Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71447

Hankkeen nimi: Tähystysosaamisen kehittäminen suureläinten hoidossa

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2016 ja päättyy 31.12.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Savon liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Ylä-Savon ammattilisen koulutuksen kuntayht.

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 0214765-5

Jakeluosoite: Asevelikatu 4

Puhelinnumero: 0400827251

Postinumero: 74100

Postitoimipaikka: Iisalmi

WWW-osoite: http://www.ysao.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Toivanen Leena

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: hankepäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: leena.toivanen(at)ysao.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0400792830

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Savon Eläinsairaala Oy, 2627466-7

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Savon Eläinsairaala on vuonna 2014 toimintansa aloittanut voittoa tavoittelematon eläinlääkäriyritys, jonka perustamisvaiheessa panostettiin kirurgisiin laitteistoihin ja leikkaussalivalmiuteen. Sairaalan käytössä on uudenaikainen artroskopialaitteisto, luukirurgiavälineistöt sekä pehmytosakirurgiamahdollisuus. Leikkaussalissa on käytössä anestesiakone isofluraanianestesiaan, ventilaattori sekä anestesiavalvontalaitteistot. Savon Eläinsairaala Oy:lla on myös Suomen ensimmäinen neula-artroskopialaitteisto.

Hankkeessa hyödynnetään ja jatkokehitetään hankittuja laitteistoja ja asiantuntijaverkostoja niin maakunnallisesti kuin valtakunnallisestikin. Hankkeen tavoitteena on lisätä eläinlääkäreiden tähystysosaamista sekä tuotantoeläinten että hevosten osalta. Osaamisen lisäämiseksi hankkeessa suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan kaksi koulutuspakettia eläinlääkäreille.

Ensimmäisen koulutuspaketin tavoitteena on lisätä lehmien juoksutusmahaleikkauksiin tarvittavaa tähystysosaamista. Savon Eläinsairaalassa on tähystyslaitteisto hevosten tähystyskäyttöön, mutta muokkaamalla laitteistoa siitä saadaan sopiva myös lehmien tähystysleikkauksiin. Lisälaitteiden avulla voidaan toteuttaa lehmien juoksutusmahaleikkauksia, jotka ovat yleisimpiä lehmille tehtäviä kirurgisia operaatioita, ja ne toteutetaan nykyisin avoleikkauksina. Kouluttamalla eläinlääkäreitä tähystystoimenpiteisiin nykyaikaisilla välineillä nopeutetaan eläimen toipumista ja vähennetään toipumiseen ja seurantaan tarvittavaa aikaa. Sitä kautta parannetaan maatilayritysten liiketoimintaa.

Toinen koulutuspaketti sisältää neula-artroskopian käyttökoulutuksen hevosten sairaanhoidossa. Savon Eläinsairaalassa on Suomen ensimmäinen neula-artroskopialaitteisto. Neula-artroskopiaosaamista ei Suomessa ole, joten sen tietotaidon tuominen Suomeen on hankkeen toinen tavoite. Neula-artroskooppitekniikan käytöllä saadaan turhia diagnostisia artroskopioita vähennettyä, kun mahdollinen leikkaustarve on todettavissa atraumattisemmalla menetelmällä. Neula-artroskopia antaa myös mahdollisuudet seisaaltaan tehtävään nivelten tähystämiseen, jolloin hevosten kaatamiseen ja nukuttamiseen liittyvää riskiä saadaan hallittua.

Koulutukset toteutetaan yhteistyössä Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisen tiedekunnan sekä Tampereen hevosklinikan kanssa. Koulutuksiin osallistuneilta eläinlääkäreiltä kerätään palautetta sekä koulutuksista että mahdollisista lisäkoulutustarpeista ja -toiveista.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Suureläinpraktiikkaa tekevät eläinlääkärit.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Maatalous- ja hevosalan yritykset.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 35 166

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 34 835

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 50 238

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 49 766

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Varkauden, Kuopion, Koillis-Savon, Sisä-Savon, Ylä-Savon

Kunnat: Rautalampi, Kuopio, Vesanto, Kaavi, Sonkajärvi, Keitele, Rautavaara, Tervo, Siilinjärvi, Kiuruvesi, Lapinlahti, Tuusniemi, Suonenjoki, Vieremä, Pielavesi, Varkaus, Leppävirta, Iisalmi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 4, joihin työllistyvät naiset 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Suureläinten praktiikkaa toteuttavat eläinlääkärit edustavat molempia sukupuolia.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Uudenlaiset tekniikat voivat olla fyysisesti kevyempiä toteuttaa, mikä tukee naisten työskentelyä alalla.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 2 2
Uudet tähystysmenetelmät ovat säästävämpiä tarvittavien materiaalien osalta
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
ei vaikutuksia
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
ei vaikutuksia
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
ei vaikutuksia
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
ei vaikutuksia
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 2 3
Uusien tähystystekniikoiden yleistymisen myötä materiaaleja tarvitaan vähemmän ja samalla jätteitä syntyy vähemmän.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
ei vaikutuksia
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 8
Kouluttamalla eläinlääkäreitä parannetaan heidän osaamistaan suureläinten hoidossa. Tämä kehittää sekä eläinlääkäreiden liiketoimintaa, mutta erityisesti maatilojen ja hevosalan yritysten liiketoimintaa (eläinten lyhyemmät seuranta- ja toipumisajat).
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 6 8
Uudet tekniikat mahdollistavat uusia palvelutuotteita eläinlääkäräreiden tarjontaan. Neula-atroskopiaosaamisen kehittyminen voi tarjota uusien palvelujen kehittämisen.
Liikkuminen ja logistiikka 4 6
Kouluttamalla eläinlääkäreitä pystytään tarjoamaan eläinlääkintäpalveluja lähellä yrityksen sijaintipaikkaa tai jopa maatilalla. Tämä vähentää eläinten kuljettamistarvetta.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 8
Eläinten hyvinvointi paranee uusien tähystystekniikoiden myötä. Maatalous- ja hevosalan yrittäjien hyvinvointi paranee eläinten hyvinvoinnin kautta (riskit, uhat).
Tasa-arvon edistäminen 4 4
Koulutukset ja niiden tuottama osaaminen on tasa-arvoisesti saatavilla
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 4 4
Koulutukset ja niiden tuottama osaaminen on yhdenvertaisesti saatavilla eri ryhmillä
Kulttuuriympäristö 0 0
ei vaikutuksia
Ympäristöosaaminen 2 0
ei vaikutuksia

9 Loppuraportin tiivistelmä

Tähystysosaamisen kehittäminen suureläinten hoidossa –hankkeen toimena oli hyödyntää ja jatkokehittää Savon eläinsairaala Oy:lle hankittuja laitteistoja ja asiantuntijaverkostoja niin maakunnallisesti kuin
valtakunnallisestikin. Hankkeen tavoitteena oli lisätä eläinlääkäreiden tähystysosaamista sekä tuotantoeläinten että hevosten osalta. Osaamisen lisäämiseksi hankkeessa toteutettiin kaksi koulutuspäivää eläinlääkäreille ja tehtiin näihin tarvittavia hankintoja. Hankkeen kohderyhmää olivat suureläinpraktiikkaa tekevät eläinlääkärit.