Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71462

Hankkeen nimi: Jauhemaalaamon kehittäminen

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 11.12.2015 ja päättyy 31.7.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: ALSEMET OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 1748121-8

Jakeluosoite: Haapaniementie 1

Puhelinnumero: +358106663390

Postinumero: 40800

Postitoimipaikka: VAAJAKOSKI

WWW-osoite: www.alsemet.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Alvasto Kim

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: kim.alvasto(at)alsemet.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 500642797

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Jauhemaalaamon laitteiden uusiminen, henkilöstön koulutus ja maalauskapasiteetin lisääminen.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 93 740

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 78 748

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 93 740

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 78 748

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Suomi

Seutukunnat: Jyväskylän

Kunnat: Jyväskylä

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Haapaniementie 1

Postinumero: 40800

Postitoimipaikka: VAAJAKOSKI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 4, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Toimintaympäristö on suunniteltu tasa-arvoisesti ajatellen sukupuolineutraalisti.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Yrityksemme toimii arvostaen sukupuolten välisiä tyypillisiä arvoja, valintoja ja elämänkokemuksia.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Kyllä
Palkkaamme työtehtäviin sopivia henkilöitä sukupuoleen katsomatta.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 8 0
Fosfaattivapaa pesuaine
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 4
Fosfaattivapaa pesuaine
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 2
Fosfaattivapaa pesuaine
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 4
Fosfaattivapaa pesuaine
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 3 0
Fosfaattivapaa pesuaine kierrätetään ja jauhemaalauksessa toteutetaan jauheen talteenotto ja uudelleen käyttö
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 5 0
Yrityksen sisäinen liikkuminen ja logistiikka selkeytyy uusien tilojen ja laitteiden myötä.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 0
Jauhemaalin talteenotto vähentää pölyä. Uudet tilat helpottavat työskentelyä sekä vähentävät kuormittuneisuutta.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 6 0
Tuotanto järjestetään ympäristöystävällisesti.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-