Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71441

Hankkeen nimi: Tahko Hills Ice Rink Center

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 1.1. Uuden liiketoiminnan luominen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 13.5.2015 ja päättyy 31.10.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: MOSKU INVEST OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2201153-6

Jakeluosoite: Vipuniementie 130

Puhelinnumero: +358 445588784

Postinumero: 73200

Postitoimipaikka: VARPAISJÄRVI

WWW-osoite:

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Ruotsalainen Janne

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: janne.ruotsalainen(at)jrcm.eu

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 445588784

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Jäähalli-, Curling- ja tapahtumakeskus. Tavoitteena tuoda Tahkovuoren palvelutarjontaan monipuolisuutta ja ympärivuotisuutta ja lisätä alueen vetovoimaa. Tällä valmisteluhankkeella pyrimme selvittämään lopullisen hankkeen toteuttamiskelpoisuutta ja kannattavuutta.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 21 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 20 998

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 21 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 20 998

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Kuopion

Kunnat: Kuopio

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Sääskiniementie

Postinumero: 73300

Postitoimipaikka: NILSIÄ

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Seuraavassa vaiheessa
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Seuraavassa vaiheessa
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Seuraavassa vaiheessa

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Seuraavassa vaiheessa
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Seuraavassa vaiheessa
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Seuraavassa vaiheessa
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Seuraavassa vaiheessa
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Seuraavassa vaiheessa
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Kohteesta suunnitellaan ympäristöystävällinen
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Maalämmön ja ilmalämmön vaikutuksia tutkitaan. Lauhdelämpöä pyritään hyödyntämään 100 %.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Seuraavassa vaiheessa
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikuntapalvelut
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Huomioidaan
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Huomioidaan
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Huomioidaan
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Huomioidaan
Kulttuuriympäristö 0 0
Huomioidaan
Ympäristöosaaminen 0 0
Huomioidaan, ks. edellä.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankesuunnitelma sisälsi Arktes Oy:n toteuttamaa arkkitehtisuunnittelua sekä Kaukoviisas Oy:n /Jukka Kaukon tekemän liiketoimintasuunnitelman. Molemmat suunnitelmat vahvistivat käsityksen, että hanketta kannattaa lähteä viemään eteenpäin.