Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71477

Hankkeen nimi: Tuotannollisen toiminnan laajentaminen

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 3.1. Pk-yritysten energiatehokkuuden edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 17.12.2015 ja päättyy 31.12.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: PUNKAHARJUN PUUTAITO OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 0730884-1

Jakeluosoite: Taitotie 8

Puhelinnumero: +358 045203982

Postinumero: 58500

Postitoimipaikka: PUNKAHARJU

WWW-osoite: www.puutaito.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Tirronen Janne

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: tj./yrittäjä

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: janne.tirronen(at)puutaito.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 045203982

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Koneistuslinjojen modernisointi ja tehostaminen sekä uusien tuotteiden konseptointi.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 693 410

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 683 096

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 693 410

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 683 096

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Savo

Seutukunnat: Savonlinnan

Kunnat: Savonlinna

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Taitotie 8

Postinumero: 58500

Postitoimipaikka: PUNKAHARJU

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 12, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 10, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Miehille ja naisille osoitettu omat saniteettitilat.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Koneiden modernisointi vaikuttaa siten, ettei tarvita työntekijältä yhtä paljon voimaa joten mahdollinen myös naiselle.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa siten, että hankesuunnitelmassa on arvioitu toteutuksen vaikutusta sukupuolten tasa-arvon kannalta. Investointi- ja kehittämistoimenpoteiden vaikutus tasa-arvoon on neutraali.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeella toteutettiin kaksi erillistä levyn työstämiseen tarkoitettu kone/laitelinjakokonaisuutta. 1. vaiheessa toteutettiin kartonkiteollisuudessa käytettävien pakkausmateriaalien valmistuslinja. 2. vaiheessa suurien puulevyjen liimauslinja, jossa suurin painopiste oli kappaleen käsittelyn automatisoinnissa ja valmiiden tuotteiden viimeistelysahauksessa.