Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71481

Hankkeen nimi: Mineral prospectivity modeller (MPM)

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2016 ja päättyy 30.6.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Innovaatiorahoituskeskus Business Finland

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Geologian Tutkimuskeskus

Organisaatiotyyppi: Tutkimuslaitos

Y-tunnus: 0244680-7

Jakeluosoite: BETONIMIEHENKUJA 4

Puhelinnumero:

Postinumero: 02150

Postitoimipaikka: ESPOO

WWW-osoite: www.gtk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Middleton, Maarit

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: N/A

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: maarit.middleton(at)gtk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358405936862

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tehokkaammat data-analyysin menetelmät ovat tärkeitä työkaluja malminetsinnän kasvavan digitaalisen tietoaineiston jatkuvasti kasvaessa. Laajentuva malminetsintä ja kaivostoiminta asettavat vaatimuksia aikaa- ja kustannuksia säästävien ja ympäristöneutraalien malminetsintämenetelmien kehittämiselle. Tähän on ratkaisuna helppokäyttöinen Mineral Prospectivity Modeler (MPM). Tässä suunnitelmassa kuvattu projekti pyrkii ratkaisemaan tämän tutkimalla ja toteuttamalla uusia työmenetelmiä ja työkaluja malmipotentiaalin mallintamiseen. Erityisesti projekti keskittyy tutkimaan mallien optimointia kohteellisessa malminetsinnässä, jossa malminetsintäprojektin aikana kertyy koko ajan lisää informaatiota täydentämään prospektiivisuusmallia. Tämä demonstroidaan projektissa pilottitutkimuksena. Lisäksi projekti tuottaa alueellisen verkkokarttapalvelun, joka käyttää Geologian tutkimuskeskuksen julkisia paikkatietoaineistoja. Tätä työkalua voidaan käyttää ensivaiheen malmipotentiaalin arvioimiseen Suomessa.

Projektin toteuttaa GTK. Tulokset julkistetaan tutkimusraporttina ja tieteellisinä julkaisuina. Projektissa kehitettävät työkalut tulevat PK-yritysten ja teollisuuden suuryritysten vapaaseen käyttöön. Internet karttapalvelua voidaan käyttää mistä päin maailmaa tahansa ensimmäisenä aluevalintatyökaluna valittaessa malminetsintäkohteita Suomesta. Tämä työkalu täydentää GTK:n olemassa olevia karttapalveluja. Projekti noudattaa Lappi -sopimuksen tavoitteita luomalla edellytyksiä kaivostoiminnan kasvulle maakunnassa. Tehokkaampi malminetsintäaineiston analysointi uusilla digitaalisilla palveluilla antaa tähän hyvät edellytykset.

Projektin kesto on kaksi vuotta, alkaen 2016 ja päättyen 2017 lopussa. Projektin kokonaiskulut ovat 508 000 €.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 450 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 450 000

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 450 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 458 000

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Rovaniemen

Kunnat: Rovaniemi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Lähteentie 2

Postinumero: 96400

Postitoimipaikka: Rovaniemi

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
GTK:n Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman lähtökohtana ovat GTK:n nykytilaa koskevat arvioinnit ja analyysit GTK:n tilasta. Tätä noudatetaan tässä projektissa
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Projektissa noudatetaan GTK:n yhdenvertaisuus ja tasa-arvosuunnitelmaa. Dnro E/147/013/2010. Tämä toteutuu valitsemalla mm. projektihenkilöstö tasaveraisesti.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistäminen on GTK:ssa merkittävä osa henkilöstöpolitiikkaa sekä työyhteisön hyvinvoinnin kehittämistä. Projektin päätavoite on tuottaa uusia digitaalisia, vähähiilisiä malminetsintämenetelmiä kaivosteollisuuden käyttöön.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 10 0
Projektin kehittämät digitaaliset ratkaisut tehostavat malminetsintädatan käyttöä ja vähentävät lentokoneella tai maastossa tehtävän tiedonkeruun tarvetta.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 10 0
Hiilidioksidia tuottavat lentomittaukset ym. ajoneuvojen käyttö vähenee kun tiedonkeruun tarve vähenee.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 10 0
Maastossa liikkumisen tarve vähenee.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 10 0
Maastossa liikkumisen tarve vähenee.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 10 0
Maastossa liikkumisen tarve vähenee.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 10 0
Hanke perustuu datan parempaan hyödyntämiseen ja sitä kautta toteuttaa energia- ja materiaalitehokkuutta.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Tässä suhteessa neutraali.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 0
Projekti luo mahdollisuuksia paikallisille PK-yritykselle palvelujen tarjoajina.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 0
Projekti luo mahdollisuuksia paikallisille PK-yritykselle uusien malminetsintäpalvelujen tarjoajina.
Liikkuminen ja logistiikka 10 0
Vähentää tarvetta tehdä lentomittauksia tai liikkua ajoneuvoilla tehokkaamman data-analyysin vähentäessä tiedonkeruutarvetta.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 0
PK yrityksille liiketoimintamahdollisuuksia, suuryrityksille (kaivokset) mahdollisuuksia uusiin löytöihin ja sitä kautta uusia työpaikkoja. Yksi kaivostyöpaikka luo kolme välillistä työpaikkaa.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Tässä suhteessa neutraali.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Ei syrjivä.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei vaikutuksia.
Ympäristöosaaminen 0 5
Energia- ja materiaalitehokkuus datan tehokkaamman käytön kautta voidaan lukea ympäristöosaamiseksi.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Tehokkaammat data-analyysin menetelmät ovat tärkeitä työkaluja malminetsinnän kasvavan digitaalisen tietoaineiston jatkuvasti kasvaessa. Laajentuva malminetsintä ja kaivostoiminta asettavat vaatimuksia aikaa- ja kustannuksia säästävien ja ympäristöneutraalien malminetsintämenetelmien kehittämiselle. Tähän on ratkaisuna helppokäyttöinen Mineral Prospectivity Modeler (MPM). Projekti tutki ja toteutti uusia työmenetelmiä ja työkaluja malmipotentiaalin mallintamiseen. Erityisesti projekti keskittyi tutkimaan mallien optimointia kohteellisessa malminetsinnässä, jossa malminetsintäprojektin aikana kertyy koko ajan lisää informaatiota täydentämään prospektiivisuusmallia. Tämä demonstroitiin projektissa pilottitutkimuksena. Lisäksi projekti tuotti alueellisen verkkokarttapalvelun MPM Online Tool'in, joka käyttää Geologian tutkimuskeskuksen geologisia, geofysikaalisia ja geokemiallisia paikkatietoaineistoja. Tätä työkalua voidaan käyttää ensivaiheen malmipotentiaalin arvioimiseen Suomessa ja malminetsintäfirmojen strategisen suunnittelun työkaluna.

Projektin toteuttaa GTK. Tulokset julkistetaan tutkimusraporttina ja tieteellisinä julkaisuina. Projektissa kehitettävät työkalut tulevat PK-yritysten ja teollisuuden suuryritysten vapaaseen käyttöön. Internet karttapalvelua voidaan käyttää mistä päin maailmaa tahansa ensimmäisenä aluevalintatyökaluna valittaessa malminetsintäkohteita Suomesta. Tämä työkalu täydentää GTK:n olemassa olevia karttapalveluja. Projekti noudattaa Lappi -sopimuksen tavoitteita luomalla edellytyksiä kaivostoiminnan kasvulle maakunnassa. Tehokkaampi malminetsintäaineiston analysointi uusilla digitaalisilla palveluilla antaa tähän hyvät edellytykset.

Projektin kesto on kaksi vuotta, alkaen 2016 ja päättyen 2017 lopussa. Projektin kokonaiskulut ovat 508 000 €.