Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71435

Hankkeen nimi: Hitaan ajattelun matkustavat laboratoriot

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.3.2016 ja päättyy 28.2.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Innovaatiorahoituskeskus Business Finland

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Lapin Yliopisto

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 0292800-5

Jakeluosoite: PL 122

Puhelinnumero:

Postinumero: 96101

Postitoimipaikka: ROVANIEMI

WWW-osoite: www.ulapland.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Erkkilä, Jaana

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: N/A

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jaana.erkkila-hill(at)ulapland.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358404844411

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tässä hankkeessa tavoitellaan kansainvälisesti korkeatasoista ja tutkimuksellisesti haasteellista asetelmaa, jossa taidelähtöiset menetelmät toimivat yhdistävänä lähtökohtana terveyden, hyvinvoinnin ja matkailupalvelujen risteysalueella tapahtuvassa tutkimus- ja kehitystyössä. Projektin uutuusarvo nousee sen ennakkoluulottomasta ja haasteellisesta yhteistyöstä, joka uudistaa perinteisesti erillisten toimintakenttien osaamista rikkomalla niiden välisiä raja-aitoja. Hankkeessa pyritään tarkastelemaan syvällisesti taidelähtöisten menetelmien potentiaalia hyvinvointimatkailun ja –liiketoiminnan piirissä, sekä palvelujen tuottajien (eli yritysten ja yhdistysten), henkilöstön että palvelujen käyttäjien tarpeista ja näkökulmista lähtien. Hankkeessa ei niinkään ennakoida vaan luodaan tulevaisuuden liiketoimintamahdollisuuksia terveys- ja hyvinvointipalvelujen sekä matkailun muuttuvassa kentässä. Tuloksilla on erinomainen hyödyntämispotentiaali yhtä lailla taiteen, hyvinvoinnin kuin matkailun piirissä. Hankkeen keskiössä ovat ”Hitaan ajattelun matkustavat laboratoriot”, joiden kolme toiminnallista ulottuvuutta (taiteellinen ajattelu, hiljaisuus ja kävely) alakäsitteineen toimivat hitaan ajattelun laboratorioissa tuotekehittämisen lähtökohtana ja ideageneraattorina.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 99 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 94 906

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 100 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 95 653

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Rovaniemen

Kunnat: Rovaniemi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Yliopistonkatu 8

Postinumero: 96100

Postitoimipaikka: Rovaniemi

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hankkeen valmistelussa on tiedostettu toiminnan kohteena olevien sektoreiden (hyvinvointi- ja terveyspalvelut, taiteet, ja matkailu) työvoiman naisvaltaisuus. Varsinaista toimintaympäristön analyysia ei kuitenkaan ole tehty.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen toimenpiteet kohdistuvat ns. All-round kohderyhmään. Toiminnassa huolehditaan tasavertaisesta suhtautumisesta kohderyhmän henkilöihin sukupuolesta ja muista tekijöistä riippumatta. Hankkeen toteutuksessa seurataan sukupuolten välisen tasa-arvon toteutumista ja tehdään tarvittaessa toimenpiteitä asian korjaamiseksi, mikäli tässä havaitaan puutteita.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Päätavoite ei ole sukupuolten tasa-arvon lisääminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Hankkeen toimenpiteet eivät kohdistu luonnonympäristöön
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Hankkeen toimenpiteet eivät kohdistu luonnonympäristöön
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Hankkeen toimenpiteet eivät kohdistu luonnonympäristöön
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Hankkeen toimenpiteet eivät kohdistu luonnonympäristöön
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hankkeen toimenpiteet eivät kohdistu luonnonympäristöön
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Hankkeen toimenpiteet eivät kohdistu materiaaleihin ja jätteisiin
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Hankkeen toimenpiteet eivät kohdistu materiaaleihin ja jätteisiin
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 0
Hankkeen toimenpiteiden välittömänä tavoitteena on vaikuttaa tulosten kautta positiivisesti paikallisten elinkeinojen kehitykseen.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 0
Hankkeen toimenpiteiden kautta luodaan lähtökohtia uudenlaisten palvelujen kehittämiseen hyvinvointi- ja terveys-, sekä matkailupalvelujen risteyksessä.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Hankkeen toimenpiteet eivät kohdistu liikkumiseen ja logistiikkaan, mutta toimenpiteillä voi olla välillisiä vaikutuksia myöhemmin myös liikkumista ja logistiikkaa koskevaan kehitykseen erityisesti matkailusektorilla. Näitä välillisiä vaikutuksia on kuitenkin haastavaa arvioida tässä vaiheessa.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 0
Hankkeen toimenpiteillä tavoitellaan nimenomaan terveys- ja hyvinvointisektorin palvelujen kehitystä, joten on todennäköistä että hankkeella on sekä välittömiä että välillisiä vaikutuksia hyvinvoinnin edistämiseen.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Hankkeen toimenpiteissä suhtaudutaan tasa-arvoisesti kohderyhmän henkilöihin, mutta tasa-arvon edistäminen ei ole hankkeen erityinen tavoite.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Hankkeen toimenpiteissä suhtaudutaan yhdenvertaisesti kohderyhmän henkilöihin, mutta yhdenvertaisuuden edistäminen ei ole hankkeen erityinen tavoite.
Kulttuuriympäristö 1 0
Hankkeen toimenpiteillä on jonkin verran välitöntä vaikutusta kulttuuriympäristön positiiviseen kehitykseen taidelähtöisten menetelmien hyödyntämisen kautta.
Ympäristöosaaminen 0 0
Ympäristöosaamisen kasvattaminen ei ole hankkeen päätavoite.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Tässä hankkeessa tavoitellaan kansainvälisesti korkeatasoista ja tutkimuksellisesti haasteellista asetelmaa, jossa taidelähtöiset menetelmät toimivat yhdistävänä lähtökohtana terveyden, hyvinvoinnin ja matkailupalvelujen risteysalueella tapahtuvassa tutkimus- ja kehitystyössä. Projektin uutuusarvo nousee sen ennakkoluulottomasta ja haasteellisesta yhteistyöstä, joka uudistaa perinteisesti erillisten toimintakenttien osaamista rikkomalla niiden välisiä raja-aitoja. Hankkeessa pyritään tarkastelemaan syvällisesti taidelähtöisten menetelmien potentiaalia hyvinvointimatkailun ja –liiketoiminnan piirissä, sekä palvelujen tuottajien (eli yritysten ja yhdistysten), henkilöstön että palvelujen käyttäjien tarpeista ja näkökulmista lähtien. Hankkeessa ei niinkään ennakoida vaan luodaan tulevaisuuden liiketoimintamahdollisuuksia terveys- ja hyvinvointipalvelujen sekä matkailun muuttuvassa kentässä. Tuloksilla on erinomainen hyödyntämispotentiaali yhtä lailla taiteen, hyvinvoinnin kuin matkailun piirissä. Hankkeen keskiössä ovat ”Hitaan ajattelun matkustavat laboratoriot”, joiden kolme toiminnallista ulottuvuutta (taiteellinen ajattelu, hiljaisuus ja kävely) alakäsitteineen toimivat hitaan ajattelun laboratorioissa tuotekehittämisen lähtökohtana ja ideageneraattorina.