Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71456

Hankkeen nimi: Arctic Ceramic Center - Inspired by Arctic Lapland - Arktinen keramiikkakeskus

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 5.2.2015 ja päättyy 31.12.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Lapin liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Posion Kehitysyhtiö Oy

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0532910-4

Jakeluosoite: Kirkkotie 1

Puhelinnumero: +358 40 0414 391

Postinumero: 97900

Postitoimipaikka: Posio

WWW-osoite: http://www.posionkehitysyhtio.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: LEPOJÄRVI ANTERO EINARI TAISTO

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: antero.lepojarvi(at)posio.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 40 0414 391

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Arctic Ceramic Center – kehittämisprosessin tavoitteena on kehittää Lapin kansainvälistä matkailua, sen sisältöä ja
palveluja muotoilukulttuurin osalta yhdellä sen tärkeimmistä vahvuusaloista, joka on kansainvälisesti ja kansallisesti
tunnettua ja tunnustettua – keramiikassa, sekä luoda vastaavan kehittämistoiminnan toimintamalli.
Taustaa
Pentik Oy:n teollisen tuotannon, sidosryhmätoiminnan ja kansainvälisten yhteyksien myötä Posio on saanut Suomen
keramiikkapitäjän statuksen. Kansainvälisesti eri yhteyksien; symposiumien, vierailujen ja taiteilijavaihdon kautta Posio
on osana Lappia noteerattu myös Euroopan pohjoisimpana – Arktisena - keramiikkapitäjänä.
Sen myötä Lappi / Posio ovat profiloituneet ulkomaalaisten, etupäässä aasialaisten rajattoman kiinnostuksen ja
inspiraation kohteena. Lapin erityispiirteet ja sen arktinen luonto; sen erityisolosuhteet, luontokohteet ja vuodenajat,
luovat erinomaiset puitteet kansainväliselle, arktisesta luonnosta ja kulttuurista inspiroituvalle kulttuurimatkailulle.
Kansainvälisen toiminnan ja yhteistyöverkostojen ylläpitämiseksi sekä keramiikkaan liittyvän kansainvälisen muotoiluja
kulttuurimatkailun kehittämiseksi perustettiin yhteistyöjärjestö ACC ry, jonka toimesta Lapille tärkeää matkailun osaaluetta
päätettiin viedä eteenpäin tämän kehittämishankkeen puitteissa.
Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena ja toimenpiteenä on toteuttaa palvelumuotoilu-kehittämisprosessi, jonka aikana sekä kansalliset
että kansainväliset muotoilu & kulttuuri-tahot yhdessä matkailualan toimijoiden kanssa kehittävät matkailutuotteita,
jotka tukevat ja vahvistavat osaltaan Lapin matkailun tuotevalikoimaa yhä voimistuvan kulttuurimatkailun saralla. (The
Impact of culture on tourism ;Increasing the Attractiveness of Destinations through Cultural Resources/OECD)
Kehittämishankkeessa yhdistetään muotoilu- ja kulttuuripainotteisten ohjelmien ja tapahtumien sisältöjä perinteisiin
lappilaisiin matkailutuotteisiin siten että myös paikallisen ja alueellisen matkailutoiminnan kehittäminen otetaan
mukaan niiden omista vahvuuksista ja erityispiirteistä lähtien. Samalla matkailupalvelujen monipuolistamisen ja
kehittämisen yhteydessä laaditaan suunnitelmat kansainvälisen muotoilu- ja kulttuurimatkailutuotteen edellyttämistä
toimintaympäristöistä ja niiden vaatimuksista.
Hanke tukee ja edistää matkailuyritysten toimintaa kehittämällä niiden kansainvälisiä tuotteita ja palveluita kasvavan
kulttuurimatkailun osalta hyödyntämällä Lapin arktista luontoa ja sen erityispiirteitä ja siihen liittyviä perinteisiä
matkailupalveluja.

Luonnon merkitys muotoilu- ja kulttuuripainotteisessa matkailussa inspiraatioiden ja innovaatioiden lähteenä on
tunnetusti merkittävä ja usein edellytys uuden luomisessa. Suomen kansainvälisesti tunnetuin muotoilija Tapio
Wirkkala ammensi Lapin luontoa kansainvälisesti menestyneiden inspiraatioittensa lähteenä.
Kehittämisprosessin onnistumisen edellytyksenä tulee olemaan kansainvälisen kohderyhmän ja heitä edustavien
instituutioiden (yo:t, tutkimuslaitokset) sitouttaminen matkailutuotteiden kehittämiseen toteuttamalla kohderyhmälle
suunnattuja demonstraatioita ja kokeiluja. Kohderyhmän huomioiminen ja osallistuttaminen on kaupallistamisen
perusedellytys ja samalla myös kaupallisten valmiuksien rakentamista.

Kehittämisprosessiin osallistetaan tutkimusten, selvitysten ja kartoituksen osalta verkoston yliopistoja ja
tutkimuslaitoksia kotimaisten taideyliopistojen lisäksi myös kansainvälisesti: The Association for Tourism and Leisure
Education(ATLAS) , Tourism Research and Marketing (TRAM), International Academy of Ceramics (IAC)

Kehittämisprosessi tulee pilotinomaisesti kokeilemaan, yhdistämään ja rakentamaan perinteisten matkailutuotteiden ja
– palveluiden rinnalle ja yhteyteen muita kulttuuriin tai perinteisiin sidoksessa olevia, kansainväliselle matkailulle
tärkeitä ja kiinnostavia osioita ja siten yhdistämään ja hyödyntämään Lapin arktisen luonnon moninaisuutta
kansainvälisessä matkailussa sen edellyttämällä kestävällä tavalla.
Siten hanke toimii uraauurtavana kehittämisen ja yhdistämisen konseptina, jota voidaan hyödyntää Lapin eri
matkailualueiden ja kuntien vastaavanlaatuisissa matkailun kehittämistoimissa ja monistaa matkailun
kehittämispalvelujen vaikutuksia Lapin pienten kuntien ja maaseudun elinvoimaisuuden vahvistamisessa. Hanke tukee
myös Posion kunnan elinkeinostrategiaa ja sen tavoitteita mm. matkailun kehittämisen osalta ja "case Posio" toimii
palvelumuotoiluprosessin konkreettisena käytännön alustana.
Hankkeen tuloksena Lapin matkailun tarjonta monipuolistuu ja voimistuu erityisesti muotoilu- ja kulttuurimatkailun
osalta vastaten siten myös matkailutrendien ja aihepiirissä lisääntyvien matkailupalveluiden kysyntään. Hankkeen
tuloksena dokumentoidaan, arvioidaan ja luodaan myös toimintamalli, jolla perinteisten matkailutuotteiden
monipuolisuutta voidaan lisätä alueiden omista erityispiirteistä lähtien.

Keramiikkakulttuuri poikkeaa Aasian maissa suomalaisille tyypillisestä kulttuurista merkittävästi ja käsittää laajemmin
tavallisten kansalaisten ja kuluttajien käyttötottumuksia myös taide- ja sisustuskeramiikan osalta.
Keramiikkateollisuuden ja sitä koskevan tutkimus- ja koulutustoiminnan osuus on myös laajempaa, joka heijastuu mm.
tavarataloketjujen kuluttajatarjontaan käyttö-, taide- ja sisustuskeramiikan osalta.

Lapin matkailun markkinointia edistetään IAC –verkoston Aasian maissa IAC:iin sidoksissa olevan
keramiikkateollisuuden ja sen kanssa kiinteästi toimivien kaupallisten ketjujen kanssa lanseeraamalla erilaisia tuotteita
ja tuoteperheitä sekä käyttökeramiikan että taide- ja sisustuskeramiikan osalta kehittämistoiminnan puitteissa luotavan
brändin avulla; "Inspired by Arctic Lapland".

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmänä ovat Lapin matkailu ja sen parissa toimivat matkailuyritykset erityisesti paikkakunnilla, joilla
on kulttuurillisia perinteitä sekä hyödynnettävät perinteiset matkailupalvelut. Luonnon merkitys inspiraatioiden ja
innovaatioiden lähteenä tuodaan esiin sen kansainvälisen arvostuksen mukaisesti. Lapin lukemattomat luontokohteet,
erämaat ja luonnonpuistot ja niiden lisääntyvä ympärivuotinen hyödyntäminen matkailussa on hankkeen tulosten
kannalta keskeistä.

Kehittämisprosessin aikana kansainvälisten kontaktien ja verkostojen lisääntyvä hyödyntäminen luo pysyvän
käytänteen Lapin matkailun kehittämistoimintaan sen erityisalueilla. Kehittämisprosessi on siten myös
palvelumuotoilun implementointia matkailun kehittämiseen.

Hyödynsaajina ovat perinteisiä matkailupalveluja tuottavat paikalliset yritykset, jotka voivat laajentaa ja kehittää
toimintaansa erikoistumalla ympärivuotisesti järjestettävien kulttuurimatkailutapahtumien toteuttamiseen.
Kehittämisprosessi toteutetaan käytännönläheisenä pilottihankkeena kansainväliset muotoiluun – ja
keramiikkakulttuurin sidoksissa olevat verkostot rakentaneiden ACC ry:n perustajajäsenten toimesta. Hankkeen
hallinnointi toteutetaan yhdistyksen toimesta.

Pilottihankkeen kansainvälisen toiminnan vakiintuessa ja laajetessa paikkakunnan ja alueen yritykset hyötyvät
lisääntyvän kansainvälisen matkailun myötä. Matkailun aluetaloudelliset vaikutukset ulottuvat myös laajemmin
maaseuduille, joissa luonto- ja retkeilykohteet sijaitsevat. Itä-Lapin alueen luontoaktiviteetteja (poro- , husky-, kalastus- ja luontoretket) tarjoavat yritykset toimivat nykyään usean kunnan alueella joten ACC:n kansainvälisen pilottitoiminnan kehittyminen ja vakiintuminen synnyttää kysyntää sekä Posion, Kuusamon, Sallan, Kemijärven että Pelkosenniemen kuntien alueella.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Kehittämishankkeen verkosto laajentuu kartoittamisen myötä myös Lapin yliopiston ja Aalto-yliopisto taidetiedekuntien
omien verkostojen kautta ja yliopistojen matkailun kehittämistoiminta saa prosessin inspiroimana uusia ulottuvuuksia
kartoittamalla asiakas- kohderyhmävaikutuksia yhteistyössä kansainvälisten verkostojen kanssa.

Testatun ja asiakaslähtöisen kehittämisprosessin sovellettu noudattaminen edesauttaa matkailupalvelujen kehittämistä
ja nopeaa ja onnistunutta implementointia alueen matkailutarjontaan Lapin muilla matkailualueilla etenkin niiden
kulttuuripainotteisten palvelujen osalta.

Hankkeessa luotava ”Inspired by Arctic Lapland” tuotteiden ja tuoteperheiden suunnittelu- ja tuotteistamisajatus
vahvistaa Lappi imagoa ja Lapin matkailun markkinointia sekä lisää Lapin tunnettuutta ja kiinnostavuutta Asian
kohdemaissa suoraan kuluttajille.

Samalla Inspired by Arctic Lapland tuotteiden suunnittelu ja valmistaminen antaa mahdollisuuksia
keramiikkateollisuuden kansainvälisen osaamisen vuorovaikutukseen, kehittämiseen, koulutukseen, tutkimukseen ja
em. alojen verkostoyhteistyöhön sekä sen myötä muuhun kaupalliseen toimintaan

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 133 560

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 124 402

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 190 800

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 177 717

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Rovaniemen, Itä-Lapin

Kunnat: Ranua, Rovaniemi, Posio, Salla, Kemijärvi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen tulokset ja toteutuksen aikaiset toimenpiteet ovat sukupuolineutraaleja. Hankkeen toteuttamisvaiheessa hankkeessa työskentelee molempia sukupuolia koulutuksesta, osaamisesta ja kokemuksesta riippuen.SUVAN TULOKSET— Hanke edistää miesten ja naisten asioita tasapuolisesti, kohderyhmäpainotukset jokseenkin naisvaltaisempia.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeessa syntyviä tuotteita ja toimenpiteitä kehitettäessa huomioidaan, että tavoitteena on toiminnan ja tuotteiden sopivuus molemmille sukupuolille. Muotoilu ja keramikkataiteen parissa työskentelee tasavertaisesti mies- ja naispuolisia taitajia, useissa tapauksissa naispuolisten määrä on runsaammin edustettu. Lisäksi laaja kansainvälinen harrastajakohderyhmä on myös sukupuolisesti naisvaltainen.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Edellämainitun mukaisesti kehittämistyön tavoitteena on luoda tuotteita ja markkinoida niitä sukupuolineutraalisti.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ei olennaista vaikutusta. Luontomatkailu- ja elämyspalvelut järjestetään kestävällä tavalla huomioiden luonnonarvot. Taide/kulttuuri- ja muotoilupalvelut järjestetään luontoa vahingoittamatta. Kyseessä ei ole massaturismi
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Ei olennaista vaikutusta
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 5
Toimivat inspiraation ja luovuuden lähteinä kansainvälisille taiteilijoille sekä henkistä hyvinvointia edistävinä
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) -1 0
Keramiikan poltossa syntyy jonkin verran päästöjä, muuta koska useimmiten käytetään luonnon materiaaleja niiden vaikutus on vähäinen
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 4
Posiolla sijaitsevia Natura- ja muita luonnonsuojelu- ja kansallispuistoja ja -kohteita hydynnetään mahdollisesti kansainvälisille vieraille suomalaista luontoympäristöä kokiessa. Luontokohteet lisäävät alueen houkuttavuutt
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet -1 0
Materiaalit luonnonmateriaaleja ja syntyvä jäte vähäinen eikä luontoa saastuttava
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 2 0
Osa kulttuuriharrastuksiin käytettävästä energiasta, esim. keramiikan poltoista voidaan suorittaa puulla lämmitettävissä uuneissa. Puuta käytetään myös majoituskohtieden tunnelmaan ja lämmitykseen
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 2 5
Hankkeen tuloksena Lapin matkailun kansainvälisyys kehittyy ja luo sitä kautta uusia mahdollisuuksia niin olemassa oleville kuin mahdollisille uusille yrityksillekin.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 3 3
Lisääntyvä kansainvälisyys kehittää lapin palvelurakennetta ja yhteistyötä ja edesauttaa olemassaolevien yritysten tuoterakenteen monipuolistamisen.
Liikkuminen ja logistiikka 3 2
Lisääntyneet matkailijavirrat luovat edellytyksiä joukkoliikenteen kehittämiselle kysynnän kasvaessa.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 4 4
Lisääntyvät matkailijavirrat luovat uusia työpaikkoja samoin matkailijoiden kansainvälisyys lisää alueen kansainvälistymistä sekä uusien virikkeiden saamista vuorovaikutuksen lisääntyessä. Hyvinvoinnin edistäminen myös asiakkaiden vierailujen myötä on keskeinen hankkeen suunnittelussa.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Ei olennaista vaikutusta
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 2 3
Kansainvälisyyden lisääntyessä paikallisen väestön ymmärrys vieraista kulttuureista lisääntyy henkilökohtaisten kontaktien lisääntyessä-
Kulttuuriympäristö 5 5
Hanke lisää merkittävästi kansainvälistä vuorovaikutusta ja siten tuo piristävän lisän paikalliseen kulttuuriympäristöön, joka nykyisellään on hyvin paikallispainotteinen.Kulttuuriympäristö on myös kansainvälisen matkailun vetovoimatekijä
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei olennaista vaikutusta

9 Loppuraportin tiivistelmä

Arctic Ceramic Centre – Inspired by Arctic Lapland – kehittämishankkeen tavoitteena oli kehittää Lapin kansainvälistä matkailua, sen sisältöä ja palveluja muotoilukulttuurin osalta yhdellä sen tärkeimmistä vahvuusaloista – joka on kansainvälisesti ja kansallisesti tunnettua ja tunnustettua – keramiikassa, sekä luoda vastaavan kehittämistoiminnan toimintamalli.

Tausta

Pentik Oy:n teollisen tuotannon, sidosryhmätoiminnan ja kansainvälisten yhteyksien myötä Posio on saanut Suomen keramiikkapitäjän statuksen. Kansainvälisesti eri yhteyksien, symposiumien, vierailujen ja taiteilijavaihdon kautta, Posio on osana Lappia noteerattu myös Euroopan pohjoisimpana – Arktisena – keramiikkapitäjänä. Sen myötä Lappi/Posio ovat profiloituneet ulkomaalaisten, etupäässä aasialaisten rajattoman kiinnostuksen ja inspiraation kohteena. Lapin erityispiirteet ja sen arktinen luonto, sen erityisolosuhteet, luontokohteet ja vuodenajat, luovat erinomaiset puitteet kansainväliselle, arktisesta luonnosta ja kulttuurista inspiroituvalle kulttuurimatkailulle. Kansainvälisen toiminnan ja yhteistyöverkostojen ylläpitämiseksi sekä keramiikkaan liittyvän kansainvälisen muotoilu- ja kulttuurimatkailun kehittämiseksi perustettiin yhteistyöjärjestö ACC ry, jonka toimesta Lapille tärkeää matkailun osa-aluetta päätettiin viedä eteenpäin tämän kehittämishankkeen puitteissa.

IAC (International Academy of Ceramics) on ainoa kansainvälinen keramiikka-alan järjestö, jonka tehtävänä on yhteyksien ja yhteistyön ylläpitäminen maailmanlaajuisesti. IAC:n jäseniä kutsutaan säännöllisesti kansainvälisiin kongresseihin ja residensseihin ja heidän osanottoaan arvostetaan kansainvälisissä kilpailuissa ja näyttelyissä. IAC on myös kansainvälisen yhteisön UNESCOn virallinen yhteistyökumppani ja asiantuntija YK:n jäsenmaiden tieteellisten, koulutuksellisten ja kulttuurillisten asioiden osalta. Posion ACC hyväksyttiin IAC:n jäseneksi 26.9.2015, ja on pohjoisin edustaen verkoston ainoaa arktista keskusta maailmassa.

Toteutus ja tulokset

Hankkeen tavoitteena ja toimenpiteenä oli toteuttaa palvelumuotoilun kehittämisprosessi, jonka aikana sekä kansalliset että kansainväliset muotoilu- ja kulttuuritahot yhdessä matkailualan toimijoiden kanssa kehittivät uudenlaisia matkailutuotteita, jotka tukevat ja vahvistavat osaltaan Lapin matkailun tuotevalikoimaa yhä voimistuvan kulttuurimatkailun saralla.

ACC on saanut järjestettäväksi kansainvälisesti arvostetuimman keramiikka-alan IAC2020-kongressin. Sen mahdollistaminen on ollut eräs tärkeimmistä projektin toimenpiteistä. Hanke on tukenut hakuprosessia rakentamalla yhteistyöverkostoa, laatimalla alustavia suunnitelmia kongressin toteuttamiseksi sekä kirjoittamalla hakemuspapereita. Kongressi pidetään alkusyksynä vuonna 2020 Rovaniemellä ja Posiolla. Kongressi järjestetään tuolloin ensimmäistä kertaa Pohjoismaissa. Kongressin saaminen Suomeen on merkittävä asia suomalaiselle keramiikalle; järjestäjämaa saa osakseen kansainvälistä huomiota maansa keramiikkataiteen tekijöille, perinteille, koulutukselle ja tutkimukselle. Kongressin myötä toivotaan, että suomalaisen keramiikan arvostus kotimaassa ja ulkomailla kasvaa.

Hankkeen aikana ideoitiin ja pilotoitiin Inspired by Arctic Lapland – konseptia, jonka luomisessa on hyödynnetty Lapin arktista luontoa ja sen erityispiirteitä sekä siihen liittyviä perinteisiä matkailupalveluja. Konseptia edistettiin IAC – verkoston Aasian maissa, Koreassa ja Japanissa; tuolloin lanseerattiin erilaisia tuotteita ja tuoteperheitä osaksi ACC:n ja IAC:n väliselle yhteistyölle. Inspired by Arctic Lapland – konseptiajatuksella saatiin aikaan Posiolle ja ACC:lle vahva imagomarkkinointi, josta on suuresti hyötyä jatkossa. ACC:n osallistuessa kansainvälisiin matkailutapahtumiin ja -messuihin Posiolla on tarjota uudenlaista ja tuoretta imagoa ajatuksella Inspired by Arctic Lapland yhdistettynä matkailuun.

Yhtenä toimenpiteenä tuotekonseptien kehittämisessä järjestettiin myös kansainvälinen yhteistyö- ja kehittämisfoorumi. Hankkeen toimintaa tukemaan järjestettiin kaksi keramiikka- ja matkailufoorumia, joissa pohdittiin matkailun, paikallisen kulttuurin ja keramiikan yhdistämistä. Foorumiin kutsuttiin kansainvälisiä professoreja ja keramiikkataiteilijoita, jotka muodostivat kehittämistiimit yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa. Ensimmäinen foorumi järjestettiin keväällä ja toinen kesällä vuonna 2016. Kansalliset ja kansainväliset muotoilu- ja kulttuuritahot yhdessä matkailualan toimijoiden kanssa kehittivät matkailutuotteita, joista laadittiin demonstraatioita ja kokeiluja sekä samalla pohdittiin kaupallisten valmiuksien rakentamista.

Arktisten matkailutuotekonseptien kehittämiseen, testaukseen ja raportointiin koottiin kehittämistiimit Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutin opiskelijoista sekä paikallisista yrittäjistä. Teemana oli yhdistää muotoilu- ja kulttuuripainotteisten ohjelmien ja tapahtumien sisältöjä perinteisiin lappilaisiin matkailutuotteisiin. Samalla matkailupalvelujen monipuolistamisen ja kehittämisen yhteydessä laadittiin suunnitelmat kansainvälisen muotoilu- ja kulttuurimatkailutuotteen edellyttämistä toimintaympäristöistä ja niiden vaatimuksista. Opiskelijat ohjaajineen laativat kehitettäville tuotekonsepteille ja yhdistelmille liiketoiminnallisia puitteita ja edellytyksiä eli maksullisten osioiden määrittelyä kuten kustannuslaskentaa. Toiminnalla varmistettiin se, että lopputuloksena syntyvät matkailutuotteet ja -palvelukonseptit ovat sisällöltään kohderyhmiä kiinnostavia ja rakentavat osaltaan Lapin imagoa tavoiteltavana matkailukohteena.

Hankkeen tuloksena dokumentoitiin, arvioitiin ja luotiin toimintamalleja, joilla perinteisten matkailutuotteiden monipuolisuutta voitaisiin lisätä alueiden omista erityispiirteistä lähtien. Lapin pienten kuntien ja maaseudun elinvoimaisuuden vahvistamiseksi hankkeessa laadittiin Lapin matkailun kulttuuripainotteisten tuotekonseptien kehittämisen työkalupakki. Lapin matkailun tarjonnan toivotaan monipuolistuvan ja voimistuvan erityisesti muotoilu- ja kulttuurimatkailun osalta. Työkalupakin ja siihen liittyvän tuotekehityksen käsitteistön avulla eri Lapin matkailun toimijoilla on mahdollista kehittää uudenlaisia palveluja ja tuotteita Lapin matkailun piiriin.

Hankkeen toimenpiteenä analysoitiin vierailujen ja haastatteluiden yhteydessä koottuja aineistoja ja palautteita. Samalla kartoitettiin kehittämisprosessissa mukana olevien kokemuksia ja näkemyksiä muista kansainvälisistä kulttuurialan matkailutuotteista, tapahtumista ja niihin liittyvistä aktiviteeteista. Samalla arvioitiin palvelujen ja aktiviteettien sekä arktisten luontoympäristöjen ja vuodenaikojen keskinäistä suhdetta ja sen merkitystä sekä luovuuden että innovaatioiden lähteenä ja matkailun elämyksellisenä takaajana. Kehittämisprosessissa kokeiltiin, yhdistettiin ja rakennettiin perinteisten matkailutuotteiden ja – palveluiden rinnalle ja yhteyteen muita kulttuuriin tai perinteisiin sidoksessa olevia, kansainväliselle matkailulle tärkeitä ja kiinnostavia osioita ja siten yhdistettiin ja hyödynnettiin Lapin arktisen luonnon moninaisuutta kansainvälisessä matkailussa sen edellyttämällä kestävällä tavalla.