Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71443

Hankkeen nimi: Innovointia tukevat työympäristöt startup yrityksissä (InnoStaVa)

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2016 ja päättyy 31.12.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Oulun Yliopisto

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 0245895-5

Jakeluosoite: PL 4100 (Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, 90570 Oulu)

Puhelinnumero: 040-5787018

Postinumero: 90014

Postitoimipaikka: Oulun yliopisto

WWW-osoite: http://www.oulu.fi/arkkitehtuuri

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: HERNEOJA MARJA AULIKKI

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Yliopistonlehtori

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: aulikki.herneoja(at)oulu.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 040-5787018

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on selvittää ja analysoida käyttäjälähtöisesti miten arkkitehtoniset, tilanmuodostukselliset ja teknologiset tekijät, kuten valaistus, tilan akustointi ja sisäympäristö kokonaisuutena tukevat innovointia ja yhteisöllistä tiedon tuottamista start-up yritysten työympäristöissä. Tutkimuksessa tarkastellaan erityisesti älykkäiden valaistustekniikan mahdollistamia mukautuvia ja käyttäjien läsnäoloa aistivia valaistusratkaisuja osana työskentelytilojen tarkoituksenmukaista monimuotoisuutta. Tutkimalla käyttäjälähtöisestä näkökulmasta tiedon yhteisöllistä tuottamista ja tiedon jakamista tukevien tilojen arkkitehtuuria ja toimintaa kokonaisuutena on mahdollista vaikuttaa start-up yritysten innovatiivisuuteen. Täysin uutta tässä hankkeessa on työympäristön arkkitehtonisten sisältöjen ja ratkaisujen integrointi uusimpaan oppimistutkimukseen. Tutkimuksessa selvitetään tilojen asettamia haasteita ja mahdollisuuksia käyttäjälähtöisestä näkökulmasta ja tutkitaan tilojen kehittämistä ja yhteisöllistä tiedon tuottamista konseptisuunnittelun ja startup yrityksissä tehtävän pilotoinnin avulla. Projekti on pääasiassa luonteeltaan soveltavaa ja uutta luovaa suunnittelututkimusta (research-by-design).

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Startup yritysten yrittäjät ja työntekijät, jotka ovat kiinnostuneita innovointia tukevista työympäristöistä.

Innovointia tukevien työympäristöjen tuotteita, ratkaisuja ja järjestelmiä toimittavat yritykset, kuten
mukautuvaan ja älykkääseen valaistukseen erikoistuneet yritykset, valaistuksen ohjaukseen ja etähallintaan erikoistuneet yritykset, akustointiin, erityisesti akustisiin alakatto- ja seinäjärjestelmiin erikoistuneet yritykset, toimistokalusteisiin ja –kalustamiseen erikoistuneet yritykset, lasiseinäisten tilanjakajien valmistamiseen erikoistuneet yritykset, viestintätyökalujen ja –ratkaisujen tuottamiseen erikoistuneet yritykset, julkitilan pintakäsittelyihin ja pinnoitteihin erikoistuneet yritykset sekä julkitilan tekstiileihin erikoistuneet yritykset.

Eri alojen työympäristön, erityisesti innovointia edistävien älykkäiden työympäristöjen suunnitteluun kontribuoivat suunnittelijat (arkkitehdit, sisustussuunnittelijat, valaistussuunnittelijat), jotka ovat kiinnostuneita yhteisöllisen oppimisen ja sen prosessien tuntemisesta.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Toimijat, joiden tavoitteena on synnyttää uusia menestyviä kasvuyrityksiä Oulun seudulla, Pohjois-Pohjanmaan alueella ja laajemmin valtakunnallisesti.

Toimijat, joiden tavoitteena on tarjota avoimia tiloja ja palveluita saattaakseen yhteen yrittäjyydestä kiinnostuneita, yliopiston ja ammattikorkeakoulun opiskelijat ja jatko-opiskelijat mukaan lukien.

Innovointia edistävän työympäristöistä kiinnostuneiden yritysten yrittäjät ja työntekijät yleensä.

Eri tieteenalojen tutkijat korkeakouluissa, ammattikorkeakouluissa ja tutkimuslaitoksissa kansallisesti ja kansainvälisesti, jotka työskentelevät työympäristöön liittyvien sisältöjen tai ratkaisujen parissa.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 435 489

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 435 489

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 567 327

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 567 327

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulun

Kunnat: Oulu

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: PL 4100

Postinumero: 90014

Postitoimipaikka: Oulun yliopisto

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 7, joihin työllistyvät naiset 5

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Sukupuolivauklutusten arviointia on reflektoitu koko hankevalmistelutyön ajan Sosiaali- ja Terveysministeriön SUVAUS-sivuja apuna käyttäen.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Tutkimusryhmän akateemiset johtajat (arkkitehtuuri ja kasvatustiede) ovat naisia. Tutkijaryhmän muista nimetystä viidestä jäsenestä kolme on naisia ja kaksi miehiä. Kokonaisuuten tutkijaryhmässä on naisenemmistö. Ohjausryhmässä arkkitehtuurin tiedekunnan ja kasvatustieteiden tiedekunnan edustajat ovat miehiä. Ohjausryhmässä yhteistyökumppanien edustajista kaksi on miestä ja kaksi naista. Ohjausryhmässä yritysten edustajista suurin osa on miehiä. Kokonaisuudessan ohjausryhmäässä miehiä on enemmistö. Tutkimusryhmän ja ohjausryhmän sukupuolinäkökulmaa tarkasteltuna kokonaisuus on paremmin tasapainossa. Hankkeen eri vaiheissa kiinnitämme huomiota sukupuolinäkökulmaan niin, että tutkimukseen osallistuvia startup yritysten edustajia valittaessa kiinnitetään huomiota sukupuolinäkökulmaan.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen eri vaiheissa kiinnitämme huomiota sukupuolinäkökulmaan niin, että tutkimukseen osallistuvia startup yritysten edustajia (yrittäjät ja työntekijät) valittaessa kiinnitetään huomiota sukupuoliseen tasa-arvoon. Hanke on sitoutunut edistämään sukupuolten välistä tasa-arvoa ja noudattamaan sitä kaikessa toiminnassaan.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 3 3
Yhteistyöyriykset ovat erittäin tietoisia kestävän kehityksen periaatteista ja niiden tavoitteena on kierrättää mahdollsimman paljon; esim. Martela korjaa / myy edelleen vanhoja käytettyjä tuotteita.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 3 6
Olemme sitoutuneet käyttämään hankkeessa lähtökohtaisesti vain valaisimia, joissa on led-valonlähde. Led-valonlähde yhdistettynä mukautuvaan, älykkääseen valaistuksenohjaukseen säästää sähköä ja siten osaltaan vähentää ilmastonmuutoksen aiheuttamisa riskejä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Hankkeella ei ole vaikutusta.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Hankkeella ei ole vaikutusta.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hankkeella ei ole vaikutusta.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 3 3
Hankkeen yhteistyöyritykset ovat sitoutuneet kestävän kehityksen periaatteisiin. Eritytisesti jätteiden tuotannon vähentäminen ja kierrattäminen ovat niille arkipäivää.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 2 4
Olemme sitoutuneet käyttämään hankkeessa lähtökohtaisesti vain valaisimia, joissa on led-valonlähde. Led-valonlähde yhdistettynä mukautuvaan, älykkääseen valaistuksenohjaukseen säästää sähköä ja siten vähentää kaikkien energialähteiden käyttöä.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 2 4
Hankkeemme vahvistaa startup yritysten innovointia tukevia työympäristöjä ja siten osaltaan edistää paikallisen elinkeinorakenteen kestävää kehittämistä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 7 7
Innovointia tukevien työympäristöjen kehittäminen startup yrityksissä kokonaiskonseptina on mitä suurimmassa määrin aineettomien tuotteiden kehittämistä
Liikkuminen ja logistiikka 3 3
Yhteistyöyrityksemme kiinnittävät huomiota logistiikan taloudelliseen kestävyyteen. Pilottien kohdeyritykset sijaitsevat Oulun seudulla, joten logistiikkakustannukset pysyvät vähäisinä. Järjestämme ohjausryhmän kokoukset niin, että niihin voi osallistua myös virtuaalisesti.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 7 7
Innovointia edistävä työympäristö on myös parempi työympäristö, joten hankkeemme edistää suoraan hyvinvointia. Kehittämämme konsepti on sovellettavissa edelleen myös muihin kuin startup yrityksiin.
Tasa-arvon edistäminen 7 7
Hankkeemme tutkijaryhmästä enemmistö on naisia, vaikkakin ohjausryhmässä puolestaan on miesenemmistö. Olemme sitoutuneita hankkeessa edistämään tasa-arvoa; esim. valittavat kohdeyritykset, niiden yrittäjät ja työntekijät valitaan tasa-arvoperiaatteet huomioon ottaen.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 4 4
Hankkeemme tukee yhteiskunnallista ja kulttuurista yhdenvertaisiuutta, sillä tavoitteemme on levittää tietoisuutta innovointia tukevien työympäristöjen hyvinvointia edistävistä ominaisuuksista myös muille kuin startup yrityksille. Työntekijät hyötyvät yhteiskunnallisesta statuksestaan ja kulttuurisesta taustastaan riippumatta yhdenvertaisesti paremmasta työympäristöstä.
Kulttuuriympäristö 2 2
Arkkitehtoniset lähtökohdat ovat innovointia tukevassa työympäristön kehittämisessä keskeisessä asemassa. Startup yritystentoimitilat määrittävät kuinka merkittävän kulttuuriympäristön kanssa olemme kulloinkin tekemisissä.
Ympäristöosaaminen 7 7
Led-valonlähteiden käyttö hankkeessa on tietoinen valinta ympäristöarvojen puolesta. Myös yhteistyökumppaniyritystemme ympäristötietoisuus ja -osaaminen on korkealla tasolla.

9 Loppuraportin tiivistelmä

InnoStaVa hankkeen tavoitteena oli tutkia tietotyöntekijöiden työympäristöä tilallisten osatekijöiden ja teknologisten sovellusten muodostamana kokonaisuutena, jossa innovointia tarkasteltiin yhteisöllisen oppimisen osatekijänä. Erityisesti tiedon tuottaminen ja tiedon jakaminen olivat tilallis-toiminnallisen tarkastelun keskiössä. Viitekehyksenä olivat startup-yritykset. Hankkeessa sovellettiin ja kehitettiin suunnittelututkimuksen menetelmiä työympäristön tilallisten, visuaalisten, akustisten sekä valaistukseen liittyvien ominaisuuksien tutkimiseksi ja kehittämiseksi sekä suunnittelutiedon tuottamiseksi työympäristön suunnittelijoiden käyttöön.

Hankkeessa rakennettiin kaksi pilotti-interventiota paikallisiin startup-yrityksiin, toteutettiin InnoStaVa hanketta esittelevä messuosasto Stockholm Furniture & Lighting Fair 2018 tapahtumaan sekä perustettiin avoimena innovaatioalustana toimiva InnoStaVa testikenttä Oulun yliopiston Linnanmaan kampuksen Tellus Areenan Business Kitchenin tiloihin. Lisäksi järjestettiin viisi avointa teemallista työympäristöjä käsittelevää seminaaria.

Yhteisen monitilaympäristön kartoituksissa havaittut keskittymisen ja kommunikaation tilanteet olivat pilotti-interventioiden suunnittelun lähtökohtana. Suunnittelutavoitteena oli tukea tilallisin ratkaisuin yksilön työskentelyä joko keskittymisen tai yhteisöllisen työskentelyn tilanteissa. Hankkeessa keskeistä oli myös todellisiin työympäristöihin soveltuvien tutkimusmenetelmien kehittäminen suunnittelulähtöisen tutkimuksen tarpeisiin, jossa keskiössä ovat tilat ja tilanteet, aika-paikka -tieto sekä yksilön tarpeet. Tutkimuksen arviointivaiheessa havaittiin käyttäjien kokevan myönteisesti omaan työympäristönsä pilotti-intervention aikana tehdyt toiminnallisesti ja visuaalisesti monipuoliset tilalliset, akustiset sekä valaistuksen ratkaisut. Oli myös merkittävää huomata, että käyttäjien ymmärrys ja asiantuntijuus heidän omista tilallisista tarpeistaan erilaisissa päivittäisissä tilanteissa lisääntyi pilotti-interventioiden aikana.

Hankkeessa kehitettiin tilakonsepteja, joissa tilan visuaalinen suunnittelu yhdistyi tilan toiminnallisiin ominaisuuksiin. Esimerkiksi tilan pintojen, tilaa jäsentävien tekstiilien, mattojen ja varsinaisten akustiikkatuotteiden muodostaman kokonaisuuden koettiin lisäävän tilan viihtyisyyttä ja samalla parantavan tilan äänimaailmaa. Hankkeen erityispiirteenä oli paneutua työympäristön laadukkaaseen keinovalaistukseen, sillä pitkä pimeä vuodenaika oli keskeisessä asemassa hankkeen pohjois-suomalaisessa viitekehyksessä. Hankkeen pilotti-interventioissa oli mahdollista tukea dynaamisen keinovalaistuksen avulla työntekijöiden luontaista vuorokausirytmiä. Pilotti-interventioiden suunnittelussa otettiin huomioon valaistuksen toiminnalliset ominaisuudet sekä mahdollisuus säätää valaistuksen ominaisuuksia eri tilanteita tukevaksi.

Hankkeen aikana suunnitelluista ja rakennetuista pilotti-interventioista saatujen tulosten avulla toteutettiin messuosasto Stockholm Furniture & Lighting Fair 2018 messuille sekä Business Kitcheniin rakennettiin InnoStaVa testikenttä, joka on myös avoin innovaatioalusta.

Hankkeeseen liittyvät julkaisut löytyvät www.innostava.fi -kotisivulta.