Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71442

Hankkeen nimi: Oulun kudoskuvantamiskeskus

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2016 ja päättyy 30.6.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Oulun Yliopisto

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 0245895-5

Jakeluosoite: Biocenter Oulu, University of Oulu, P.O. Box 5000, FI-90014 Oulu

Puhelinnumero: +358 294 486073

Postinumero: 90220

Postitoimipaikka: Oulu

WWW-osoite: http://www.oulu.fi/biocenter/

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: EKLUND LAURI JUHANI

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Tutkimusinfrastruktuurin kordinaattori

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: lauri.eklund(at)oulu.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 294 486073

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

TAVOITE
Hankkeen tavoitteena on Euroopan-laajuisia etuja tuottavan osaamiskeskuksen rakentaminen. Hankkeessa luodaan kansallisesti ja kansainvälisesti huipputason kudoskuvantamiskeskus, joka hyödyntää paikallisesti yrityksiä ja elinkeinoelämää, vahvistaa Oulun alueen erikoistumista biolääketieteellisen kuvantamisen alueella, tukee yritysten tutkimus- ja innovaatiotoimintaa, kehittää biolääketieteellisien kuvantamismenetelmien huippuosaamista, jolla on useita kaupallisesti merkittäviä ja kehittyviä uusia sovellusalueita. Ehdotetun hankkeen avulla saavutetun laadukkaan tiedon, tutkimustulosten ja osaamisen tavoitteena on Pohjois-Pohjanmaan kansainvälistyminen sekä kansainvälisen kilpailukyvyn ja paikallisen työllisyyden parantaminen. Hankkeessa hyödynnetään Oulun yliopiston ja oululaisen yrityskentän erityisosaamista monialaisesti ja se edesauttaa Oulun yliopiston kansallista ja kansainvälistä menestystä sekä yleisesti vahvistaa Pohjois-Pohjanmaan näkyvyyttä.

TOIMENPITEET
Kuvantamisinfrastruktuuri rakennetaan huomioiden Oulun alueen osaamiskärjet ja yhdistämällä edistynyt kuvantamislaitteisto ja kuvia automaattisesti tulkitseva ja oppiva tietokonenäkö. Edistyneen kuvantamislaitteiston avulla poistetaan perinteiseen kuvantamiseen liittyviä ongelmia, joita ovat huono erotuskyky, varjoaineiden käyttö, pieni kuvantamissyvyys ja kuvadatan tehokkaan analytiikan puute.

TULOKSET
Kuvantamisinfrastruktuuri hyödyntää paikallisia yrityksiä, hyvinvointi- ja kuvantamistekniikoiden kehittämistä ja kaupallistamista, sekä uuden tiedon soveltamista kliinisessä työssä ja kaupallisissa tarkoituksissa. Hankkeessa odotetaan läpimurtoja Oulun seudun alueellisen kilpailukyvyn parantamisessa ja ylläpitämisessä, digitalisaation sekä biolääketieteellisen kuvatiedon analysoimisessa ja hyödyntämisessä, monitieteellisen toiminnan mahdollistamissa innovaatiossa yritystoiminnan uudistamiseksi, sekä
paremman ja kustannustehokkaamman terveydenhuollon kehittämiseksi. Hankkeen avulla Oulun seutua kehitetään kansallisesti ja eurooppalaisesti merkittäväksi kuvantamisteknologian keskukseksi.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

VARSINAISET KOHDERYHMÄT Infrastruktuurin varsinaiset kohderyhmät ovat yritykset (uusien kuvantamislaitteistojen ja lääketieteellisten tuotteiden kehitystyö), terveydenhuoltoalojen toimijat (potilasnäytteiden tutkiminen, tautimallit), Biokeskus Suomen ja EU:n EuroBioImaging kuvantamisinfrastruktuuriverkostoihin kuuluvat tutkimuslaitokset, niiden tutkijat ja yritykset, biolääketieteen perustutkijat (paikallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti). Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiristä tarpeen ja kiinnostuksen solutasolla tehtäviin kuvauksiin loppukäyttäjinä ovat ilmaisseet neurokirurgian klinikka, radiologian yksikkö, ja lääketieteen tekniikan laitos.

OULUN ALUEEN YRITYSKENTTÄ: Hankkeesta on kiinnostunut useat oululaisyritykset. EAKR-hankkeen toteutusaikana yritykset osallistuvat hankkeeseen osarahoittajina ja ohjausryhmän jäseninä. Hankkeen päättymisen jälkeen yritykset voivat toimia tutkimus- ja tuotekehitysympäristössä teknologioiden ja laitteistojen kehittäjinä ja käyttäjinä, tarjota resursseja yliopiston ja yritysten välisiin yhteistyöprojekteihin antamalla käyttöön yritysten kehitys- ja testiympäristöjä, tietotaitoa ja verkostoja suurten laitevalmistajien kanssa.

Hankkeessa käytetään uutta hyperspektraalikuvantamistekniikkaa jolla on ainutlaatuisia ominaisuuksia perinteisin kuvantamislaitteisiin verrattuna. Se edustaa uutta teknologiaa perustuen valon imeytymiseen, joka vaihtelee kuvattavan materiaalin fysikaalis-kemiallisten ominaisuuksien mukaan. Esimerkiksi happea kantava ja hapen luovuttanut punasolujen hemoglobiini erottuvat toistaan, jolloin kudoksen verenkierron riittävyyttä voidaan arvioida. Oululaisyritys SPECIM, SPECTRAL IMAGING OY on maailman johtava spektraalikuvantamislaitteiden kehittäjä ja valmistaja, ja valikoimaan kuuluvat mm. mikroskopiaan tarkoitetut kamerat. Oululaisyritys RIKOLA OY:n erikoisosaamista on miniatyyristen hyperspektraalikameroiden kehitys- ja valmistustyö sekä elektronisten laitteiden pakkausteknologiat, mitä voidaan hyödyntää kuvantamisinstrumenttien käyttöönotossa. Näytteiden käsittelyssä hyödynnetään oululaisen SENSAPEX OY:n ydin-osaamista jota ovat mikroskopiamikromanipulaattorien, mittalaitteiden ja instrumentaatioratkaisuiden kehittäminen, tuottaminen sekä niihin liittyvät asiantuntijapalvelut. Muita hankkeeseen osallistuvia yrityksiä ovat OPTOTEC GROUP OY (erikoisalue; korkealuokkaisen tarkkuusmekaniikan suunnittelu vaativiin ja monimutkaisiin optisiin laitteisiin), OPTOMED OY (kuvantamislaitteet lääketieteellisiin tarkoituksiin), ADMESCOPE OY (lääketieteellinen tutkimus ja sen kehittäminen), tamperelaiset FICAM (eläinkokeille vaihtoehtoisten menetelmien asiantuntijakeskus Suomessa) ja BioSiteHisto Oy (kudos- ja soluviljelmäperusteiset terveysteknologiat). Kansallisista/kansainvälistä suurista mikroskopiatekniikoiden tarjoajista IMMUNO DIAGNOSTIC OY / LEICA BIOSYSTEM JA MICROSYSTEMS on osoittanut kiinnostusta hankkeeseen.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisiä hankkeesta hyötyviä kohderyhmiä ovat maakuntien elinkeinoelämä, terveydenhuollon asiakkaat, Oulun seudun perus- ja jatko-opiskelijat. Ehdotetun tutkimus- ja tuotekehitysympäristön sijoituspaikka on Biocenter Oulun kudoskuvantamiskeskus, jossa laitteisto on yritysten, teollisuuden edustajien, opiskelijoiden ja tutkijoiden käytettävissä. BCO:n pitkä kokemus teknologiaydinpalvelujen tarjoajana takaa laitteiston tehokkaan käytön. Pystytysvaiheen jälkeen laitteisto juurrutetaan Oulun yliopiston pysyväksi toiminnaksi.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 108 686

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 104 683

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 154 172

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 148 510

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulun

Kunnat: Oulu

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Aapistie 5A

Postinumero: 90220

Postitoimipaikka: Oulu

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 4, joihin työllistyvät naiset 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hanke on sukupuolineutraali. Sukupuolten tasa-arvovaikutusten arvioinissa käytettiin apuna lapin letka -hankkeen kehittämää suvauskonetta: http://www.lapinletka.fi/pages/suvauskone.php Tutkijakunnan sukupuolijakauma valomikroskopiaydinpalvelussa vuosina 2011-2015 on ollut 61,3% naisia ja 38,7% miehiä. Yrityskäyttäjien sukupuolijakauma: naiset 44,4% ja miehet 55,6%.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Kyseessä on laiteinvestointityyppinen hanke. Se ei suoraan liity miehiin eikä naisiin mutta sukupuolinäkökulma ja sukupuolten välinen tasa-arvo otetaan kuitenkin huomioon hankkeen toteutuksessa kuten ohjausryhmän kokoonpanossa ja hankkeen työntekijöiden rekrytoinnissa. Laitteiston loppukäyttäjinä on sekä naisia että miehiä. Yleisesti ottaen lääketieteelliset alat ovat naisvaltaisia ja insinööritieteet miesvaltaisia. Hanketta toteutetaan Oulun yliopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma huomioon ottaen.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke on sukupuolineutraali. Sukupuolten tasa-arvovaikutusten arvioinissa käytettiin apuna lapin letka -hankkeen kehittämää suvauskonetta: http://www.lapinletka.fi/pages/suvauskone.php

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Hankkeella ei vaikutusta
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Hankkeella ei vaikutusta
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 3 3
Hanke mahdollistaa elöiden mikroskooppista tutkimusta palvelutoimintana.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Hankkeella ei vaikutusta
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hankkeella ei vaikutusta
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 2 9
Hanke kuluttaa luonnonvaroja hyvin vähän eikä jätteitä käytönössä synny. Laitteisiin tarvittava materiaali on kierrätyskelpoista.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Hankkeella ei vaikutusta
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 2 9
Hanke tuo uutta osaamisperustaa ja teknogioita lääketieteellisen tekniikan ja diagnostiikan yritysten käyttöön.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 2 8
Hanke tuo kuva-analyysi- ja kuvantallentamisosaamista ja palveluja yritysten ja terveydenhuollon toimijoiden käyttöön.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Hankkeella ei vaikutusta
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 2 9
Hanke luo uusia ratkaisuja terveysteknologiaan, hyvinvointi- ja kuvantamistekniikoihin (täsmällisempi sairauksien diagnostiikka, uusien hoitomuotojen testaaminen ja tehokkaampi sairauksien hoito parempien lääkkeiden, täsmällisemmän diagnostiikan, kustannustehokkaampien menetelmien ja uusien hoitomuotojen muodossa.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Hankkeella ei vaikutusta
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Hankkeella ei vaikutusta
Kulttuuriympäristö 0 0
Hankkeella ei vaikutusta
Ympäristöosaaminen 3 7
Hanke mahdollistaa elöiden mikroskooppista tutkimusta palvelutoimintana.

9 Loppuraportin tiivistelmä

TAVOITE: Hankkeen tavoitteena oli luoda kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävä kudoskuvantamisinfrastruktuuri uuden osaamisen, laadukkaan tiedon, kansainvälisen kilpailukyvyn ja yritysten toimintaedellytysten parantamiseksi. Päämäärän saavuttamiseksi asetetut osahankkeet olivat mikroskooppisten näytteiden hyperspektrikuvantaminen, kaksifotonimikroskopian, intravitaalimikroskopian ja fotoakustinen mikroskopian käyttöönotto sekä kuvadata-analyysit. Toimenpiteiden avulla tavoitteena oli poistaa perinteiseen kudoskuvantamiseen liittyviä ongelmia, joita ovat puutteellinen erotuskyky, varjoaineiden käyttö, pieni kuvantamissyvyys ja kuvadatan tehokkaan analytiikan puute.

TULOKSET: Tavoitteiden mukaiset kuvantamisteknologiat ovat käyttöönotettu ja ne ovat liitetty osaksi Biocenter Oulun tutkimusydinpalvelua. Hankkeessa toteutetut toimenpiteet ovat tukeneet Oulun yliopiston rakenteellista kehittämistä laajentamalla tutkimuspalvelujen tarjontaa Oulun alueella ja ne ovat vahvistaneet paikallista erikoistumista biolääketieteellisen kuvantamisen alueella. Hankeen vipuvoimavaikutus on näkynyt uuden teknologian tuomana etulyöntiasemana tutkimushankkeissa sekä menestyksenä kilpaillun tutkimusrahoituksen (Suomen Akatemia, H2020) hankkimisessa projekteissa, joissa uudella kuvantamisteknologialla on ollut keskeinen rooli. Hanke on tukenut yritysten tutkimus- ja innovaatiotoimintaa ja kehittänyt oululaista huippuosaamista biolääketieteellisissä kuvantamismenetelmissä. Itsearvioinnin ja ohjausryhmän palautteen perusteella projekti on pääpiirteittäin onnistunut suunnitellusti ja käyttäjien palaute uusista kuvantamismenetelmistä on ollut hyvää.