Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71461

Hankkeen nimi: SketchMyApp markkinakartoitus

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 1.1. Uuden liiketoiminnan luominen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 11.12.2015 ja päättyy 31.3.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: INVASION DESIGN OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2547151-1

Jakeluosoite: Metsärinne 4

Puhelinnumero: +358 400928482

Postinumero: 20660

Postitoimipaikka: LITTOINEN

WWW-osoite: www.sketchmyapp.com

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Kiviniemi Matias

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: matias(at)invasion.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 400928482

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen keskeisimmät tavoitteet ovat - Parantaa tuotteiden laatua kansainväliselle tasolle - Luoda valmius siemenrahoituskierrokseen Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi toteutetaan: ¿ Suoritetaan asiakaspilotteja joissa tuotteistusta ja käytettävyyttä parannetaan ¿ Osallistutaan alan kansainvälisiin konferensseihin sijoittajien ja asiakkaiden tapaamiseksi ¿ Palkaan suunnittelija parantamaan käytettävyyttä ¿ Osallistutaan kansainvälisiin konferensseihin sijoittajien ja asiakkaiden tapaamiseksi Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi toteutetaan: - Palkataan suunnittelija käyttöliittymäsuunnittelun ja käytettävyyden asiantuntijaksi - Kolmivaiheinen tuotekehitysprojekti tuotteiden kaupallistamiseksi - Markkinointisuunnitelma käyttäen ulkoisia asiantuntijoita - Osallistutaan al

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 17 270

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 15 597

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 17 270

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 15 597

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Varsinais-Suomi

Seutukunnat: Turun

Kunnat: Kaarina

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Metsärinne 4

Postinumero: 20660

Postitoimipaikka: LITTOINEN

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 1, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 1, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Ei vaikuta alkavan yrityksen toimintaan
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Ei vaikuta alkavan yrityksen toimintaan
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei vaikuta alkavan yrityksen toimintaan

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Aineettomat sähköiset palvelut eivät merkittävästi kuluta luonnonvaroja
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Aineettomat sähköiset palvelut eivät merkittävästi vaikuta ilmastonmuutokseen
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Aineettomat sähköiset palvelut eivät merkittävästi vaikuta luonnon monimuotoisuuteen
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Aineettomat sähköiset palvelut eivät merkittävästi vaikuta vesistöihin, maaperään tai ilmaan
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Aineettomat sähköiset palvelut eivät merkittävästi vaikuta Natura 2000 ohjelmaan
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Aineettomat sähköiset palvelut eivät merkittävästi tuota jätteitä
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Palvelu tuotetaan Microsoft Azure pilvipalvelussa joka käyttää 100% uusiutuvia energianlähteitä
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 0
Projekti mahdollistaa ulkomaisen sijoittajarahan hakemisen Suomessa tapahtuvaan tuotekehitystoimintaan
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 5
SketchMyApp on aineeton palvelu joka lisäksi mahdollistaa muiden aineettomien palveluiden nopeamman ja tehokkaammaan kehittämisen
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-