Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71432

Hankkeen nimi: Savilahden vähähiilinen energiamalli - SaVE

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2016 ja päättyy 31.12.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kuopion kaupunki

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0171450-7

Jakeluosoite: Tulliportinkatu 31, PL 228

Puhelinnumero: 017 182 111

Postinumero: 70101

Postitoimipaikka: Kuopio

WWW-osoite: http://www.kuopio.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: KETTUNEN TAPIO

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: tapio.kettunen(at)kuopio.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0447182187

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Savilahti on Kuopion seudun merkittävin seuraava kaupunkiympäristön kehitysprojekti. Julkis- ja yksityissektorin on arvioitu investoivan tulevaisuudessa alueen rakennetun ympäristön toteuttamiseen liki miljardi euroa. Kuopion kaupungin Savilahti-projektissa on tavoitteena kehittää Kuopion Savilahden alueesta 34 000 toimijan ajanmukainen, viihtyisä ja hyvinvoiva, keskustaan kytkeytyvä asuin-, opiskelu- ja työskentelyalue. Savilahden vähähiilinen energiamalli (SaVE) -hankkeessa kartoitetaan Savilahden alueen energiankäytön ja sen tehokkuuden nykytila ja parhaat keinot mahdollisimman vähähiilisen alueen kehittämiseksi. Hanke vastaa sekä EU-tason että kansallisen ja aluetason ilmasto- ja energiapoliittisiin strategioihin. Hanke vastaa osaltaan Kuopion ilmastopoliittisen ohjelman 2009–2020 jalkauttamisesta aluesuunnitteluun ja yrityskenttään. Hankkeen tuloksena syntyy etenemissuunnitelma mahdollisimman energiatehokkaan ja vähähiilisen työ-, opiskelu- ja asuinalueen kehittämiseksi. Hankkeen tuloksia voidaan hyödyntää myös muilla vastaavilla alueilla.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä ovat alueen nykyiset kiinteistönomistajat, oppilaitokset, yritykset ja julkisten palveluiden tuottajat.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisiä kohderyhmiä ovat Savilahden alueen ulkopuoliset tai alueelle muuttavat yritykset, oppilaitokset ja asukkaat.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 75 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 75 000

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 95 245

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 95 245

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Kuopion

Kunnat: Kuopio

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Projektissa huomioidaan Työ- ja elinkeinoministeriön Tasa-arvon valtavirtaistaminen kehittämisohjelmissa ja projekteissa -ohje. Lisäksi projektissa huomioidaan Kuopion kaupungin tasa-arvo -ohjeet.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeessa huomioidaan Työ- ja elinkeinoministeriön Tasa-arvon valtavirtaistaminen kehittämisohjelmissa ja projekteissa -ohje. Projektissa huomioidaan myös Kuopion kaupungin tasa-arvo -ohjeet, joiden mukaan henkilövalintoihin eivät vaikuta sukupuoli, ikä, uskonto tai sosiaalinen tausta, vaan henkilöt valitaan ainoastaan pätevyyden perusteella. Sukupuolinäkökulma huomioidaan projektia varten tehtävissä projektihenkilöstön rekrytoinneissa.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen sisällöllinen teema ei liity sukupuolten tasa-arvoisuuteen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 4 7
Alueen suurten energiankäyttäjien - ja tuottajien toimintaa kehittämällä voidaan vaikuttaa välillisesti kestävään luonnonvarojen käyttöön.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 3 9
Hankkeessa toteuttavien esiselvitystöiden tuloksena ja avulla voidaan ottaa jatkossa käyttöön teknisiä järjestelmiä ja toimintamalleja (mm. aurinkoenergia, geoenergia, rakennusautomaatio, kaukojäähdytys), joiden käyttäminen vähentää energian tuotannosta ja käytöstä aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Hankkeella ei ole välittömiä tai välillisiä vaikutuksia alueen kasvillisuuteen, eliöihin tai luonnon monimuotoisuuteen.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 3 8
Hankkeessa toteuttavien esiselvitystöiden tuloksena ja avulla voidaan ottaa jatkossa käyttöön teknisiä järjestelmiä ja toimintamalleja (mm. aurinkoenergia, geoenergia, rakennusautomaatio, kaukojäähdytys), joiden käyttäminen vähentää energian tuotannosta ja käytöstä aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hankkeella ei ole suoria vaikutuksia Natura 2020 -ohjelman kohteisiin.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 3
Alueella tapahtuvan toiminnan energiatehokkuuteen liittyy oleellisena osana myös jätehuoltoratkaisut. Jätehuolto ei sisälly suoraan hankkeen tarkastelviin teemoihin.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 3 10
Hankkeessa selvitetään aurinko- ja geoenergian (vesi-, maa- ja kalliolämpö)hyödyntämispotentiaali Savilahden alueella.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 7 7
Projekti toteutetaan Savilahti-projektin osaprojektina. Savilahti-projektin tavoitteisiin on asetettu alueen kehittäminen kestävästi, osaavasti ja yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 3 4
Hankkeessa selvitetään sekä ICT- että älykkään energiaverkon hyödyntämismahdollisuudet energiatehokkuuden edistämiseksi.
Liikkuminen ja logistiikka 2 3
Hankkeessa tehdään yhteistyötä Viisaan liikkumisen hankkeen sekä muiden Savilahti-projektiin liittyvien liikennehankkeiden kanssa.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 1 2
Hankkeessa järjestetään avoimia tilaisuuksia, joihin voivat osallistua kaikki alueen yritykset ja oppilaitokset sekä niiden työntekijät ja opiskelijat.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Hankkeessa järjestetään avoimia tilaisuuksia, joihin voivat osallistua kaikki alueen yritykset ja oppilaitokset sekä niiden työntekijät ja opiskelijat.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Hankkeessa järjestetään avoimia tilaisuuksia, joihin voivat osallistua kaikki alueen yritykset ja oppilaitokset sekä niiden työntekijät ja opiskelijat. Projektissa huomioidaan Työ- ja elinkeinoministeriön Tasa-arvon valtavirtaistaminen kehittämisohjelmissa ja projekteissa -ohjeistus. Lisäksi projektissa huomioidaan Kuopion kaupungin tasa-arvo-ohjeet.
Kulttuuriympäristö 0 0
Hankkeella ei ole suoria vaikutuksia kulttuuriympäristöön.
Ympäristöosaaminen 3 5
Hankkeessa järjestetään avoimia energiatehokkuuteen ja ympäristöasioihin liittyviä tilaisuuksia, joihin voivat osallistua kaikki alueen yritykset ja oppilaitokset sekä niiden työntekijät ja opiskelijat.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Projektin tuotoksena syntyi etenemissuunnitelma energiatehokkaan ja vähähiilisen Savilahden kehittämiseksi, joka sisältää seuraavat maksatushakemuksen liitteenä toimitettavat tuotokset:
- Selvitys aurinkoenergian hyödyntämismahdollisuuksista sisältäen selvitysaineistot ja raportin karttaliitteineen, kartta-aineistot kaupungin sisäisessä karttapalvelussa (Taavi) ja julkisessa Kuopion karttapalvelussa.
- Selvitys geoenergian (vesi-, kallio- ja maalämpö) hyödyntämismahdollisuuksista sisältäen selvitysaineistot ja raportin karttaliitteineen, kartta-aineistot kaupungin sisäisessä karttapalvelussa (Taavi) ja julkisessa Kuopion karttapalvelussa.
- Selvitys kiinteistöjen nykyisistä lämmitys- ja jäähdytysratkaisuista
- Kuvaus vuoden aikana järjestetystä avoimesta tapahtumasta (Resurssiviisas tulevaisuus –seminaari 26.5.2016).
- Vertailu vastaaviin muihin kansallisiin ja kansainvälisiin asuin- ja kampusalueisiin ja niissä toteutettuihin toimenpiteisiin energiatehokkuuden parantamiseksi.