Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71453

Hankkeen nimi: Kestävää kehitystä Pohjois-Savon yrityksissä - KePoSa

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.3.2016 ja päättyy 31.8.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Savon liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Savon koulutuskuntayhtymä

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 1852679-9

Jakeluosoite: PL 87

Puhelinnumero: 017 214 000

Postinumero: 70101

Postitoimipaikka: Kuopio

WWW-osoite: http://www.sakky.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Anu Salo

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: kestävän kehityksen koordinaattori

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: anu.salo(at)sakky.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 044 785 4019

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Savon ilmasto-ohjelmassa sanotaan, että vähähiilisen yhteiskunnan ja taloudellisen kehityksen edistäminen ovat Euroopan unionin jäsenmaiden sekä niissä toteutettavan ohjelmakauden 2014 – 2020 rahoituksessa keskeisimpiä kohteita. Vaativia tavoitteita ei voida saavuttaa yksinomaan sopeutumalla, vähentämällä tai rajoittamalla yhteiskuntien toimintaa. Edellisen lisäksi tarvitaan rohkeasti uutta ajattelua ja nopeaakin toimintaa, innovaatioita sekä rohkeaa talouden uudistamista vähähiilisemmäksi.Työelämän rajut muutokset edellyttävät ennakointia ja koulutuksen järjestäjän roolina ei ole vain muutoksiin reagointi vaan aktiivinen muutoksen edistäminen.

Ympäristöasiat ovat yhä tärkeämpiä yritysten liiketoiminnan ja yhteiskuntavastuun kannalta. Suurilla yrityksillä on hyvät lähtökohdat ja mahdollisuudet kestävän kehityksen huomioimiseen ja haltuun ottoon yritystoiminnassa esim. ISO 14001-standardit ja Emas- järjestelmät. Pk-yrityksien ympäristötyön järjestelmällinen kehittäminen on ollut hitaampaa ja haasteeksi on koettu esimerkiksi löytää yrityksen tarpeisiin sopivia kestävän kehityksen ohjelmia ja – järjestelmiä, resurssien sekä osaamisen riittämättömyys toiminnan alkuun saattamiseksi.

Hankkeen tavoitteena on edistää kestävän kehityksen toimintaa 12 eri alan pilottiyrityksessä. Hankkeessa mukana olevien yritysten tavoitteena on mm.
-tunnistaa oman toiminnan ympäristövaikutukset
-hallita ympäristöhaittoja ja päästöjä
-kehittää yrityksen laadukasta ja ympäristövastuullista toimintaa yhdessä sidosryhmien kanssa
-kehittää henkilöstön ympäristöosaamista
-vähentää materiaalien- ja energiankulutusta-> luonnonvarojen kestävä käyttö ja vähähiilisyys
-löytää kustannussäästöjä
-löytää uusia keinoja ympäristövastuullisesta toiminnasta viestimiseen
-uusien kestävien liiketoimintamallien löytäminen
-saavuttaa kilpailuetua ympäristövastuullisella toiminnallaan

Hankkeella edistetään, kehitetään ja vahvistetaan kestävän kehityksen ja yhteiskuntavastuun osaamista sekä Savon koulutuskuntayhtymässä että hankkeessa mukana olevissa yrityksissä. Hankkeessa kartoitetaan yhteistyökumppanin Savon Yrittäjien jäsenyritysten kestävän kehityksen nykytilaa ja kehittämistarpeita. Kartoituksen tulosten perusteella järjestetään mm. teemakoulutuksia, joihin kaikilla pohjoissavolaisilla yrittäjillä on mahdollisuus osallistua. Lisäksi tavoitteena on saada työssäoppimispaikkojen ja työpaikalla tapahtuvan oppimisen kohteiden käytänteet vastaamaan paremmin opetuksen vaatimuksia. Opetussuunnitelmien perusteissa kestävä kehitys on yksi elinikäisen oppimisen avaintaidoista sekä vahvasti mukana myös opiskelijan osaamisen arvioinneissa.

Hankkeessa kehitetään uusia kestävän kehityksen toimintatapoja, joiden avulla nostetaan yritysten kilpailukykyä ja osaamista juurruttamalla ne käytäntöön. Vähähiiliset ja materiaalitehokkaat toimintatavat tuovat yrityksille myös kustannussäästöjä ja lisäävät yritysten kannattavuutta.

Tavoitteena on saada aikaan yrityksissä ja organisaatioissa pysyviä muutoksia toimintatavoissa, jotka jäävät elämään hankkeen jälkeen. Hankkeessa mukana olevat 12 pilottiyritystä ovat kehittäneet toimintaansa tavoitteiden mukaisesti. Kaikissa mukana olevissa yrityksissä on tehty kestävän kehityksen kartoitus, laadittu kehittämissuunnitelma tai standardin mukaiset auditoidut ympäristöjärjestelmät. Toimenpiteiden avulla on kehitetty yritysten kestävän kehityksen osaamista, vahvistettu kilpailukykyä sekä luotu uusia innovaatioita.

Hankkeessa syntyy uusia myytäviä kestävä kehityksen tuotteita ja palveluita Savon koulutuskuntayhtymälle. Lisäksi eri alojen kestävän kehityksen osaaminen vahvistuu asiantuntijaopettajien ja yritysten tiiviin yhteistyön ja kehittämisen myötä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Pohjois-savolaiset eri alojen yritykset sekä Savon koulutuskuntayhtymän henkilöstö.
Savon yrittäjien jäsenyritykset 4200 kpl (yhteistyökumppani ja tiedottaja). Savon yrittäjien kanssa tehtävä yhteistyö auttaa hankkeen lähtötilanteen ja pontentiaalisten yritysten tarpeiden kartoittamisessa. Savon yrittäjien verkostojen kautta välitetään tietoa jäsenyrityksille hankkeen toiminnoista.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Osallistuvien yritysten asiakkaat ja Savon koulutuskuntayhtymän opiskelijat.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 239 999

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 239 079

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 284 800

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 284 273

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Koillis-Savon, Kuopion, Varkauden, Sisä-Savon, Ylä-Savon

Kunnat: Vesanto, Kuopio, Kiuruvesi, Suonenjoki, Tuusniemi, Lapinlahti, Rautavaara, Rautalampi, Siilinjärvi, Tervo, Keitele, Sonkajärvi, Kaavi, Vieremä, Pielavesi, Varkaus, Leppävirta, Iisalmi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen kohderyhmä yrityksissä ja organisaatioista sukupuolijakauma ei ole tiedossa. Savon koulutuskuntayhtymässä henkilöstöstä 65 % on naisia. Opiskelijoiden sukupuolijakauma on lähes tasan.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Toimenpiteiden sisältö suunnitellaan ja toteutetaan niin, ettei se rajoita tasa-arvoista osallistumista.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei ole hankkeen päätavoite.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 5 5
Yritysten toimenpiteillä voidaan vaikuttaa kestävään luonnonvarojen käyttöön.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 9 8
Energia- ja materiaalien kulutuksen vähentämisellä pyritään luomaan vähähiilisempiä ratkaisuja.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 8 8
Tavoitteena on, että yritysten materiaalien kulutus ja jätteiden määrä saadaan vähenemään. Pyritään edistämään jätteiden hyötykäyttöä ja lajittelua.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 8 7
Yrityksillä on tavoitteena lisätä uusiutuvan energian käyttöä ja parantaa energiatehokkuutta. Yritykset haluavat vaikuttaa energiayhtiöiden uusiutuvien energialähteiden käytön lisäämiseen.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 7 5
Hankkeessa mukana olevien yritysten tavoitteena on toimia kestävän kehityksen mukaisesti ja kehittää samalla paikallista elinkeinorakennetta kestävämmäksi.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 8 0
Mukana olevien yritysten tuotteiden ja palvelujen kestävän kehityksen mukainen kehittäminen.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 8 8
Yritysten ja organisaatioiden henkilöstön kestävän kehityksen osaaminen vahvistuu.

9 Loppuraportin tiivistelmä

KePoSa-hankkeen tavoitteena oli auttaa pohjoissavolaisia pk-yrityksiä kestävän kehityksen edistämisessä liiketoiminnassa, ympäristöasioiden kartoittamisessa sekä ympäristöohjelmien ja – järjestelmien käyttöön otossa. Hankkeeseen otettiin mukaan 12 eri toimialan yritystä, joissa tehtiin ympäristöasioiden alkukartoitus, tunnistettiin yritysten ympäristövaikutukset ja laadittiin kehittämissuunnitelmat. Yhdeksän hankkeessa mukana olevaa yritystä rakensi Ekokompassi-ympäristöjärjestelmän, jonka myötä he ovat sitoutuneet yritystoiminnan jatkuvaan parantamiseen. Hankkeessa tehtyjen toimenpiteiden avulla on kehitetty yritysten ympäristöosaamista, vahvistettu kilpailukykyä sekä luotu uusia toimintatapoja. Vähähiiliset ja materiaalitehokkaat toimintatavat ovat tuoneet yrityksille kustannussäästöjä, lisänneet yritysten kannattavuutta ja kilpailukykyä sekä pienentäneet merkittävästi haitallisia ympäristövaikutuksia.

Hankkeen aikana Savon koulutuskuntayhtymä (Sakky) aloitti Ekokompassin Pohjois-Savon aluekoordinaattorin neuvonta- ja auditointitehtävät, jotka jatkuvat yrityksille tarjottavana palveluna hankkeen jälkeenkin. Hankkeen kautta saatiin konkreettista tietoa sekä näkemystä työelämän vastuullisuuteen liittyvistä haasteista. Näitä kokemuksia ja tuloksia hyödynnetään Sakkyn työelämän sekä alueen kehittämis- ja palvelutehtävässä.