Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71445

Hankkeen nimi: Robottisolu

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 19.11.2015 ja päättyy 30.6.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: METALLISORVAAMO PITKÄNEN OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 0432543-5

Jakeluosoite: Koivulantie 37

Puhelinnumero: +358 403514260

Postinumero: 41210

Postitoimipaikka: JOKIHAARA

WWW-osoite:

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Pitkänen Pauli

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: --

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: pauli.pitkanen(at)sorvaamopitkanen.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 403514260

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

CNC-sorvin päivitys robottisoluksi. Hankitaan teollisuusrobotti oheislaitteineen asennettuna. Tavoitteena nostaa automaatioastetta yrityksessä. Lisäksi lisätään toisen CNC-sorvin automaatiotasoa tangonsyöttömakasiinilla.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 24 220

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 24 220

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 24 220

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 24 220

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Suomi

Seutukunnat: Jyväskylän

Kunnat: Uurainen

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Koivulantie 37

Postinumero: 41210

Postitoimipaikka: JOKIHAARA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Käyttäjän sukupuolella ei merkitystä
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Laitteen käyttäjä voi olla mies tai nainen.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Robotti on sukupuolineutraali

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Robottisolu asennettiin olemassaolevan sorvin palveluun. Robottisolu on toiminnassa. Tangonsyöttölaite vaihdettiin automaattiseen tankomakasiiniin. Se on myös toiminnassa.