Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71459

Hankkeen nimi: Mystery shopping -järjestelmän ja asiakaspalautejärjestelmämallin rakentaminen

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 1.1. Uuden liiketoiminnan luominen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 20.11.2015 ja päättyy 18.3.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: NORDIC MARKET RESEARCH OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2609521-2

Jakeluosoite: Yliopistonkatu 26 A

Puhelinnumero: +358 504112343

Postinumero: 40100

Postitoimipaikka: JYVÄSKYLÄ

WWW-osoite: www.asiakasnakokulma.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Asujamaa Aaku

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Yrittäjä

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: aaku(at)asiakasnakokulma.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 504112343

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on kehittää palvelumalleja ja teknologinen tutkimusjärjestelmä suurten asiakkaiden eri asiakastutkimusten kokonaishallintaan ja toteuttamiseen. Tavoitteena on saavuttaa uusien palveluinnovaatioiden avulla suuryritysasiakkaiden kanssa kumppanirooli, jossa NMR Asiakasnäkökulma Oy vastaa asiakkaiden kaikkien asiakastutkimusten toteuttamisesta, tiedon analysoinnista ja hyödyntämisestä. Kehityshankkeen lopputuloksena syntyy mystery shoppingin ja asiakaspalautejärjestelmän palvelumallit sekä niitä tukeva teknologinen ratkaisu. Teknologisen ratkaisun kautta voidaan kattavasti hallinnoida asiakasorganisaatioiden eri asiakastutkimuksia. Lisäksi hankkeessa syntyy analyysi ja johtopäätökset uusien asiakastutkimuspalveluiden kansainvälistämispotentiaalista.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 29 200

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 23 266

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 29 200

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 23 266

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Suomi

Seutukunnat: Jyväskylän

Kunnat: Jyväskylä

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Yliopistonkatu 26 A

Postinumero: 40100

Postitoimipaikka: JYVÄSKYLÄ

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 5, joihin työllistyvät naiset 3

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1, joihin työllistyvät naiset 1

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Ulkoista asiantuntijaa ei analyysiin olla käytetty, mutta oman arvion mukaan yrityksessä valitsee tasa-arvoinen toimintakulttuuri sukupuolinäkökulmasta.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen uusien rekrytoitavien henkilöiden valinnassa otetaan yhtenä tärkeänä asiana huomioon sukupuoli niin, että yrityksen työntekijöiden sukupuolien suhde pyritään pitämään suurinpiirtein tasaisena. Eri sukupuolia kohdellaan yrityksessä kaikin tavoin tasa-arvoisesti.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Sukupuolten tasa-arvo on yrityksessä ehdottoman tärkeä arvo ja siitä pidetään hankkeen ja yrityksen kasvun aikana tiukasti kiinni.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 2 0
Hankkeen aikana syntyvä teknologinen tutkimusjärjestelmä tulee olemaan täysin digitaalinen ja täten vähentämään merkittävästi tulosteiden käyttöä raporttien ja tutkimustuloksien läpikäynnissä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 2
Tutkimuspalvelumallissamme pyrimme ottamaan huomioon kaikki sidosryhmät ylimmästä johdosta myyjähenkilökuntaan asti. Paremman johtamisen työkalun ansioista työtyytyväisyyden pitäisi parantua hieman ja täten lisätä välillisesti hyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-