Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71444

Hankkeen nimi: Panimo Honkavuori Oy:n liiketoiminnan kehittäminen

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 1.1. Uuden liiketoiminnan luominen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 16.9.2015 ja päättyy 30.6.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: PANIMO HONKAVUORI OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2709250-7

Jakeluosoite: Helinintie 2

Puhelinnumero: +358 449890350

Postinumero: 80130

Postitoimipaikka: JOENSUU

WWW-osoite: honkavuori.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Vuorio Ville

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: hallituksen pj

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: panimo(at)honkavuori.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 449890350

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Panimotoiminnan aloittaminen, kehittäminen ja vakiinnuttaminen Pohjois-Karjalassa: -panimolaitteiston ja pullotuslinjan hankinta -tuotantotilan muutostyöt -olutreseptien kehittäminen ja skaalaus tuotantoon -pohjoiskarjalaisten raaka-aineiden käytön selvittäminen ja testaus oluenvalmistuksessa -yrityksen liiketoimintastrategien kehittäminen ja graafinen ulkoasu -oluen valmistuksessa sivutuotteena syntyvän mäskin rehukäytön kehittäminen ja toteutus Hankkeelle haettava julkinen tuki mahdollistaa toiminnan kehittämisen ja käynnistämisen suunnitellussa aikataulussa ja laajuudessa. Hankkeen täysimittainen toteutus tukee raaka-aineiden innovatiivista uudelleenkäyttöä ja johtaa energia- ja materiaalitehokkuuteen.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 171 440

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 169 887

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 171 440

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 169 887

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Karjala

Seutukunnat: Joensuun

Kunnat: Joensuu

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Helinintie 2

Postinumero: 80130

Postitoimipaikka: JOENSUU

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 2, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 1, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Panimoon sopii sekä miehiä että naisia.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen sisällössä siten, että kaikissa toimissa eri sukupuolia kohdellaan tasavertaisesti.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Uusia työntekijöitä rekrytoitaessa sukupuoli ei tule vaikuttamaan asiaan.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 4 5
Käytämme uusiutuviin luonnonvaroihin pohjautuvaa sähköenergiaa oluentuotannossa ja suosimme luonnonmukaisesti tuotettuja raaka-aineita. Myös pakkausmateriaalien valinnassa pyrimme hyödyntämään kierrätettyjä ja uusiutuvia raaka-aineita.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 5 5
Käytämme ekosähköä tai muuta vastaavaa uusiutuviin energialähteisiin pohjautuvaa
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 5 5
Suosimme luonnonmuokaisesti tuotettuja raaka-aineita ja keräilytuotteita.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 2 0
Jätevedet johdetaan kunnalliseen jätevesien käsittelylaitokseen. Käytämme uusiutuvia energiamuotoja.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hankkeella ei ole välittömiä vaikutuksia Natura 2000 - ohjelman kohteisiin. Välittömiä vaikutuksia on vähän tai niitä ei ole.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 3 3
Pyrimme minimoimaan jätteen syntymistä. Syntyvälle mäskijätteelle pyrimme kehittämään uusiokäyttöä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 5 5
Käytämme ekosähköä tai muuta vastaavaa uusiutuviin energialähteisiin pohjautuvaa sähköenergiaa.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 5
Pyrimme hyödyntämään paikallisten tuottajien raaka-aineita oluentuotannossaja käytämme paikallisten yritysten palveluja mm. sähkö-, putki- ja haalaustöissä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 2 2
Pyrimme edistämään pohjoiskarjalaisen humalanviljelyn tietotaidon kehittämistä.
Liikkuminen ja logistiikka 5 4
Tuotamme lähiolutta, jolloin kuljetusmatkat maakunnan jälleenmyyjille lyhenevät.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 1 2
Me työllistämme itsemme ja jatkossa myös muita. Hyvä olut on luovuuden ja asiantuntemuksen taidonnäyte.
Tasa-arvon edistäminen 4 4
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen sisällössä siten, että kaikissa toimissa eri sukupuolia kohdellaan tasavertaisesti.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 3
Panimohankkeen keskipitkällä tähtäimellä (n. 5 vuoden kuluessa) on tarkoitus perustaa panimoravintola Joensuun kaupunkikeskustaan. Panimoravintolalla tulee olemaan merkittävä elävöittävä rooli kaupunkikuvassa.
Ympäristöosaaminen 6 5
Hanke pyrkii selvittämään mäskijätteen hyötykäyttöä mm. rehuna ja siten edistämään ympäristöteknologian kehittämistä ja käyttöönottoa. Lisäksi panimo edistää lähialueilla tuotettujen raaka-aineiden käyttöä ja kannustaa raaka-aineiden tuottajia luonnonmukaiseen tuotantoon.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-