysvaiheessa mukaan on otettu myös kansainvälisiä yhteistyökumppaneita (sairaalat, yritykset, sijoittajat), saadaan näiden kautta uudet tuotteet ja palvelut nopeammin ja edullisemmin myös vientimarkkinoille. Toimintojen myötä alueelle syntyy uusia yrityksiä ja työpaikkoja.

Terveysteknologian kehityskeskus hankkeen tarkoituksena on kehittää ja vahvistaa alueen terveysteknologian osaamista ja kehitystoimintaa sekä nostaa alueen tunnettuutta ja houkuttelevuutta terveysteknologia keskittymänä. Terveysteknologian kehityskeskus -hankkeen puitteissa yrityksiä valmennetaan kansainvälisten rahoitusinstrumenttien hyödyntämisestä, edesautetaan yritysten tuote- ja palvelukehitystä ja markkinoille pääsyä sekä edistetään Terveysteknologia yritysten näkyvyyttä niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. Julkisen terveydenhuollon, tutkimuksen, koulutuksen ja yritysten yhteistyötä tiivistää etenkin hankkeessa käynnistettävä Living Lab- toiminta, jolloin yritykset saavat palautetta tuotteistaan ja ratkaisuistaan aidossa käyttöympäristössä.

Terveysteknologian kehityskeskuksen valmistelua koordinoi Kuopio Innovation Oy ja kokonaisuutta viedään eteenpäin laajalla rintamalla tiiviissä yhteistyössä alueen yritysten, Kuopion kaupungin, Kuopion yliopistollisen sairaalan sekä koulutus- ja tutkimuslaitosten kanssa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Pääkohderyhmänä ovat terveys-, hyvinvointi ja terveysteknologian alan yritykset. Hankkeen valmistelussa on ollut mukana muun muassa seuraavat yritykset:
Medfiles,Medikro, Mega Electronic, Newicon, Servicepoint, Kasve, Telespro, KYS Invest.
Hankkeen TP 2 (kohta e.) innovaatiotoiminnan aktivointi osalta kohderyhmänä ovat KYS ja Kuopion kaupungin perusterveydenhuolto. Uusien tuotteiden ja palveluiden myötä julkiset terveydenhuollon organisaatiot saavat aiempaa nopeammin uusia ratkaisuja käyttöönsä, joka kannustaa myös organisaation työntekijöitä arjen innovaatioihin. Uusien innovatiivisten ratkaisujen myötä tavoitellaan myös kustannushyötyjä julkisen terveydenhuollon organi-saatioihin.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisenä kohderyhmänä on alueen eri-ikäinen väestö, jonka terveyspalveluita ja omaehtoista terveyden edistämistä tehostamaan kehitetään uusia innovatiivisia tuotteita ja palveluita.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 330 430

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 330 430

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 472 042

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 472 042

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Kuopion

Kunnat: Kuopio

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 10, joihin työllistyvät naiset 5

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen toiminnassa huomioidaan tasapuolisesti sekä miehet että naiset. Terveysteknologian alalla enemmistö on miehiä ja sosiaali- ja terveysalalla enemmistö on naisia. Projekti on sukupuolineutraali.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Projekti on sukupuolineutraali.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Projekti on sukupuolineutraali.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ei liity projektiin.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Ei liity projektiin.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei liity projektiin.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei liity projektiin.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei liity projektiin.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Ei liity projektiin.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei liity projektiin.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 5
Kehitetään alueellista osaamiskeskittymää ja alueellista elinkeinorakennetta, jolloin voidaan paremmin ennakoida tarpeita ja toimintaympäristön muutoksia.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 9 5
Kehitetään uusia teknologisia ratkaisuja liityen terveyden mittaamiseen, hoitamiseen ja kuntouttamiseen ja viedään niitä käytännön hoito-, kuntoutus- ja vanhustyöhön.
Liikkuminen ja logistiikka 2 5
Uusien teknologioiden ja ratkaisujen hyödyntäminen hoitotyössä vähentää hoitohenkilökunnan ja potilaiden tarvetta liikkua paikasta toiseen.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 5
Hankkeessa edistetään uusia tuotteita ja palveluita, jotka edistävät hyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 3 3
Uudet teknologiset ratkaisut ja palvelut edistävät eri alueiden kansalaisten tasa-arvoisuutta palvelujen saatavuudessa.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 3 3
Uudet teknologiset ratkaisut ja palvelut vähentävät eri alueiden (esim. syrjäseudut) erirvoisuutta palvelujen saatavuudessa.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei liity projektiin.
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei liity projektiin.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Pohjois-Savon alueen yhdeksi tärkeimmäksi osaamisalueesi on muodostunut terveys- ja hyvinvoinnin osaaminen sekä tutkimus. Terveysteknologian kehityskeskus –hankkeen tavoitteena oli edistää Pohjois-Savon terveysteknologiaklusterin liiketoiminnan kasvun edellytyksiä, nostaa terveysklusterin tunnettuutta sekä edistää julkisen terveydenhuollon ja tutkimuksen innovaatiotoiminnan yritysyhteistyötä.

Hankkeessa toteutettiin valmennusta yrityksille Horisontti 2020 pk-instrumentin 1 ja 2 vaiheen paremmaksi hyödyntämiseksi sekä laajemmin Horisontti 2020 rahoitushakutietoa. Hankkeen aikana toteutettiin 6 koulutus-/valmennustapahtumaa yrityksille. Hankkeessa käynnistettiin toteutus toimintamallista tutkimus-, kehittämis- ja innovaatioalustalle aitoon Living Lab-ympäristöön (KYS ja Kuopion kaupungin perusterveydenhuollon vanhuspalvelut ja kotihoito). Hankkeessa tiivistettiin yhteistyötä tutkimus- ja oppilaitosten kehitysympäristöjen palveluiden huomioimiseksi toiminnassa. Hankkeen aikana tunnistettiin arjen innovaatioita (IdeaJalostamo) ja 76 uutta tuote-/palveluinnovaatiota. Hankkeen aikana toteutettiin yhteismarkkinointia, osallistuttiin erilaisiin tapahtumiin yritysten kanssa yhteisosastoilla, käynnistettiin alueen terveysteknologian Advisory Board toiminta sekä edistettiin terveysteknologia-alan yritysten kehittymistä kasvuohjelmien sekä kiihdyttämöiden sparrauksina.

Hankkeessa käynnistetyt innovaatio-, testaus ja kehitystoiminnot (Living Lab) jatkuvat osana KYS:n ja Kuopion kaupungin (vanhuspalvelut ja kotihoito) toimintaa ja niiden hankkeessa tunnistettuja kehityskohteita tullaan kehittämään edelleen.