Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71429

Hankkeen nimi: Molekulaarinen kuvantaminen innovaation ja kehityksen generaattorina terveys- ja lääkekehitysklusterissa

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.3.2016 ja päättyy 31.5.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Savon liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Itä-Suomen yliopisto

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 2285733-9

Jakeluosoite: Yliopistonranta 1

Puhelinnumero: 0294 45 1111

Postinumero: 70211

Postitoimipaikka: Kuopio

WWW-osoite: http://www.uef.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Kimmo Jokivarsi

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Tutkijatohtori

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: kimmo.jokivarsi(at)uef.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 050 341 7632

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

TAVOITTEET
Hankkeen tavoitteena on maksimoida alueelle tehtyjen tai tehtävien miljoonaluokan investointien (syklotroni/radiokemian laboratorio Kuopion yliopistollisessa sairaalassa (KYS) ja hyperpolarisaattori Itä-Suomen yliopistossa (UEF)) käyttö sekä yritysten että julkisen sektorin innovaatio- ja kehitystoiminnassa. Hanke on osa suurempaa molekulaarisen kuvantamisen kokonaisuutta, jonka tavoitteena on palvella Itä-Suomen alueen lääkekehitysklusterissa toimivia yrityksiä, Itä-Suomen yliopiston tutkimusyksiköitä sekä lisäksi Kuopion yliopistollisessa sairaalassa tehtävää kliinistä tutkimusta, sekä hyperpolarisaattorin osalta toimia myös kansallisena infrastruktuurina.

TOIMENPITEET
Hankkeen aikana käynnistetään ja luodaan yrityksille tarjottava prekliinisen molekulaarisen kuvantamisen palvelututkimuskonsepti, joka yhdistää sekä PET-kuvantamisen että hyperpolarisoidun MRI:n. Hankkeeseen sisältyy osallistuvien yritysten kanssa yhteistyössä toteutettavia pilotointiprojekteja. Lisäksi järjestetään koulutusta ja tiedotusta (seminaarisarjat, nettipohjainen koulutusaineisto, yritysvierailut) molekulaarisesta kuvantamisesta ja sen sovelluksista tärkeimmille kohderyhmille, joita ovat mm. lääkekehityspolussa olevien yritysten edustajat, yliopiston ja KYSin tutkijat, sekä Savonia-ammattikorkeakoulun (AMK) henkilöstö.

TULOKSET
Hanke vahvistaa Itä-Suomen asemaa kansainvälisesti korkeatasoisena innovaatio-, tutkimus- ja opetusympäristönä molekulaarisen kuvantamisen alueella. Hankkeen tuloksena syntyy pysyvä prekliininen radiolääkekehitysalusta, joka yhdistää KYSin radiomerkkiainetuotannon ja yritysten sekä Itä-Suomen yliopiston BioNMR-kuvantamisyksikön prekliinisen PET kuvantamisen. PET-radiolääkeaineiden prekliininen saatavuus sekä yritysten että yliopiston tutkimusprojekteihin on aikaisemmin toiminut kynnyskysymyksenä mm. laajojen EU-tutkimusrahoitusten sekä prekliinisten ostopalvelulääkeainetutkimusten saamisessa Itä-Suomen alueelle. Tämä pullonkaula poistuu toteutettavan hankkeen myötä. Kehitetty PET-palvelu integroidaan myös aiemmin luodun hyperpolarisoidun kuvantamistoiminnan kanssa yhdeksi molekulaarisen kuvantamisen palvelutoiminnaksi. Lisäksi kasvatetaan erityisesti yritysten tietoisuutta uusien molekulaaristen ja metabolisten kuvantamismenetelmien mahdollisuuksista. Hankkeen tuloksia voidaan siirtää kliiniseen lääketutkimukseen sekä hoitoihin tähtääviin projekteihin ja näin tukea lääkeainekehityspolkua sekä innovatiivista translationaalista lääketiedettä. Tämä varmistaa osaltaan tehokkaan ja turvallisen terveydenhuollon ja -hoidon tason tulevaisuudessa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Kuopiossa toimivat kansainväliset yritykset (esim. Charles River, Orion Pharma, FinVector, Mega Electronics, Aurealis Pharma) sekä kansalliset yritykset (esim. IECO).

Itä-Suomen yliopisto ja A.I.Virtanen -instituutin kuvantamisyksikkö.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Toiminta sijoittuu A.I.Virtanen -instituutin kuvantamisyksikköön, joka on kansallisella tutkimusinfrastruktuurien tiekartalla ja toimii kansallisena tutkimusinfrastruktuurina Biokeskus Suomen ja Finnish Infrastructure for Functional Imaging (FIFI) -yhteenliittymän kautta. Hankkeen aikana syntyvä palvelukonsepti on näin laajasti esillä ja saavutettavissa, jolloin eri kansalliset ja kansainväliset lääkekehitysfirmat voivat hyödyntää hankkeen kautta käyttöön tulevia palveluita ja uusia kuvantamismenetelmiä sekä välillisesti kuvantamistutkimusten kautta saatavia tuloksia.

Yliopiston prekliinistä tutkimusta tekevät yksiköt saavat käyttöönsä molekulaarisen kuvantamisen mahdollisuudet, mikä parantaa erityisesti kansainvälisestä tutkimusrahoituksesta kilpailevien tutkimusryhmien kilpailukykyä ja tutkimuksen tasoa. Tämä puolestaan lisää alueen houkuttelevuutta uusille lääkealan yrityksille.

Myös Kuopion yliopistollisen sairaalan kuvantamiskeskus (PET-kuvantaminen) hyötyy tulevaisuudessa, kun prekliinisen tutkimukset tulokset johtavat kliiniseen tutkimukseen (translaatio).

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 255 126

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 251 747

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 323 665

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 319 932

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Kuopion

Kunnat: Kuopio

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 8, joihin työllistyvät naiset 4

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen toimintaympäristö ja sitä seuraava palvelutoiminta on sukupuolineutraalia
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Hankkeen toiminta ja sitä seuraava palvelutoiminta on sukupuolineutraalia
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen toiminta ja sitä seuraava palvelutoiminta on sukupuolineutraalia

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 1 2
Materiaalikuljetusten vähenemisen kautta vähentää energian (esim. polttoaineen) kulutusta
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 2
Materiaalikuljetusten vähenemisen kautta vähentää kasvihuonekaasupäästöjä
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei vaikutusta
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 2 2
Materiaalikuljetusten vähenemisen kautta vähentää kasvihuonekaasupäästöjä
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutusta
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Ei vaikutusta
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei vaikutusta
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 6
Tavoitteena on saada maksimaaliseen käyttöön alueella olevia ja lähiaikoina tulevia laitteita. Mahdollistaa alueen eri firmojen sekä tutkimusyksiköiden laajenemisen ja vahvistumisen
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 7 8
Käynnistää lisää yhteistyötä ja projekteja eri firmojen ja yliopiston välillä, mahdollistaa uutta prekliinistä toimintaa ja valmiutta verkostoitumiseen
Liikkuminen ja logistiikka 7 7
Toiminta voidaan toteuttaa Kuopiossa, paikallisesti tuotetuilla aineilla, tutkijoilla ja koe-eläimillä
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 4 7
Hyödyttää Itä-Suomen yliopiston, KYSin sekä paikallisten firmojen vaikutusta terveydenhuollon ja tutkimuksen alueella
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Tulokset hyödyttävät kaikkia
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Tulokset hyödyttävät kaikkia
Kulttuuriympäristö 0 4
Vahvistaa Kuopion asemaa T&K&I-ympäristönä
Ympäristöosaaminen 0 0
Lääketieteelliseen kuvantamiseen liittyvällä toiminnalla ei ole vaikutusta ympäristöosaamiseen

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen aikana luotiin ja käynnistettiin yrityksille tarjottava prekliinisen molekulaarisen kuvantamisen palvelututkimuskonsepti, joka yhdistää KYSin radiomerkkiainetuotannon sekä Itä-Suomen yliopiston BioNMR-kuvantamisyksikön prekliinisen PET-kuvantamisen että hyperpolarisoidun MRI:n. Osallistuvien yritysten kanssa toteutettiin yhteistyössä myös pilotointiprojektit. Lisäksi järjestettiin sekä koulutusta että tiedotusta molekulaarisesta kuvantamisesta ja sen sovelluksista.