Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71434

Hankkeen nimi: Turvallisuudentunne kotona (TuTunKo)

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2016 ja päättyy 30.6.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Innovaatiorahoituskeskus Business Finland

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy

Organisaatiotyyppi: Tutkimuslaitos

Y-tunnus: 2647375-4

Jakeluosoite: PL 1000

Puhelinnumero: 020 722 111

Postinumero: 02044

Postitoimipaikka: VTT

WWW-osoite: www.vtt.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Kaartinen, Jouni

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: N/A

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jouni.kaartinen(at)vtt.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358407532893

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Turvallisuudentunne kotona (TuTunKo) -projektissa tutkitaan digitaalisten palveluiden ja sovellusten vaikutuksia kotona asuvan muistisairaan ikääntyneen turvallisuudentunteeseen ja arjen sujumiseen. Tavoitteena on selvittää, millaiset asiat luovat turvallisuudentunnetta alkavan muistisairauden omaavalle henkilölle ja lisäksi selvitetään, kuinka heidän arkensa sujumista ja kotona asumista voidaan helpottaa. Hankkeessa on tarkoitus suunnitella alkavan muistisairauden omaavien henkilöiden kotona asumisen tueksi henkilökohtaisesti räätälöitävä käyttäjäkeskeinen digitaalinen palvelukanava palveluineen. Hankkeessa suunnitellaan myös palvelukanavaan integroitavat vaikuttavuuden mittaristot. Projektin kohderyhmiä ovat muistisairaat henkilöt ja heidän omaisensa, digitaalisia palveluja tuottavat yritykset ja organisaatiot. Projektikokonaisuus toteutetaan kahden tutkimuslaitoksen rinnakkaisena projektina. Mukana olevat tutkimuslaitokset ovat Teknologian tutkimuskeskus VTT ja Oulun yliopisto. Tutkimusprojekti toteutetaan yhteistyössä tutkimuslaitosten, kaupunkien ja yritysten kanssa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 375 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 373 110

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 386 100

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 382 495

6 Maantieteellinen kohdealue

Hankkeen toiminta on valtakunnallista

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: on Kaitoväylä 1

Postinumero: 90571

Postitoimipaikka: Oulu

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 8, joihin työllistyvät naiset 4

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Toimintaympäristön analyysiä sukupuolinäkökulmasta ei ole tehty.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen TKI-työ kohdentuu tasapuolisesti sekä naisiin että miehiin, joita on muistisairaissa, omaishoitajissa, hoito- ja avustustyöntekijöissä. Muistisairautta sairastavien joukossa on sekä miehiä että naisia, mutta mitä ikääntyneempiä muistisairaat ovat, sitä suurempi osuus heistä on naisia. Kotona asuvien muistisairaiden omaishoitajista ja hoitotyöntekijöistä valtaosa on naisia.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen. Kummankin sukupuolen näkökulmat otetaan huomioon TKI-työssä, koska projektityöntekijöissä ja kehitettävien palveluiden käyttäjäryhmissä on sekä naisia että miehiä.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 7 0
Hankkeessa kehitettävä turvallisuuden tunnetta lisäävä digitaalinen palvelukanava ja hoitokokonaisuus vähentää ihmisten kuljettamistarvetta pitkien etäisyyksien maassamme. Osa avustus-, hoito- ja vierailukäynneistä voidaan korvata etäpalveluilla. Myös palveluiden tuottamisen kuljetusresursseja voidaan optimoida helpommin. Säästöt kuljetuskapasiteetissa ja polttoaineissa vähentävät luonnonvarojen käyttöä ja ilmakehän hiilidioksidikuormitusta sekä saasteita. Digitaalisen palvelukanavan kautta voidaan ihmisiä helposti opastaa ympäristöystävälliseen elämäntyyliin.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 7 0
Digitaalisen palvelukanavan tehokkaan käytön avulla ihmisten ja tarvikkeiden kuljettamistarve vähenee ja kuljetus voidaan optimoida tehokkaammin. Tämän seurauksena syntyy vähemmän kasvihuonekaasuja, saasteita ja luonnonvaroja säästetään.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 6
Kuljetussäästöjen seurauksena syntyy vähemmän kasvihuonekaasuja, ilmansaasteita sekä saavutetaan luonnonvarojen säästöä. Tämä edesauttaa kasvien, eläimistön ja luonnon monimuotoisuuden säilymisessä. Palvelukanavan avulla tehtävän ympäristöystävällisen elämäntyyliin opastamisella voidaan vaikuttaa myös luonnonsuojeluun.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 5
Kuljetussäästöjen ja ympäristövalistuksen seurauksena syntyy vähemmän kasvihuonekaasuja ja ilmansaasteita. Tämä vähentää myös luonnonvarojen käyttöä edesauttaen vesien, maaperän ja ilman suojelussa.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 2
Natura 2000 -ohjelman kohteisiin projekti vaikuttaa epäsuorasti edellä kuvattujen ympäristövaikutusten avulla.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 7 0
Digitaalisen palvelukanavan käyttö vähentää paperinkäyttöä viestinnässä ja asioiden hoidossa. Kanavan kautta tarjottavalla ympäristövalistuksella voidaan muuttaa ihmisten kulutuskäyttäytymistä ympäristöystävällisempään suuntaan. Projektissa mukana olevat yritykset ja toimijat voivat osaltaan vaikuttaa luonnonvarojen käyttöön ja syntyvän jätteen määrään huomioimalla tuotantoteknologiaan, toimivaan logistiikkaan sekä jätteidenkäsittelyyn liittyviä seikkoja.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 7
Digitaalisen palvelukanavan laitteiden suunnittelussa ja valinnassa suositaan energiatehokkaita ratkaisuita. Palvelukanavan rakentamisessa ja käytössä voidaan suosia uusiutuvilla luonnonvaroilla tuotettua sähköä. Palvelukanavan yhteyteen voidaan rakentaa uusiutuvien energiamuotojen tarjouskampanjoita. Kanavan kautta tehtävällä ympäristövalistuksella ja mainonnalla voidaan vaikuttaa kuluttajan energiavalintoihin.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 0
Projektissa puututaan pitkien etäisyyksien aiheuttamiin ongelmiin kehittämällä etäteknologioita luomaan turvallisuudentunnetta ja palveluita kotona asuville muistisairaille iäkkäille omalla kotipaikkakunnallaan. Tämä vahvistaa osaltaan paikkakuntien elinkeinoelämän elinvoimaisuutta ja monipuolisuutta. Tutkimus- ja tuotekehitystyö tehdään valtakunnallisesta perspektiivistä, jotta kehitettävät tuotteet ja palvelut ovat kansainvälisestikin kilpailukykyisiä ja Suomen vientiä edistäviä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 0
Digitaalisella palvelukanavalla pyritään vaikuttamaan suoraan muistisairaan ikääntyvän elämänlaatuun, omaisten mielenrauhaan sekä palveluntuottajien resurssitehokkuuteen. Palvelukanava mahdollistaa monipuolisen kolmansien osapuolien palveluiden tukemisen ja tuottamisen edesauttaen aineettomien tuotteiden sekä palveluiden liiketoimintamahdollisuuksia.
Liikkuminen ja logistiikka 10 0
Digitaalinen palvelukanavakokonaisuus mahdollista muistisairaan itsenäisemmän asumisen ja fyysisen palvelutarpeen vähenemisen. Monitoroinnin ja etäyhteyksien avulla voidaan osa käynneistä suorittaa sähköisesti vähentäen kuljettamisen aiheuttamaa ympäristökuormitusta. Kuljetuskapasiteettiä voidaan myös paremmin optimoida ajantasaisen kuljetustarpeen perusteella.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 9 0
Projekti pyrkii aktiivisesti edistämään muistisairaan henkilökohtaista hyvinvointia. Projektin päätavoitteena on lisätä kotona asuvan muistisairaan ikääntyneen arjen koettua turvallisuutta, omahoitoa ja itsenäistä selviytymistä huomioiden muistisairaan ikääntyneen yksilölliset, muuttuvat, tarpeet hyödyntämällä integroitavia yksilöllisiä digitaalisia toimintamalleja, palveluita ja sovelluksia. Muistisairaiden lisäksi projekti pyrkii edistämään omaisten hyvinvointia lisäämällä myös heidän turvallisuudentunnetta sekä sujuvaa ja tyytyväistä arkea. Projektissa huomioidaan hyvinvointipalveluiden koko ketju loppukäyttäjistä palveluntuottajiin, mitä kautta tulokset tukevat ja edistävät hyvinvointia eri tasoilla.
Tasa-arvon edistäminen 5 0
Tutkittava digitaalinen palvelukanava ja hoitokokonaisuus koskevat tasapuolisesti sekä naisia että miehiä. Projekti myös huomioi tasapuolisesti eri käyttäjäryhmiä kuten palveluiden käyttäjiä (muistisairaat, omaiset, hoitohenkilöstö) ja hoivapalveluiden tuottajia.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 9 0
Projekti tukee muistisairaiden kotona asumista edistäen muistisairaan omahoitoa, arjen sujumista ja turvallisuudentunteen kokemista. Projektissa huomioidaan myös muistisairaan omaisten hyvinvoinnin sekä hoivapalvelutuottamisen parissa työskentelevien työ- ja toimintakyvyn edistämisen, mikä lisää osaltaan sosiaalista kestävyyttä. Projekti tuo myös mahdollisuuksia vahvistaa kansalaistoimijalähtöistä kehittämistä paikallistasolla välittämällä projektin tuloksia alan kansalaisjärjestöille kuten Muistiliitolle ja sen paikallisille toimijoille. Projekti mahdollistaa myös yhteistyön järjestöjen kanssa mm. siten että järjestöjä käytetään projekteissa asiantuntijoina ja että projektista tiedotetaan järjestöjen julkaisuissa. Projektiin osallistuva paikallisyhdistys on Oulun seudun muistiyhdistys ry.
Kulttuuriympäristö 7 0
Projektissa kehitettävät teknologiset ratkaisut tukevat muistisairaan kotona asumista, mikä osaltaan pitää kulttuuriympäristöjä elinvoimaisina.
Ympäristöosaaminen 8 0
Projekti vaikuttaa taloudelliseen kestävyyteen mm. kehittämällä uusia vihreän talouden liiketoimintamahdollisuuksia digitaalisten palveluiden avulla, joita tarjoavat esim. projektisuunnitelman mukainen uuteen teknologiaan ja tutkimukseen perustuva liiketoiminnan kehittäminen. Panostamalla vihreän talouden ja yritysten tuotteiden kehittämiseen projekti mahdollistaa alan liiketoiminnan ja työllisyyden kasvun uusien energiaa ja resursseja säästävien digitaalisten teknologioiden ympärille. Projektin tuloksista tiedottaminen lisää ympäristötietoisuutta.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Turvallisuudentunne kotona (TuTunKo) -projektissa tutkitaan digitaalisten palveluiden ja sovellusten vaikutuksia kotona asuvan muistisairaan ikääntyneen turvallisuudentunteeseen ja arjen sujumiseen. Tavoitteena on selvittää, millaiset asiat luovat turvallisuudentunnetta alkavan muistisairauden omaavalle henkilölle ja lisäksi selvitetään, kuinka heidän arkensa sujumista ja kotona asumista voidaan helpottaa. Hankkeessa on tarkoitus suunnitella alkavan muistisairauden omaavien henkilöiden kotona asumisen tueksi henkilökohtaisesti räätälöitävä käyttäjäkeskeinen digitaalinen palvelukanava palveluineen. Hankkeessa suunnitellaan myös palvelukanavaan integroitavat vaikuttavuuden mittaristot. Projektin kohderyhmiä ovat muistisairaat henkilöt ja heidän omaisensa, digitaalisia palveluja tuottavat yritykset ja organisaatiot. Projektikokonaisuus toteutetaan kahden tutkimuslaitoksen rinnakkaisena projektina. Mukana olevat tutkimuslaitokset ovat Teknologian tutkimuskeskus VTT ja Oulun yliopisto. Tutkimusprojekti toteutetaan yhteistyössä tutkimuslaitosten, kaupunkien ja yritysten kanssa.