Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71446

Hankkeen nimi: FEFE - Further East From the East

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2016 ja päättyy 31.12.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Karelia Ammattikorkeakoulu Osakeyhtiö

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2454377-1

Jakeluosoite: Tikkarinne 9

Puhelinnumero: 013 260 600

Postinumero: 80200

Postitoimipaikka: Joensuu

WWW-osoite: http://www.karelia.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Anne Ilvonen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Tutkimus- ja kehittämisjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: anne.ilvonen(at)karelia.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358503116314

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, 0927140-5

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Maakunnan kansainvälistymistä tukevan hankkeen kattoteemaksi on valikoitunut innovaatioympäristöksi sopiva ikäosaaminen, joka tarkoittaa ikärakenteen muutoksen tuomiin haasteisiin vastaamista alue- ja työelämäkehittämisessä. Ikärakenteen muutos yhdistää Kiinan ja Suomen, sillä väestön ikääntyminen etenee Kiinassakin erittäin nopeasti. Vuoden 2012 loppuun mennessä Kiinassa asui 194 miljoonaa yli 60-vuotiasta ihmistä ja tiedossa on ikäluokan määrän kiihtyvä kasvu seuraavan kymmenen vuoden aikana. Kiinassa halutaan kiinnittää huomiota ikääntymisen haasteisiin ja vauhdittaa palvelu- ja muiden yritysten kehittymistä kansainvälisiä kokemuksia hyödyntämällä. Perherakenteiden muutokset lisäävät yksin asuvien ikääntyvien määrää voimakkaasti, joten keinot jatkaa kotona asumista mahdollisimman pitkään itsenäisesti ovat nousseet erityisen merkityksellisiksi. Samalla toimivuuden, turvallisuuden ja esteettömyyden edistäminen ikäihmisille suunnatuissa ja tarkoitetuissa palveluympäristöissä on myös välttämätöntä.


Further East From the East -hanke (FEFE) on ikäosaamisen innovaatioalusta, joka vahvistaa kansainvälistä yhteistyötä Itä-Kiinan ja Suomen välillä. Suomessa on menestyksellisesti kehitetty ikääntymiseen liittyviä tuote- ja palveluratkaisuja. Niiden kansainvälinen hyödyntäminen ja soveltaminen erilaisiin toiminta- ja kulttuuriympäristöihin edellyttää uudenlaisia menetelmiä ja yhteistyötä. Tarvitsemme suunniteltua maakunnallista kokonaiskonseptia, joka tuo lisäarvoa kaikille siihen osallistuville osapuolille ja avaa uusia yhteistyömahdollisuuksia sekä yrityksille että kehitys- ja koulutusorganisaatioille. Hankkeessa huomion kohdentaminen ikäihmisiin ja heidän tarpeisiinsa ymmärretään niin, että sillä teemalla saadaan eri alojen yrityksille Pohjois-Karjalassa mahdollistettua väylä (gateway) kansainväliseen liiketoimintaan.


Ikäosaamisen innovaatioalustassa hyvinvointialan tuotannolliset- ja palveluyritykset pääsevät kehittämään tuote- ja palvelukonsepteja yhdessä korkeakoulu- ja muiden (toimialojen)yritysten kanssa. Näin yrityksille tarjoutuu mahdollisuus täsmentää ja kehittää omaa toimintaansa Suomessa samalla kun avataan mahdollisuus tutustua ja kiinnittyä Kiinan markkinoille syntyneiden verkostojen kautta. Yksittäisten yritysten omaehtoisten vientiponnistelujen sijaan hankkeen avulla kehitetään osaamisintensiivinen, maakunnallinen hyvinvointialan vientikonsepti.

Tuloksena on toimiva yhteistyöverkosto, joka tukee maakunnan yritysten tuotteiden ja palveluiden myyntiä, ja myös avaa markkinointia kiinalaisille asiakkaille niin Suomessa kuin Kiinassakin. Tuloksena syntyy liiketoimintasopimuksia vientiin ja uusia yrityskohtaisia kehittämishankkeita. Maakunnan toimijoiden osaaminen kasvaa kulttuurisensitiivisyydestä (herkkyys ymmärtää kulttuuristen tekijöiden vaikutukset). Tämä vahvistaa alueen toimijoiden kansainvälisyysosaamista hyödyttäen jatkossa mm. myös matkailun ja kaupan aloja. Hanke edistää palveluyritysten osaamista ja valmiuksia kohdata ja vastata voimakkaasti kasvavaan ikääntymiseen ja ikärakenteen muutokseen liittyvään kaupalliseen potentiaaliin konkreettisesti.

Tuloksena on myös maakunnan yritysten osaamisen kasvu Kiinan markkinoille tuotteiden, palveluiden ja koulutusosaamisen viennin lisäämiseksi. Yhdistämällä hankkeen monipuolista toteuttajajoukkoa ja kohderyhmiä synnytetään sujuvaa yhteistyötä uusien asiakasryhmien palvelemiseksi ja innovaatioiden syntymiseksi.

Ikäosaamisen innovaatioalustan kokonaiskonsepti rakentuu:

1. Avataan hyvinvointialan tuotannollisille- ja palveluyrityksille Kiinaan viranomais-, yhteistyö- ja asiakkuussuhteet, jotta hankkeen jälkeen hankkeeseen osallistuneilla on aiempaa vahvemmat kontaktit oman liiketoimintansa edistämiseksi.
2. Luodaan maakunnallinen toimintapa, jossa tuotannollisten ja kaupallisten alojen yritykset, kehittämisyhtiöt, korkeakoulu (koulutus ja osaaminen) muodostavat yhdessä myytäviä osaamisperusteisia palvelukokonaisuuksia kansainvälistä markkinointia ja liiketoimintaa varten.
3. Tuetaan toimijoiden kulttuurienvälisen kompetenssin hallintaa koulutusten sekä kohdealueelle suuntautuvien matkojen avulla.
4. Tunnistetaan hyvinvointialan vientiin sopivat tuote- ja palvelukokonaisuudet perustuen kiinalaisten asiakkaiden tarpeisiin.
5. Tunnistetaan myös uusia asiakasryhmiä, joissa voidaan aiempaaa tehokkaammin yhdistää yritysten tuotteet- ja palvelut sekä korkeakoulun hoiva- ja hoito-osaaminen.
6. Luodaan toimintakonsepti hoiva- ja hoito-osaamisen esittelemiseksi kiinalaisille Pohjois-Karjalassa yritysverkostojen sparraustoiminnan avulla.
7. Tuotetaan markkinaselvityksiä yritysten tarpeista ja hyödynnetään valtakunnallisia kasvu- ja vientiohjelmia yritysten kehittämistoiminnassa (Finpro, Team Finland, Finland Care).


Konkreettisia toimenpiteitä, joita hankkeen toteuttajat tekevät ovat:
- Activ ageing life - toimiva koti konseptin vienti Kiinaan (tuotannollisten yritysten kanssa tehtävä yhteistyö
- Toteutetaan sijoittumalla lyhytaikaisesti Kiinaan yhdessä sovittujen organisaatioiden kanssa. Tehdään työpajatilaisuuksia Kiinassa, joissa suomalaisten yritysten tuotteet, palvelut ja osaaminen ovat esillä kiinalaisille asiakkaille.
- Järjestetään Suomessa yhteisiä innovaatiopajoja ja tiedonsiirtoa. Työpajoissa konkretisoidaan ja arvioidaan pilotteja. Innovaatiotyöpajoihin osallistuvat kaikkien kohderyhmien edustajia, jolloin asioihin tulee näkökulmia monialaisesti ja moniammatillisesti.
- Työpajojen ytimenä on osaamisen vuorovaikutteinen siirto so. tunnistetaan eri toimijoiden osaamiset paremmin tuote- ja palveluiden kehittämisessä.
- Kiina/kansainvälisen liiketoimintaosaamisen kasvu ja moniammatillisuuden tunnistaminen yritys- ja innovaatiotoiminnassa
- Koulutetaan alueen hoiva-alan yrityksiä vastaanottamaan kiinalaisten benchmark-vierailuja eli tuotteistetaan ja konseptoidaan vierailukohteita.
- Yritysten tarpeisiin tehdään selvityksiä esimerkiksi markkinatutkimuksia hyödyntäen Finpron alaisten kansainvälistymistä kehittävien kasvuohjelmien, kuten Team Finland -ohjelman palveluita.


Hankkeeseen sitoutuu organisaatioita 20, kohderyhmien edustajia 200 henkilöä, kiinalaisia kumppaneita 100. Arvio kiinalaisten omilla kustannuksillaan toteuttamien benchmark-vierailujen määrästä hankkeen aikana Pohjois-Karjalaan: 2 ryhmää (n. 5 hlöä/ryhmä). Tunnistetaan maakuntaan sijoittuneet Kiina-asiantuntijat (oletus 5 hlöä ). Jatkossa hankkeen toteuttajilla ja osallistuvilla kohderyhmien edustajilla on tiedossa maakuntaa palvelevat sidosryhmäkumppanuudet Kiinassa yhteyshenkilötasolla.

Hanketta on valmisteltu yhteistyössä Pohjois-Karjalan maakuntaliiton ja Karelia-ammattikorkeakoulun, JOSEK Oy:n, PIKES Oy:n, KETI Oy:n sekä näiden kanssa yhteistyössä toimivien yritysten ja muiden organisaatioiden välillä.

Aikaisemmin EAKR-rahoitteinen ja Pohjois-Karjalan maakuntaliiton koordinoima Finland-China Green Economy Platform -hanke loi toimivat suhteet Koillis-Kiinassa sijaitsevan Heilongjaningin maakunnan kanssa monilla eri sektoreilla, muun muuassa Heilonjiang government Department of Commerce, Department of Forestry, Department of Education, Department of Civil Affairs, CCPIT Heilongjiang yksikkö (kauppakamari), Harbin Municipal Commerce Bureau, jne. Hankkeen kautta selvisi, että Heilongjaingin maakunta panostaa ikäosaamiseen liittyviin aloihin, mukaan lukien rakennukset ja niiden suunnittelut, hoito- ja hoivatuotteet sekä palvelut, teknologiat, asiantuntijataidot ja osaaminen jne. Tämä tarjoaa Pohjois-Karjalan yrityksille, niin tuotannollisille kuin palveluitakin tuottaville, erinomaisen mahdollisuuden viedä tuotteita ja osaamista Kiinaan.

Hankkeen suunnittelussa on otettu huomioon Karelia-ammattikorkeakoulun aiemmin Suomessa sekä Venäjällä toteuttama aihealueeseen liittyvä hanke- ja palvelutoiminta. Esimerkkeinä tästä ovat Toimiva Koti-Pietari -malliympäristö, Karjalan tasavaltaan suuntautunut Karelia ENPI hanke ”Learning Lab for Accessibility in Built Environment” sekä Komin tasavaltaan valmistuneen, ikäihmisille suunnatun Maksakovka – hyvinvointikeskuksen suunnitteluun ja varusteluun liittyvän yrityskonseptin koordinointi.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmiä ovat:

- Tuotannollisen alan yritykset
- Kaupallisen- ja palvelutoiminnan vientiä Kiinaan suunnittelevat maakunnan yritykset
- Koulutusta ja valmennusta tuottavat organisaatiot (Suomi)
- Asumisympäristöjen rakennuttamisesta ja ylläpidosta vastaavat organisaatiot (Kiina)
- Sosiaali- ja terveydenhuollosta vastaavat organisaatiot (Kiina)
- Asiakas- ja käyttäjäorganisaatiot (Kiina ja Suomi)
- Kehittämisyhtiöt (yritysneuvojat, ja kehittäjät) (Suomi, mahdolliset vastaavankaltaiset toimijat Kiinassa)
- Korkeakoulujen substanssiasiantuntijat (hoitotiede, fysioterapia, rakennettu ympäristö, esteettömyys, sosiaaliala)
- Pohjois-Karjalaan sijoittuneet Kiina-asiantuntijat
- Seniorikodit tms. yritykset (Kiina)
- Digitalisaatiota edistävät yritykset (Suomi, Kiina)
- Hyvinvointipalveluiden- ja hoiva-alan yritykset (Suomi ja Pohjois-Karjala)

Kiinaan vientitoimintaa jo toteuttaville tai vasta suunnitteleville yrityksille mahdollistuu hankkeessa yhteistyö sujuvammin kohdentaa tarjontaansa ikääntymiseen liittyvissä tuotteissa ja palveluissa. Kohderyhmien välille muodostuu asiakkuussuhteita. Koulutusosaamisen jakaminen niin Suomessa kuin Kiinassa kehittää tuotteistamista mm. erilaisten digitaalisten ratkaisujen muodossa. Hyvinvointipalveluiden- ja hoiva-alan yritysten sekä tuotannollisten alan yritysten kanssa luodaan yhdessä osaamisen esittelyä varten konsepteja eli esimerkiksi vierailijaryhmien kanssa voidaan tutustua esteettömään asumiseen tai länsimaiseen tapaan toteuttaa hoitotoimenpiteitä. Nämä räätälöidyt vierailukohteet tulevat olemaan myöhemmin hyödynnettävissä mm. matkailualan tarpeisiin.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välilliset kohderyhmät voidaan tiivistää seuraavasti:
- Vientiorganisaatiot (Suomi)
- Loppukäyttäjät (Suomi ja Kiina)
- Jälleenmyyjät ja alihankkijat (Kiina)
- Opiskelijat molemmissa maissa
- Yrittäjäjärjestöt
- Kauppakamarit molemmissa maissa

Välillisten kohderyhmien kanssa tehdään yhteistyötä osallistuvien yritysten tarpeiden mukaisesti.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 333 550

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 333 550

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 467 500

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 468 400

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Karjala

Seutukunnat: Keski-Karjalan, Joensuun, Pielisen Karjalan

Kunnat: Joensuu, Tohmajärvi, Polvijärvi, Lieksa, Liperi, Nurmes, Kontiolahti, Outokumpu, Rääkkylä, Kitee, Juuka, Ilomantsi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hankkeessa ei ole tehty toimintaympäristön analyysia sukupuolinäkökulmasta.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Ei ole hankkeen varsinaisena tavoitteena. Mahdollisesti syntyvissä liiketoimintaratkaisuissa voi nousta esille sukupuoli-intensiiviset tuote- ja palveluratkaisut.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei ole.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Neutraali
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Neutraali
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Neutraali
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Neutraali
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Neutraali
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Neutraali
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 3
Hoitokotien energiaratkaisut voivat toimia yhtenä mallina hyvinvointikonseptin rakentamisessa.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 4 2
Laaja-alainen osaamisen ja erityisesti yritysten verkostoliiketoiminnan kehittäminen.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 8 5
Projektin toiminnan keskiössä on erityisesti aineettoman osaamisen konseptointi myytäväksi tuotekokonaisuudeksi yhdessä yrittäjien kanssa.
Liikkuminen ja logistiikka 5 5
Esteettömien asuinympäristöjen kehittäminen.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 4
Kohderyhmän (Kiinalaiset asiakkaat) hyvinvoinnin paraneminen uusien liiketoimintaratkaisujen kautta.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Neutraali.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Neutraali.
Kulttuuriympäristö 0 0
Neutraali.
Ympäristöosaaminen 0 0
Neutraali.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Vuosina 2016 – 2017 toteutuneen Further East From the East (FEFE) -hankkeen tavoitteena oli tuottaa ikäosaamisen innovaatioalusta, joka vahvistaa kansainvälistä yhteistyötä Kiinan ja Suomen välillä. Hanke toteutettiin Karelia-ammattikorkeakoulun ja Pohjois-Karjalan maakuntaliiton yhteishankkeena ja sitä rahoitti EAKR.

Kiina ollut maailman nopeimmin kasvavia talouksia jo vuosikymmenien ajan ja lasketaan nykyisin maailman toiseksi suurimmaksi talousmahdiksi Yhdysvaltojen jälkeen. Kiinan terveydenhuoltoalan markkinoiden odotetaan nousevaan lähes 100 miljardiin vuoteen 2020 mennessä johtuen mm. digitaalisten terveyspalvelujen voimakkaasta kasvusta. Kiinaa ja Suomea yhdistää väestön ikääntyminen. Ikääntyneiden palveluiden kehittäminen on Kiinassa nostettu yhdeksi keskeiseksi kehittämiskohteeksi valtion toimesta.

Vanhusten hoito on Kiinassa perinteisesti hoidettu kotona läheisten avun turvin. Kun kotona hoitaminen ei enää onnistu, hoito siirtyy vielä useimmiten akuuttihoitoon tarkoitettuihin sairaaloihin, vaikka suuri osa avun tarpeesta liittyisi luonteeltaan kroonisiin elämäntapasairauksiin, jotka eivät vaadi vuodehoitoa. Tilanne on kuitenkin muutoksessa. Yhä suurempi osa kiinalaisista hyväksyy erilaiset hoito- ja palvelukodit vanhuksilleen. Vaurastuvan keskiluokan kasvaessa nopeasti kiinnostus erilaisiin hoiva-, terveys- ja hyvinvointipalveluihin ja tuotteisiin kasvaa voimakkaasti. Toisaalta maaseudulla terveyspalveluja on usein vain heikosti tarjolla, ja tarvittaisiin uudenlaisia ratkaisuja ikäihmisten hyvinvoinnin takaamiseksi myös näillä alueilla. Tasapuolisen terveydenhuollon ja kuntoutuksen kehittäminen on Kiinassa vielä alkuvaiheessa, mutta tarve on valtion toimesta mm. viisivuotissuunnitelmissa selkeästi tunnistettu.

FEFE-hankkeen kohdealueena oli erityisesti Koillis-Kiinassa sijaitseva Heilongjiangin maakunta, jossa asuu noin 38 miljoonaa asukasta. Pohjois-Karjalaa ja Heilongjiangin maakuntaa yhdistävät nopeasti ikääntyvä väestö, mutta myös yhteinen raja Venäjän kanssa, samankaltainen ilmasto ja laaja, suhteellisesti ottaen harvaan asuttu maaseutu kaupunkien ympärillä. Talouden suhteen Heilongjiangin maakunta poikkeaa vauraammista itä-rannikon kasvukeskuksista, mutta myöskään kilpailu ei ole aivan samalla tasolla kaupallisesti kehittyneempien alueiden kanssa.

FEFE-hankkeessa nostettiin maailman terveysjärjestö WHO:n käsite Active Ageing kuvaamaan monialaista yhteistyötä edellyttävää toimintaa, jonka tavoitteena on tukea aktiivista osallisuutta ja hyvinvointia kaikissa elämänvaiheissa. Tämä käsite otettiin erittäin hyvin vastaan myös vierailuilla ja hankkeen eri tilaisuuksissa Kiinassa. Suomessa Active Ageing –teemaan ja ikäosaamiseen liittyviä tuote- ja palveluratkaisuja on kehitetty jo useiden vuosikymmenten ajan. Active Ageing ajattelu ohjaa myös ikäosaamisen koulutusta Karelia-amk:ssa. Suomalaisten Active Ageing tuotteiden, palvelujen ja osaamisen kansainvälinen hyödyntäminen edellyttää kuitenkin näiden ratkaisujen tietoista muokkaamista erilaisiin toiminta- ja kulttuuriympäristöihin soveltuviksi. Yhteistyössä Kiinaan haasteena on riittävä ymmärrys kulttuuriemme ja yhteiskuntiemme merkittävistä eroavuuksista, mutta samalla mahdollisuuden yhteistyöhön tarjoavat maitamme yhdistävät haasteet esim. väestökehityksessä ja osaamisen kehittämisessä. Suomalaiset tunnetusti laadukkaat terveyspalvelut ja korkeatasoinen koulutus ovat hyvä lähtökohta kansainväliseen yhteistyöhön myös Kiinassa.

FEFE-hankkeessa toteutettiin kahden vuoden aikana toimenpiteitä, jotka vahvistivat pohjoiskarjalaisten Active Ageing teeman alle koottujen yritysten kansainvälisyys- ja kulttuuriosaamista, verkostoyhteistyötä, kansainvälistä markkinointiosaamista. Hankkeessa rakennettiin yhteistyösuhteita Itä-Kiinassa sijaitsevien ikäihmisten hyvinvointia edistäviin viranomaisiin, yrityksiin ja organisaatioihin sekä oppilaitoksiin.
Hankkeessa avattiin hyvinvointialan tuotannollisille- ja palveluyrityksille viranomais-, yhteistyö- ja asiakkuussuhteita Kiinaan. Hankkeen pohjoiskarjalaiset yhteistyökumppanit muodostivat monialaisen Pohjois-Karjalan Active Ageing -osaajien verkoston. Verkostossa tuettiin yritysten kansainvälistä markkinointiosaamista ja palvelumuotoilua sekä tuotettiin Pohjois-Karjalan Active Ageing -osaamista esittelevä videoportfolio yritysten käyttöön.

Pohjoiskarjalaisten yritysten ja -toimijoiden kulttuurien välisen kompetenssin hallintaa vahvistettiin erilaisten valmennusohjelmien sekä kohdealueelle suuntautuvien matkojen avulla. Clinical Study Visit (CSV) – valmennusohjelmassa alueen hoiva-alan yritykset valmentautuivat ottamaan vastaan kiinalaisia ikäihmisten palvelujen asiantuntijoita. Valmennusohjelmassa kehitettyä CSV-vierailuohjelma tuotteistetaan jatkossa verkostoyhteistyönä Karelia-amk:n ja yritysverkoston yhteisesti toteuttamaksi palvelutuotteeksi kansainvälisille asiantuntijaryhmille.
Hankkeen aikana tunnistettiin hyvinvointialan vientiin sopivia tuote- ja palvelukokonaisuuksia perustuen kiinalaisten asiakkaiden tarpeisiin. Lisäksi tunnistettiin maakunnan alueella vaikuttavat kiinantuntijat. Hankkeen valmennuksissa ja seminaareissa hyödynnettiin valtakunnallisten kasvu- ja vientiohjelmien palveluja (esim. Finpro, Team Finland, Finland Health) sekä oltiin yhteydessä mm. OKM:n Kiina-verkostoon (Kiina Round Table).

Hankkeen tuloksena syntynyt osaaminen tukee jatkossa Pohjois-Karjalaisten yritysten ikäihmisten hyvinvointia tukevien tuotteiden ja palveluiden markkinointia ja myyntiä kiinalaisille asiakkaille niin Suomessa kuin Kiinassakin. Kiinaan suuntautuvien yritysten tunnistaminen ja verkostoituminen maakunnan alueella luo edellytyksiä jatkossa tapahtuvalle kehittämisyhteistyölle ja ikäihmisten hyvinvointia ja esim. hyvinvointimatkailua edistävien palvelu- ja tuoteinnovaatioiden syntymiseksi.
Valmennusohjelmien ja matkojen myötä maakunnan toimijoiden Kiinaan ja kansainvälisyyteen liittyvä liiketoimintaosaaminen sekä kulttuurisensitiivisyys kasvoivat. Hankkeessa syntyi jatkoneuvotteluyhteyksiä useiden suomalaisten ja kiinalaisten yritysten välille.