Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71437

Hankkeen nimi: Maantien 847 ja Zatelliitin yritysalueen liittymän liikennejärjestelyt

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 1.2. Pk-yritysten kannalta tärkeiden liikenne- ja logistiikkayhteyksien parantaminen (vain Itä- ja Pohjois-Suomessa)

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2016 ja päättyy 31.12.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Liikennevirasto

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 1010547-1

Jakeluosoite: PL 33

Puhelinnumero: 0295 343 000

Postinumero: 00521

Postitoimipaikka: HELSINKI

WWW-osoite: http://www.liikennevirasto.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Pirkko Ylitalo

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: pirkko.ylitalo(at)ely-keskus.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0295 038 290

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Zatelliitin yritysalue sijoittuu Zeppelinin ja Kempeleen keskustan väliin moottoritien laatukäytävän alueelle. Liikennöinti alueelle tapahtuu nykyisin ainoastaan Ketolanperäntien kautta. Tähän saakka ongelmana on ollut alueen saavutettavuus, sillä etenkin ruuhka-aikaan liikennöinti "pussinperälle" on ollut hankalaa. Tonttien markkinoinnissa on usean yrityksen kohdalla tullut esille, että liikenneyhteyden puute seututie 847:n suuntaan ja sijainti "pussinperällä" ovat esteenä alueen kehittymiselle.

Yritystoiminnan olosuhteiden parantamiseksi Kempeleen kunta on kaavoittanut Zatelliitin aluetta edelleen. Tiejärjestelyjen osalta kaava on vahvistunut, mutta yritysalueen kortteleiden kaavoitus on luonnosvaiheessa. Kunta on yhdessä Liikenneviraston kanssa luomassa parempia liikenneyhteyksiä Zatelliitin alueelta seututien 847 suuntaan.

Tavoitteena on parantaa Zatelliitin yritysalueen vetovoimaisuutta ja saavutettavuutta. Alueen vetovoimaisuus lisääntyy liikennejärjestelyjen ja saavutettavuuden parantuessa, ja sitä kautta tarjoaa alueella jo toimiville yrityksille kasvun mahdollisuuksia sekä uusille yrityksille houkuttelevan sijainnin logistisesti hyvällä paikalla. Seurauksena yritysten menestymisestä ja uusien yritysten perustamisesta Zatelliitin alueelle työpaikkojen määrä kasvaa ja tuo heijastusvaikutuksena työtä ja hyvinvointia koko seudulle. Tavoitteena on saada alueelle 25 uutta yritystä ja noin 400 uutta työpaikkaa tuotannollisen alan yrityksiin.

Tavoitteen toteuttamiseksi suunnitellaan ja rakennetaan Zatelliitintien jatke Komeetantielle. Liikennevirasto rakentaa Komeetantien sekä seututien 847 ja Komeetantien liittymäjärjestelyt. Tärkeiden liikenne- ja logistiikkayhteyksien parantumisen myötä saavutetaan alueelle yritystoiminnan kasvua sekä uusia työpaikkoja. Hankkeen pitkän aikavalin vipuvaikutuksena tuotannollisten yritystilojen rakentamisen investointien arvo on noin 95 milj. €.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Varsinaisina, ensisijaisena kohderyhmänä hankkeella ovat sekä nykyiset että tulevat Zatelliitin yritysalueen yritykset. Nykyisin alueella toimivia yrityksiä ovat mm. Ouman Oy, Agrimarket Oy, Oulun Seudun Sähkö, JP-Caravan, Oulun DM-Auto, Lumon Suomi Oy, Oulun Konekeskus Oy, Pesula Liaton Oy, Sikla Oy, Tekniseri Oy, Ekonor Oy, Päätoimija Oy, LämpöYkkönen Oy, Movere Oy ja Ikikotiremontit Oy.

Alueelle kaavoitetut ja kaavoitettavat tontit mahdollistavat tilaa vievän kaupallisen toiminnan sijoittumista alueelle sekä edistävät kaupallista liike- ja toimistorakentamista.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisenä kohderyhmänä ovat kaikki tienkäyttäjät, sillä alueella liikennöinti muuttuu sujuvammaksi uusien reittivaihtoehtojen myötä.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 800 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 790 999

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 1 720 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 1 581 997

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulun

Kunnat: Kempele

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Varsinaista toimintaympäristön analyysia ei ole tehty. Hankkeella kuitenkin pyritään edistämään sukupuolten välistä tasa-arvoa siten, että kaikki hyötyisivät tasapuolisesti hankkeesta ja sen tuloksista. Zatelliitin alueen käyttäjiksi pyritään houkuttelemaan kummankin sukupuolen edustajia, eikä hanke aiheuta tähän muutospaineita.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Valtavirtaistaminen toteutuu siten, että toteutettava kohde on molempien sukupuolten kannalta hyvä ja toimiva. Itse hankkeen toimenpiteissä sukupuoli ei ole ratkaiseva kriteeri (esim. urakoitsijoiden, tavaran toimittajien) valinnassa. Hankkeen toimenpiteillä edistetään yleisesti kaikkien yritysten saavutettavuutta ja toimintaedellytyksiä.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Sukupuolten tasa-arvon edistämiseen ei voida suoraan liikennejärjestelyillä vaikuttaa, koska asiakkaat, kohdealueella työskentelevät ja paikalliset asukkaat tekevät itse valintojaan käyttämiensä liikennemuotojen ja väylien käytön suhteen. Sinänsä hanke parantaa laajasti ja kokonaisvaltaisesti eri liikennemuotojen sujuvuutta.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys -2 2
Hanke kuluttaa jonkin verran luonnovaroja, joten sillä on vähäinen välitön vaikutus. Välillisesti vaikutukset ovat lievästi myönteisiä, sillä liikenteen sujuvuuden ja uuden reittimahdollisuuden myötä asiointimatkat alueelle voivat lyhentyä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Ei merkittävää vaikutusta.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei vaikutusta.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 1
Uusi reittivaihtoehto Zatellitiin alueelta voi vähentää hieman liikenteen päästöjä asiointimatkojen lyhentyessä.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hanke ei sijoitu Natura-ohjelman kohteiden läheisyyteen.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Ei vaikutusta.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei vaikutusta.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 0
Zatelliitin alueen liikenneolosuhteiden parantaminen lisää alueen yritysten toimintaedellytyksiä. Hyvät ja sujuvat liikenneyhteydet edistävät elinkeinorakenteen kestävää kehittämistä mahdollistaen yritysten toimimisen sekä lähellä Kempeleen keskustaa ja lähellä asiakasvirtoja.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 2
Osaltaan hanke luo välillisesti yritystoimintamahdollisuuksia myös ainettomien tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen.
Liikkuminen ja logistiikka 10 0
Hanke parantaa alueen liikenneolosuhteita ja mahdollistaa myös uuden reittivaihtoehdon myötä joukkoliikennereittienkin kehittämisen. Lisäksi kevyen liikenteen reittien kehittäminen mahdollistaa myös päästöttömän työmatka- ja yrityksissä asiointiliikenteen.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 0
Zatelliitin alueen kehittäminen lisää työpaikkoja ja siten toimeentuloa.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Ei suoraa vaikutusta.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Ei suoraa vaikutusta.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei vaikutusta.
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei merkittävää vaikutusta.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeessa on rakennettu uusi liittymä Zatelliitin yritysalueelle. Liittymän rakentaminen paransi Zatelliitin yritysalueen saavutettavuutta ja yritysalueen vetovoimaisuutta.