Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71439

Hankkeen nimi: Kasvua ja kilpailukykyä kärkialoille - KASKI

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2016 ja päättyy 31.12.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pirkanmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy

Organisaatiotyyppi: Muu julkisoikeudellinen oikeushenkilö

Y-tunnus: 0932480-2

Jakeluosoite: Hoiskontie 25

Puhelinnumero: 044 4659 380

Postinumero: 62900

Postitoimipaikka: Alajärvi

WWW-osoite: http://www.jpyp.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Juha Lehtineva

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: kehittämispäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: juha.lehtieva(at)jpyp.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 044 2970 494

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on kasvattaa Järviseudun kärkiteollisuuden alojen pienten yritysten tuotantovolyymiä niiden kilpailukykyä parantamalla. Keskeisiä yritysten kilpailukyvyn parantamisen edellytyksiä ovat tuotteiden ja palveluiden asiakaslähtöinen, tehokas tuotteistaminen ja kaupallistaminen. Volyymien säilyttäminen ja kasvu edellyttävätkin järjestelmällistä asiakaspalveluprosessien ja kaupallistamisen kehittämistä sekä uusien markkina-alueiden hankkimista. Käytettäviä keinoja ovat uusien innovatiivisten ja kysyntälähtöisten tuote-palvelukonseptien kehittäminen, kaupallistamis- ja asiakaspalveluprosessien uudistaminen sekä alueen pienten yritysten hakeutumisen aktivointi uusille markkina-alueille.

Hankkeen toimenpiteinä järjestetään erilaisia tilaisuuksia, työpajoja ja opintomatkoja sekä tehdään selvitys ja kartoitustöitä palvelu- ja kaupallistamisprosessien uudistamiseen ja markkina-alueiden laajentamiseen liittyen. Hankkeen loppupuolella toteutetaan muutama kartoitustöissä esiin tulleen toimintamallin pilotointi.

Hanke vaikuttaa alueen elinkeinoelämän uudistumiseen ja vastaa rakennustuotealan osaamiskeskittymän osaamis- ja kansainvälistymistarpeisiin. Hankkeessa toteutettujen toimenpiteiden tuloksena alueen kärkialoille saadaan lisää vientiyrityksiä ja syntyy uusia liiketaloudellisia ratkaisuja ja palvelumalleja asiakas- ja kysyntälähtöisyys huomioiden. Toimenpiteiden vaikutuksesta yritysten kilpailukyky paranee, markkina-alueet lisääntyvät, vientiä harjoittavien yritysten määrä ja viennin volyymi kasvavat.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Kohderyhmänä ovat alueen teollisuuden kärkialojen pienet yritykset. Alueen kärkialoja ovat rakennustuoteteollisuus ja teknologiateollisuus. Rakennustuoteteollisuutta alueella edustavat puu- ja teknologiateollisuuden yritykset sekä sisustus- ja muovialan yrityksiä.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Alueen kärkialojen veturiyritykset ovat välillinen kohderyhmä. Hanke vaikuttaa välillisesti myös koko alueen elinkeinojen uudistamiseen ja alueen elinvoimaisuuteen.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 126 560

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 121 238

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 171 760

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 166 227

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Pohjanmaa

Seutukunnat: Järviseudun

Kunnat: Soini, Lappajärvi, Vimpeli, Alajärvi, Evijärvi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Hoiskontie 25

Postinumero: 62900

Postitoimipaikka: Alajärvi

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Analyysiä ei ole tehty. Teollisuuden alojen henkilöstö on pääosin miesvaltaista. Suunnittelu-, tuotekehitys- ja markkinointitehtävissä on myös naisia. Hankkeen toimenpiteet kohdistuvat samalla tavoin molempiin sukupuoliin siltä osin kuin kehitettävissä toimenpiteissä on mukana molempia sukupuolia.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen toimenpiteet kohdistuvat samalla tavoin molempiin sukupuoliin siltä osin kuin kehitettävissä toimenpiteissä on mukana molempia sukupuolia. Mikäli hankkeessa toteutetaan toimenpiteitä, joissa sukupuoli pitää huomioida esim. matkoilla majoittuminen, sukupuolet huomioidaan erikseen.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen toiminta kohdistuu molempiin sukupuoliin, mutta tasa-arvon edistäminen ei ole päätavoite.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 4 3
Hankkeessa edistetään uusiutuvien materiaalien käyttöä ja resurssiviisautta.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 2 1
Toiminnan uudistaminen vaikuttaa päästöihin vähentävästi.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 4 3
Toiminnan uudistaminen ja kehittäminen säästää materiaaleja ja huomioi myös materiaalien kierrätyksen mahdollisuudet.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 2 2
Pyritään huomioimaan uusiutuvien energialähteiden käyttö teollisuudessa esim. lisätään puuta jalostavien yritysten oman materiaalin käyttöä energiantuotannossa.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 7 4
Hankkeen päätavoite on elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 3
Hankkeessa kehitetään aineettomia palveluja esim. asiakaspalveluketjuja ja -konsepteja.
Liikkuminen ja logistiikka 3 3
Palvelukonseptien kehittäminen vähentää liikkumisen tarvetta. Verkostojen kehittäminen kehittää myös alueen yritysten logistisia järjestelmiä.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 3 4
Yritysten kasvun myötä syntyy uusia työpaikkoja, joka lisää alueen hyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 3 3
Hankkeessa edistetään horisontaalisena toimenpiteenä vähähiilisyyttä ja resurssiviisautta, mikä lisää yritysten ympäristöosamista.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Kasvua ja kilpailukykyä kärkialoille - KASKI- hanke oli Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy:n hallinnoima EAKR-rahoitteinen kehityshanke, jonka toimialue oli Etelä-Pohjanmaan Järviseudun kunnat. Hankkeen kohderyhmänä olivat toimialueen rakennustuotteita valmistavat ja teknologiateollisuuden pienet yritykset.

Hankkeen toiminta-aika oli myönnetyn jatkoajan kanssa 01.01.2016 - 31.12.2018. Hankkeen budjetti oli 180 800 €, rahoituksesta 70 % oli Etelä-Pohjanmaan liiton myöntämää EAKR- ja valtion rahoitusta, 20 % toimialueen kuntien rahoitusta, 5 % alueen yritysten yksityisrahoitusta ja 5 % hallinnoijan rahoitusta.

Hankkeella oli osaa-aikainen projektipäällikkö keskimäärin noin 30 % osuudella työajasta, joten henkilöresurssia voitiin käyttää hankkeeseen joustavasti kulloistenkin tarpeiden mukaisesti.

Hankkeessa järjestettiin seminaareja ja työpajoja, opintomatkoja sekä hankittiin ja välitettiin yritysten yleiseen käyttöön tietoja ja kontakteja kilpailukyvyn parantamiseen liittyvästä uudesta teknologiasta, liiketoimintaosaamisen kasvattamisesta sekä viennin lisäämiseksi ja uusien yritysten saamiseksi kiinnostumaan vientitoiminnasta. Tietoa ja osaamista hankittiin yritysten käyttöön myös ulkopuolisilta asiantuntijoilta toimeksiantoina teetetyillä selvityksillä ja kartoituksilla.

Hankkeeseen liittyi myös pieni de minimisehtoinen osuus, jonka avulla selvitettiin kokonaan uuden innovatiivisen tuotteen teknologisia ja kaupallisia liiketoimintamahdollisuuksia sekä toisena teemana vientitoiminnan asiakaspalvelukonseptien kehittämistä.

Kokonaisuutena hankkeen tulokset vastasivat hankesuunnitelmaa ja tavoitteita. Taloudellisen suhdanteen paraneminen hankkeen toimiaikana ja sen myötä yritysten kiireiden lisääntyminen rajoitti yritysten resursseja panostaa kehitystoimintaan erityisesti hankkeen loppupuolella. Parantuneen taloudellisen suhdanteen ja yrityksissä tehdyn liiketoiminnan kehittämisen ansiosta hankkeen kohderyhmän liiketoiminnan kehitys hankeaikana ylitti odotukset.