Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71476

Hankkeen nimi: Vientimaiden ja asiakaskontaktien kartoittaminen Viennin markkinointi Tuotteen ja tuotannon kehitys IPR-suojauksen laajentaminen

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 20.11.2015 ja päättyy 28.2.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: MEDRIAN OYPIETARINEN RIITTA HELENA

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2602751-9

Jakeluosoite: Jukolankatu 18

Puhelinnumero: +358503000823

Postinumero: 80160

Postitoimipaikka: JOENSUU

WWW-osoite: www.medrian.fi; www.helpie.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Pietarinen Riitta

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Hallituksen pj.

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: riitta.pietarinen(at)medrian.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358505468733

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kansainväliseen kasvuun ja vahvaan vientiin panostaminen. Pohjoismaiden, Euroopan ja USA:n markkina-/ kysyntätarpeen tyydyttämiseksi tarvitaan uudet tuotantomuotit . Näillä pystymme takaamaan tuotteen saatavuuden ja varmat toimitusaikataulut.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 164 070

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 141 592

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 164 070

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 141 592

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Karjala

Seutukunnat: Joensuun

Kunnat: Joensuu

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Kirkkokatu 31 B 12

Postinumero: 80100

Postitoimipaikka: JOENSUU

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 3, joihin työllistyvät naiset 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
On todettu, että hankkeen myötä molempia sukupuolia voidaan työllistää.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Tehtäviin valitaan niihin parhaiten kykenevät henkilöt tehtävien vaatimusten mukaisesti.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Yrityksen kilpailukyvyn parantaminen ja vastaaminen uusien asiakkaiden tarpeeseen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-